نظریه ی فرد گرایانه کیفیت زندگی

سامارکو[۲] (۲۰۰۱) کیفیت زندگی رایک احساس خوب بودن به وجود اومده توسط رضایت یا نبود رضایت از جنبه های مهم زندگی که واسه فرد مهم هستن می دونه (سامارکو۲۰۰۱؛ به نقل از موحدوکاسمایی ۱۳۹۰).

شاپ ورایت[۳] (۱۹۹۴) می نویسند کیفیت زندگی یه معنی وسیع و چند بعدیه که دارای چند محور به قرارزیره (روایی۱۳۸۵).

کیفیت زندگی به بهترین روش ازطریق دیدگاه فرد قابل فهم باشه.

کیفیت زندگی مجسم کننده احساس رفاه باشه.

کیفیت زندگی بالا وقتی احساس می شه که نیاز های اساسی آدم برآورده شن واو فرصت هایی رو جهت درگیر شدن وتعقیب اهداف وچالش ها داشته باشه.

کیفیت زندگی رو می توان از راه اجازه انتخاب دادن به افراد وتشویق آنهابه تصمیم گیری هایی که درزندگیشان تأثیرمی گذارن، ارتقا یابد.

احساس در جمع بودن کیفیت زندگی رو ارتقا می دهد.

 

نظریه سلسله مراتب نیاز های آبراهام مازلو[۴] یعنی نیاز های جسمی، نیاز های ایمنی، نیاز های تعلق وعشق، نیاز های احترام وخودشکوفایی رو می توان باجرح وتعدیل هایی به عنوان مؤلفه ها وشاخص های کیفیت زندگی در نظر گرفت (حقیقیان۱۳۹۳).

از نظر مزلو انسانگرای امریکایی، موقعیت ها وشرایط اجتماعی موجب برآورده شدن یا نشدن نیازها می شوندواین به نوبه خود، موجب نگاه هاورفتار های خاصی در فرد می شه (مازلو۱۳۸۱).

۲-۲-۵-۵-۳- نظریه های مبتنی برخانواده

این نظریه هارویکرد ساختارگرایانه به کیفیت زندگی دارن وبرای کیفیت زندگی عناصرسازنده وعوامل ایجادکننده ای تعیین می شه، بعضی برشرایط زندگی وکیفیت زندگی تمرکزدارندکه شامل شرایط عینی وذهنی متکی برمنابع وفرصت ها می شه. خونواده قلب تکامل آدم، اولین ساختار حمایتی واجتماعی در زندگی آدم ونخستین مراقب بهداشتیه.

فرانس درمدل ادراکی خود واسه واسه کیفیت زندگی چهار عامل اصلی خونواده، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، وضعیت روحی وروانی ووضعیت جسمی رو مؤثر می دونه، این چهار عامل می تونن مستقیماً یا توأم با هم روی کیفیت زندگی اثر بذارن.البته درک فرداز هر کدوم از این متغیرها هم می تونه برکیفیت زندگی اثر گذار باشه، بطوری که اگه درک فرد از کیفیت زندگیش کم بشه می تونه برتوانایی ایشون اثر داشته وشرایط اجتماعی واقتصادی اون رو دچار نقصان کنه، هم اینکه کیفیت زندگی ضعیف می تونه روی ارتباطات خانوادگی اثر بزاره وموجب استفاده عملکرد های مقابله وسازگاری نامؤثر در افرادشده وباعث افزایش تنش در اونا شه، که این افزایش تنش در رابطه مستقیم باعوامل فیزیکی وجسمی بوده، می تواندسلامت فرد رو دچار اختلال کنه (مولایی۱۳۸۴).

اقتصاد

[۱]paink

[۲] Samarco

[۳]Shope & Rihgth

[۴] Abraham  Maslow