ورزش و شادکامی

نظریه ی آدلر………………………………………………………………………………………………………………………………………………69
5-2- پیشینه مطالعات ……………………………………………………………………………………………………………………………..70
ورزش و شادکامی……………………………………………………………………………………………………………………………………….76
جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………79
فصل سوم: روش تحقیق
1-3-نوع روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….81
2-3-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………..81
3-3-نمونه و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………….81
1-3-3-ملاک‌های انتخاب نمونه……………………………………………………………………………………………………………….82
2-3-3-ملاک‌های حذف نمونه………………………………………………………………………………………………………………….82
4-3-متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….83
5-3 ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………..84
1-5-3-پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت………………………………………………………………………86
2-5-3-پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت………………………………………………………………………………………………86
3-5-3-پرسشنامه شادکامی آکسفورد………………………………………………………………………………………………………85
6-3-شیوه ی اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….87
7-3-ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………………………88
8-3-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….88
فصل چهارم: یافته های پژوهش
1-4- یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………..90
2-4- یافته های استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………..93
1-3-4- فرضیه اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..94
1-3-4- فرضیه اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..95
2-3-4- فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………………………………………..97
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
1-5-بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..105