همگنی واریانس ها

شکل 3 ـ 22 . مربوط به انجام حرکت جلوبازو لاری دستگاه

(مرحله شروع حرکت جلوبازو لاری دستگاه) (بالاترین نقطه حرکت جلوبازو لاری دستگاه)
3 ـ 10 ـ 20 . مراحل انجام حرکت جلوبازو با دمبل جفت نشسته
انجام این حرکت برای افزایش حجم عضله دو سربازویی(جلوبازو) مفید میباشد. در حین انجام این حرکت ماهیچه های براکیالیس و ساعد نیز تحت فشار زیادی قرار میگیرد. ابتدا آزمودنی دو دمبل مناسب اختیار کرده وروی نیمکتی نشسته و در حالی که پاهای خود را به یکدیگر میچسباند، دمبل ها را با یکدیگر و هم زمان، تا حد ممکن به سمت بالا میبرد، سپس به آرامی دمبل- ها را به سمت پایین هدایت میکرد به طوری که دست های او کاملاً صاف شوند و دمبل ها کنار پاهای آن قرار گیرند [4 ،19 ، 20 ،21 ،22، 23] .
شکل 3 ـ 23 . مربوط به انجام حرکت جلوبازو دمبل جفت نشسته

(پایین ترین نقطه جلوبازو دمبل جفت نشسته) (بالاترین نقطه جلوبازو دمبل جفت نشسته)
3 ـ 11 . روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها
برای توصیف تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. داده های حاصله به شکل نمودار و جدول با استفاده از نرم افزارهای آماری spss با نسخه 16 ، و EXCEL با نسخه 2007 برای رسم نمودارها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای بررسی توزیع طبیعی داده ها از آزمون کلموگورف اسمیرنوف استفاده شد. سپس میانگین داده ها با استفاده از روش های آماری پارامتریک t مورد تحلیل قرار گرفتند. و در نهایت برای بررسی اختلاف معنی داری میانگین های پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای اندازه گیری شده در گروه ها از t همبسته و جهت مقایسه اختلاف میانگین پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای مورد نظر در بین گروه ها از آنوا1 استفاده شده است. از تست لون جهت همگنی واریانس ها استفاده شد و اختلاف معنی داری آماری در سطح p ≤ 0/05 تعیین شد [21] .

4 ـ 1 . مقدمه
در این فصل نتایج پژوهش حاضر که هدف آن، مقایسه تأثیر مصرف مکمل کراتین به روش بارگیری و بدون بارگیری به همراه 6 هفته تمرینات مقاومتی بر قدرت و برخی از شاخص های آنتروپومتری ورزش کاران تمرین کرده مقاومتی است آورده شده است. درفصل حاضر اطلاعات جمعآوری شده با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی در برنامه تحلیل آماری ورژن 16 و با استفاده از آزمونهای آنوا1 ، کلموگورف اسمیرنوف2، لِون3 ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
4 ـ 2 . تجزیه و تحلیل یافته ها از آمار توصیفی
در این قسمت برای هر یک از متغیرهای اندازه گیری شده گروه های کراتین و دارونما، شاخص های آماری میانگین، انحراف معیار، دامنه تغیرات، برای پیش آزمون و پس آزمون محاسبه شده اند که به شرح زیر میباشند:
4 ـ 2 ـ 1. شاخصهای آماری مربوط به سن
جدول 4 ـ 1 . شاخصهای آماری مربوط به سن بر حسب سال
درگروهای کراتین همراه با بارگیری وگروه کراتین بدون بارگیری وگروه دارونما
شاخص آماری
گروه و مرحله میانگین شاخص های پراکندگی
انحراف استاندارد دامنه تغییرات حداقل حداکثر