نیروی انسانی

5 سویا 8/1501886
ماخذ: نتایج تحقیق
4-5-1-6 نیروی کار:
نیرویکار بر خلاف نهادههای مثل سم، کود و ماشین به راحتی قابل انتقال نیست. جابهجایی نیروی انسانی علاوه براین که هزینه قابل توجهی دارد، بهدلیل وابستگیهای اجتماعی و خانوادگی و فرهنگی بهراحتی ممکن نیست. بر این اساس، قیمت سایهای نیرویکار با توجه به دستمزد نیرویکار در فعالیتهای جایگزین تعیین میشود. برای محاسبه ارزش سایهای نیروی کار، هزینه فرصت آن در بهترین حالت مورد استفاده قرار گرفت. برای این منظور، با توجه به آنکه هرکدام از مراحل تولید محصولات مورد نظر در فصول مختلف سال انجام میگیرد که ممکن است دارای مازاد یا کمبود نیروی کار باشد، لذا ابتدا محصولات با توجه به تاریخ کاشت و برداشت دستهبندی شدند. محصولات گندم، جو و کلزا که تاریخ کاشت و برداشت تقریبا یکسانی دارند در یک گروه و محصولات برنج و سویا بهاره در یک گروه قرار داده شدند. سپس با توجه به مراحل، شخم، دیسک، بذرپاشی، کودپاشی، سمپاشی، وجین و برداشت، بالاترین دستمزد نیروی کار که معادل هزینه فرصت در آن مرحله است، در هر گروه محاسبه و از آنها میانگین وزنی ( وزن داده شده برابر با متوسط نیروی کار مصرف شده در هر یک از مراحل یاد شده برای هر محصول که هزینه فرصت برای آن درنظرگرفته میشود) گرفته شد. با استفاده از این روش، ارزش سایهای هر ساعت نیرویکار، 20000 ریال محاسبه گردید.
4-5-1-7 ماشینآلات:
قیمت سایهای ماشینآلات برابر بیشترین قیمت ارائه شده در منطقه برای یک ساعت استفاده از انواع ماشینآلات در نظر گرفته شدهاست. برای این منظور، ابتدا محصولات با توجه به تاریخ کاشت و برداشت به دو گروه تقسیمبندی شدند. سپس با توجه به مراحل مشترک در هر گروه، بالاترین هزینه هر ساعت ماشینآلات در نظر گرفته شده و از نتایج به دست آمده میانگین وزنی گرفته شد.
جدول 4-16: محاسبه ارزش سایهای ماشینآلات کشاورزی برای گندم، جو و کلزا
در شهرستان ساری (سال زراعی 88-1387)
بالاترین هزینه هر ساعت ماشینآلات به تفکیک مراحل (ریال)
نام محصول شخم بذرپاشی حمل کود کودپاشی سمپاشی جمعآوری
گندم 350000 266660 150000 200000 200000 450000
جو 350000 130000 125000 140000 200000 350000
کلزا 450000 266660 200000 200000 200000 600000
ماخذ: نتایج تحقیق
با توجه به جدول 4-16، مقدار قیمت سایهای ماشینآلات برای این سه محصول 418428 ریال محاسبه گردید. همچنین، محاسبات مشابه برای سویا و برنج که تاریخ کاشت و برداشت تقریبا یکسانی دارند، به طور جداگانه انجام گرفت که در جدول 4-17 گزارش شده است.
جدول 4-17: محاسبه ارزش سایهای ماشینآلات کشاورزی برای برنج و سویا بهاره
در شهرستان ساری (سال زراعی 88-1387)
بالاترین هزینه هر ساعت ماشینآلات به تفکیک مراحل (ریال)
نام محصول شخم بذرپاشی حمل کود کودپاشی سمپاشی جمعآوری