وزارت جهاد کشاورزی

ـــــــــــــــــــــــــ ، هدایه الأمه إلى أحکام الأئمه- منتخب المسائل‌، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیه‌، چاپ اول، 1412هـ.ق.
حریری، محمد یوسف، فرهنگ موضوعی تشریحی علوم اقتصادی، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1388.
حسن زاده، علی، «آشنایی با اصول و سازوکارهای تراست گرامین در الگوی برنامه های فقرزدایی روستایی»، ماهنامه تازه‌های اقتصاد، شماره 105، تهران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آذر 1383.
حسنی، ابوالمکارم محمود ابن محمد، دقائق التأویل و حقائق التنزیل، تهران، نشر میراث مکتوب، 1381.
حسینی سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، قم، دفتر آیت الله سید علی حسینی سیستانی، چاپ اول، 1416هـ.ق.
حق شناس، علی محمد؛ سامعی، حسین؛ انتخابی، نرگس، فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی-فارسی، تهران، فرهنگ معاصر، چاپ چهارم، 1383.
حلی، نجم الدین جعفر ابن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408هـ.ق.
حمیری، عبدالله ابن جعفر، قرب الإسناد، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، 1413هـ.ق.
خرازی، محسن، «پژوهشى در اقسام بانک‌ها و احکام آنها»، فصلنامه فقه اهل بیت علیهم السلام، سال یازدهم، شماره43، قم، پاییز 1384.
خوانساری، سید احمد ابن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1405هـ.ق.
رامپوری، غیاث الدین محمد ابن جلال الدین ابن شرف الدین، فرهنگ غیاث اللغات، المؤسسه العربیه للدراسات والنشر، چاپ اول، 1982م.
رشتی، میرزا حبیب الله، کتاب غصب، سنگی.
رضایی، مجید، «بررسی فقهی ـ حقوقی جریمه تأخیر»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال دوم، شماره6، تابستان 1381.
روبن (Ruben)، متیو (Matthew)، «مروری بر تجربه موفق گرامین بانک در بنگلادش»، ترجمه مینا طاهری و مهدی صمیمی، روزنامه دنیای اقتصاد، سال دهم، شماره 2576، تاریخ 24/11/1390ه‍.ش.
روزنامه اطلاعات، پاسخ به سوال رئیس کل دادگستری تهران در تاریخ 1375/9/27 که در تاریخ 1378/2/2 انتشار یافت.
ریووار، ژان، تاریخ بانک و بانکداری، ترجمه شیرین هشترودی، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1369.
زمانی فراهانی، مجتبی، پول، ارز و بانکداری، ویرایش سوم، تهران، نشر ترمه، چاپ دوازدهم، 1386.
زین الدین، محمد امین، کلمه التقوی، مطبعه مهر، چاپ سوم، 1413هـ.ق.
سبحانی، جعفر، مبانی حکومت اسلامی، نگارش داود الهامی، قم، مؤسسه علمی و فرهنگی سیدالشهدا علیه السلام، پاییز 1370.
السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا.
شریف زاده، ابوالقاسم؛ شریفی، مهنوش؛ غلامرضایی، سعید، «اعتبارات در خدمت توانمند سازی زنان در فرایند توسعه پایدار تجربه بانک گرامین در بنگلادش»، دو ماهنامه جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی)، شماره 280، تهران، وزارت جهاد کشاورزی، آذر و دی 1386.
شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم، 1386.
صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، قم، انتشارات فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، 1365.
صافی گلپایگانی، لطف الله، جامع الأحکام، قم، انتشارات حضرت معصومه سلام الله علیها، چاپ چهارم، 1417هـ.ق.