هاشمی رفسنجانی

5-4-5- سؤال پنجم تحقیق:
آیا مفاهیم مورد اشاره در سوره انشراح بازخورد عینی و نتایج ملموس جهت پالایش مسلمانان در پی داشته است؟(پنجمین عنصر مدل CIPPO)
بازخورد= o=outcome: شخصیت رسول اکرم(ص) زیبنده ی نیک نامی و آبرومندی بود. پیامبر(ص) مشکلات رسالت را پشت سر گذاشت و اهداف آن را در میان مردم جا انداخت، از آن پس بود که آوازه اسلام و پیامبر(ص) همه جا را فرا گرفت و نام آن بزرگوار سرلوحه ی صحبت مجالس گردید و این وعده خدا بود که جامه عمل پوشید.
حتی مردمی که اعتقادی به عوالم بعد از مرگ ندارند و مردن را فنا مطلق و نابودی محض می پندارند نیز باز دوست دارند که بعد از خود نام نیک به جای بگذارند و این عشق و علاقه حاکی است که آدمی در اعماق قلب و روح خود به بقاء بعد از مرگ معتقد است و این اعتقاد و ایمان از ژرفای روان ناخودآگاه و وجدان غیر مستعشرش سرچشمه می گیرد و ایمانی اصیل و عمیق است هر چند از لحاظ فکری منحرف و با زبان منکر باشد.
مسلمانان و پیروان آئین بزرگ اسلام نیز با شدت بیشتری با تأسی و پیروی از پیشوایشان به دنبال بر جای نهادن نام نیک از خود هستند و تلاش دارند در هر زمینه ای که فعالیت دارند به نحو احسن کار خود را انجام دهند تا ماندگار شوند.
سعدی شاعر بزرگ و بلندآوازه ایران اسلامی نیز در شعر خود به همین مضمون اشاره دارد که:
“سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آن است که نامش به نکویی نبرند”
5-4-6- وجه سوم منشور تربیتی، مدیریتی:
خوش نامی و خوش سابقه بودن مدیر و بلندآوازه شدن نام او پس از انجام موفق مسئولیت
5-5- تحلیل آیات پنجم و ششم سوره مبارکه انشراح بر اساس مدل ارزشیابی سیستمی CIPPO
5-5-1- سؤال اول تحقیق:
آیا مفاهیم مورد اشاره در سوره مبارکه انشراح بیانگر اهداف تربیتی مدیریتی می باشد، (اولین عنصر مدل CIPPO)
محتوی= C=context:
فان مع العسر یسرا(5) ان مع العسر یسرا(6)
پس به یقین(با لطف خدا) با هر سختی آسانی است. (5) آری مسلماً با هر سختی آسانی است.(6)
سختی ها، همواره با آسانی هایی شگفت همراه است.
«العسر» اسم جنس معرفه بوده و بر هر نوع سختی قابل تطبیق است. «یسراً» اسم جنس نکره است و بر تفخیم و شگفتی دلالت دارد.
شرح صدر و سبک بار بودن پیامبر(ص) و بلندآوازگی آن حضرت، نمونه ای از انفکاک ناپذیری مشکلات از آسانی هاست.(حضرت آیت ا… هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما)
مفاد این آیه را می توان نظیر آیه «سیجعل ا… بعد عسر یسراً» (طلاق، آیه7) دانست، زیرا از دو عنوان «عسر» و «یسر» که نقیض یکدیگرند- همواره تنها یکی صادق است؛ بنابراین تحقیق هر دو در یک موضوع، نمی تواند مراد باشد، بلکه نزدیک بودن «یسر» و ظهور مقدمات آن مراد است و یا به وجود اموری آسان در کنار کارهای سخت نظر دارد.
آیت ا… هاشمی رفسنجانی در تفسیر راهنما می آورند: “سختی ها، هرگز نباید رهبران الهی را از توجه به سهولت و امکانات موجود و دلگرم بودن به آن ها بازدارد.”
کلمه «مع» دلالت دارد که وجود «یسر عظیم» همزمان با وجود «عسر» است نه بعد از آن.
5-5-2- سؤال دوم تحقیق:
آیا مفاهیم مورد اشاره در سوره انشراح خطاب به پیامبر اسلام به شکل خاص می باشد؟(دومین عنصر مدل CIPPO)
مخاطب = I=input: مخاطب این آیه شریفه وجود مقدس نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) به صورت خاص و تمامی انسان ها به صورت عام می باشد.