نوآوری از دیدگاه قرآن

11-پور سلطانی زرندی و فرجی و اللهیاری ،حسین و رسول و محبوبه ،1391، ارتباط بین سبک های رهبری مدیران مدارس و نیازهای انگیزشی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه مک گریگور،دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره 4، پاییز و زمستان 1391
12-پی رابینز،استیفن ،1386 ،مبانی رفتار سازمانی ،(ترجمه :علی پارساییان و سید محمد اعرابی) ،چاپ هفدهم ،انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
12-حافظ نیا ،محمد رضا ،1389 ،مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ،چاپ هفدهم ، انتشارات سمت
13-حسینی ،داوود، 1391، مبانی نظری تنبیه از دیدگاه علم روان شناسی و اسلام، ماهنامه معرفت، شماره 174، خرداد 1391
منابع و مآخذ
14-حسینیان و محمدی مقدم ملکی ،شهامت و یوسف و کامران ،1389 ، بررسی عوامل درون سازمانی موثر بر آسیبهای شغلی کارکنان کلانتریهای شهرستان سنندج ، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال دوم، شماره 2، پاییز و زمستان 1389
15-دانایی فرد و لطیفی و نقی پور فر و مشبکی ،حسن و میثم و ولی ا.. و اصغر ،1389 ، بازپردازی مفهوم انضباط کارکنان: رویکردی قرآنی، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 68، پاییز 1389
16-دولان و اس شولر ،شیمون و رندال ،1381،مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی ،(ترجمه:محمد علی طوسی و محمد صائبی )،چاپ ششم ،انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
17-رضاییان،علی ،1385،مبانی سازمان و مدیریت ،انتشارات سمت
18-رضاییان ،علی ،1383،مبانی مدیریت رفتار سازمانی ،انتشارات سمت
19-رفیعی ،بهروز ،1391 ، نهاد آموزشی مکتب در قیروان (قرن سوم) به روایت محمد بن سُحنون، دو فصلنامه تربیت اسلامی، شماره 14
20-رمضانی و حیدری ،فاطمه و مسعود ،1391 ، روش های تربیت اجتماعی کودک بر اساس قرآن و نهج البلاغه، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی
21-زمانی و عظیمی و سلیمانی ،بی بی عشرت و امین و نسیم،1391، مقایسه عوامل موثر بر سرقت علمی بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی از دیدگاه دانشجویان، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری
22- زمانی و عظیمی و سلیمانی ،بی بی عشرت و امین و نسیم،1392، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر سرقت علمی دانشجویان دانشگاه اصفهان ، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی
23-سام دلیری،کاظم ،1390، عوامل ساختاری کنش اجتماعی؛ بررسی مکانیزم تاثیر جامعه بر فرد در نظریه نقش، دو فصلنامه جامعه شناسی تاریخی، سال سوم، شماره 1،
24-سبحانی و افضلی ،محمد تقی و محمد مهدی ،1392 ، حجیت متشابک منابع معرفت در فهم و تبیین آموزه های اعتقادی ، فصلنامه تحقیقات کلامی، سال اول، شماره 2
25-سعادت ،اسفندیار ،1390،مدیریت منابع انسانی ،انتشارات سمت
26-سلیمان نژاد و سرمدی و عزیزی ،اکبر و محمد رضا و عبدا… ،1389، بررسی مقایسه ای اهداف و اصول تربیتی در پراگماتیسم و اسلام، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، شماره 45، بهار 1389
27-سید جوادین ،سید رضا ،1387 ،مبانی مدیریت منابع انسانی ،انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
28-شاره و علیمرادی ،حسین و عب اللطیف ،1391، سیستم های مغزی- رفتاری، باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری، فصلنامه روانشناسی بالینی، شماره 19
منابع و مآخذ
29-شاملی و اکبری بابوکانی و شاکری ،نص ا… و احسان علی و محسن ،1390، بررسی حدود و ثغور تنبیه، تعزیر و تادیب کودک در فقه امامیه، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی ، شماره 25،
30-شرف الدین و صابر کیوج ،حسین و اسماعیل ،1390، اشاعه نوآوری از دیدگاه قرآن کریم؛ رویکردی نو در بررسی تبلیغ دین، دو فصلنامه دین و ارتباطات، شماره 43
31-صفری شالی،رضا ،1390،راهنمای تدوین طرح تحقیق ،انتشارات جامعه و فرهنگ
32- صیادی و زند وکیلی ، سعید و محمد ،1390، بررسی دیدگاه امام علی (ع) پیرامون وظایف مدیران ، دو فصلنامه پژوهش نامه ی علوی، سال دوم، شماره 1،
33-عزتی و سیف و یوسفی نژاد ،مرتضی و ا… مراد و علی ،1391، نهادینه سازی الگوی مصرف بهینه در جهت رویارویی با تهدید نرم اقتصادی علیه نظام اسلامی، دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال بیستم، شماره 2،
34-فراهتی ،عباسعلی ،1389 ، قیاس، بنیادهای مفهومی و زمینه های تاریخی