نظریه ها و مدل های جدید تعهد سازمانی

بلیک، رید و همکاران(1378). طبقه‌بندی مفاهیم در ارتباطات، مسعود واحدی، تهران: سروش.
بهروان، حسین، سعیدی، رقیه (1388). بررسی عوامل مؤثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز اداره مرکزی استان خراسان رضوی، دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، 6(2) صص181-199.
پازارگادی، مهرنوش، جهانگیر، فریدون (1385). تعهد سازمانی پرستاران و عوامل مرتبط با آن، نشریه دانشکده پرستاری و مامایی، 16(54)- صص 3-13.
پیروز، علی، خدمتی، ابوطالب، شفیعی، عباس، بهشتی نژاد، سیدمحمود، رضا حسینی فر، زیرنظر سیدمهدی الوانی (1391). قم: انتشارات پژوهشکده و دانشگاه.
پیشوا، سروش (1378). بررسی رابطه جو سازمانی مدارس با میزان تعهد دبیران دبیرستانهای دخترانه شهر شیراز، پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، شیراز.
تنهایی ، ابوالحسن( 1379): درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی، مشهد: انتشارات مرندیز.
حسینی، سیدمحمدحسن (1382). بررسی رابطه بین ادراک برابری با تعهد سازمانی در دبیران دوره راهنمایی تحصیلی و متوسطه شهرستان دشتستان، پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز: شیراز.
حسینی، سیدمهدی؛ مهدی زاده اشرفی، علی (1389). بررسی تعهد سازمانی و رابطه آن با عملکرد کارکنان سازمان جهاد کشاورزی مازندران، فصلنامه مدیریت، سال هفتم، شماره 18.
حسینی، سیدمهدی؛ مهدی زاده اشرفی، علی (1389). شناسایی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی، فصلنامه مدیریت (پژوهشگر)، سال هفتم، شماره 18.
خاکی، غلامرضا (1376). نقش تعهد سازمانی در بهره وری، تهران مرکز پژوهشهای بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
جاودانی، محمد (1381). بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی معلمان. پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز: شیراز.
جاسبی، عبدالله (1368). اصول و مبانی مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی.
جعفری، پریوش، حمیدرضا قمی (1389). بررسی نقش هوش عاطفی در تعهد سازمانی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، پژوهشنامه مدیریت هوش هیجانی، شماره 64 .
چلپی ، مسعود (1385). تحلیل اجتماعی در فضای کنش، تهران، نشر نی.
داوودآبادی، محمد (1385). مدیریت و ارتباطات سازمانی، همایش ملی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اصفهان 24 و 25 اردیبهشت ماه 1385
دفتر توسعه و برنامه ریزی امور پرورشی(1379). آشنایی با قوانین مهم اجتماعی ، تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت.
دعائی، حبیب اله (1373). ارائه الگوی ارتباطات سازمانی مناسب در گروه ملی صنعت فولاد ایران، فصلنامه دانش مدیریت، شماره 25. ص26.
دعائی، حبیب اله و ملک زاده، غلامرضا (1391). بررسی ارتباطات سازمانی بر اثربخشی عملکرد مدیران و رضایتمندی کارکنان در آموزش عالی: مطالعه موردی مراکز آموزش عالی شهر مشهد، فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی ، شماره 1، ص 66
دوبرین، اندرو جی. (1387). مدیریت رفتار سازمانی با رویکردی روانشناسانه با تأکید بر کاربرد روانشناسی در اثربخشی سازمان، ترجمه مراد کردی و میترا آفتاب آذری، تهران: صفار اشراقی.
دیویس،کیت و نیواستورم، جان (۱۳۷۰). رفتار انسانی در کار، ترجمه محمدعلی طوسی، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
رابینز، استیفن. پی. (1386). مبانی رفتار سازمانی، علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
رحیمی، موسی (1389). ارتباطات سازمانی وخروج از مدیریت قارچی. دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
رشیدی، فریبا (1383). بررسی رابطه بین اخلاق اسلامی کار، تعهد سازمانی، و نگرش نسبت به تغییر سازمانی در بین مدیران دبیرستانهای شهر شیراز، پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز: شیراز.
رضائیان، علی (1389). مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تهران: انتشارات سمت.
رکنی نژاد، مهرداد (1386): نظریه ها و مدل های جدید تعهد سازمانی .
رنجبریان، بهرام (1375). تعهد سازمانی، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان، سال دهم، شماره 1 و 2، صص 57-41.