نظریه های رفتاری

معلم در خصایصی مانند عینیت ،مهارت در فرایند های تحقیق ،عادات تفکر ،توانایی انجام کار هماهنگ با دیگران و داشتن روحیه تخصصی .
اگر قرار باشد که همۀ معلمان در کار تحقیق شرکت کنند این مشارکت احتمالاً باید در زمینه اقدام پژوهشی باشد . برای بهبود فعاتیت های کلاسی در هر محل می توان تحقیقات کوچکی انجام داد.به نظر نمی رسد که همۀ معلمان وقت ،منابع و یا زمینه های فنی لازم را برای شرکت در جنبه های رسمی تر تحقیق دارا باشند .خدمات اساسی تحقیق بنیادی همواره باید در جهت نظریه های رفتاری و خدمات تحقیق کاربردی باید به بهبود روش ها معطوف باشد .اما این فعالیت ها در وهلۀ نخست وظیفه متخصصان تحقیق است کهبسیاری از آنان از کمک های مالی دانشگاه ها ، موسسات خوصوصی یادولتی ، انجمن های حرفه ای ونهاد های عام المنفعه بر خوردار می شوند .بسیاری از مشاهده گران ،اقدام پژوهشی را چیزی بالاتر از به کار بستن عقل سلیم یامدیریت خوب نمی دانند .اما در اقدام پژوهشی خواه ارزش اطلاق اصطلاح تحقیق را داشته باشد یا نداشته باشد ، تفکر وروش های علمی در مورد مسایل های زندگی واقعی به کار بسته می شود و از قضاوت های ذهنی معلمان و تصمیم گیری هایی که بر عقاید عامیانه و یا تجارب محدود شخصی آنان استوار است ،به مراتب پیشرفته است .(پاشا شریفی،شریفی،1383،ص89)
لذا با توجه به موارد مذکور و با توجه به این جمله “هدف محقق از تحقیق کاربردی ، دست یابی به اصول و قواعدی است که در موقعیت های واقعی و عملی به کار بسته می شوند وبه بهبود محصول و کارآیی روش های اجرایی کمک میکنند.” میتوان گفت که نوع تحقیق انجام شده تحقیق کار بردی میباشد.
3-2 جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی ، منطقه ای ، محلی و یا مکانی ) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا،1389،ص143).
دراین پژوهش انجام شده جامعه آماری از میان تمام کارکنان حاضر در شرکت لبنیات پاک انتخاب شده اند که به سه دسته مدیران ،سرپرستان و کارگران تقسیم شده اند.پرسنل شرکت
فصل سوم : روش تحقیق
مذکور از نظر ویژگیهای جمعیت شناختی از قبیل ، جنسیت ،سن ،تحصیلات و رده های خدمتی یا همان پست سازمانی به دقت مورد توجه پژوهشگر قرار گرفت .
3-3 نمونه و نمونه گیری
3-3-1 مفهوم نمونه:
نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده ، واز تجانس و همگنی با افراد جامعه برخور دار باشند(پاشا شریفی،شریفی ،1383،ص146).
3-3-2 نمونه گیری:
از این رو نموه گیری عبارت است ازمجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامه به نحوی که معرف آن باشد انجام می پذیرد (حافظ نیا،1389،ص146).
3-3-3 روش نمونه گیری این پژوهش:
در این رو ش تحقیق نمونه دگیری از جامعه اماری (یعنی پرسنل شرکت لبنیات پاک) به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای میباشد.
روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای: در مواردی که افرادا جامعه از نظر صفات غیر مشترک ناهمگون و این صفات غیر مشترک در نتیجه نحقیق تاثیر مهمی داشته باشد ابتدا باید جامعه برحسب صفات غیر مشترک به چند زیر جامعه همگون تر طبقه بندی شده و افراد نمونه به نسبت از میان افراد هر طبقه انتخاب گردد.(پاشا شریفی،شریفی،1383،ص 66).در این پژوهش افراد سازمان مذکور از نظر رده های شازمانی به سه گروه عمده مدیران و سرپرستان و کارکنان تقسیم شده اند.سپس نسبتی که به جمعیت کل افراد سازمان داشتند محاسبه شده،سپس این نسبت به افراد نمونه بررسی شده و تعداد نمونه های هر سطه از سازمان معین شد که تقریبا به قرار زیر است.
فصل سوم : روش تحقیق
جدول 3-1 فراوانی در سطوح سازمانی
سطوح سازمانی
تعداد
درصد
تعداد افراد نمونه
مدیران
31
0.03
8
سرپرستان