نتایج حاصل از برآورد

دوربین واتسون
2.19
P – مقدار
0.00012
R2 تصحیح شده
0.291
نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق با استفاده از تلفیق داده ها که با آزمون چاو از بین مدل تلفیقی و اثرات ثابت، پذیرفته شد، در مورد فرضیه اول نشان میدهد که رابطه منفی معنی داری بین شاخص سهام و سپرده های بلند مدت وجود دارد. (ضریب 0.187- و احتمال0.0023).که فرضیه اول را تائید می کند. این نتیجه مطابق با فرضیه های تحقیق بوده و بدین معنا است که تغییر هر اندازه شاخص بورس بالاتر رود یعنی معاملات بیشتری در بازار بورس انجام گیرد، از سهم سپرده گذاری های بلند مدت در بانک ها کاسته می شود که مطابق با تحقیقات قبلی نیز میباشد. افراد در این شرایط انگیزه ی بالایی در سرمایه گذاری در بورس اوراف بهادار دارند تا اینکه به سپرده گذاری های کوتاه مدت نزد بانک ها بپردازند.
همچنین، رابطه مثبت معناداری بین تغییرات نرخ سود سپرده های بلند مدت و حجم سپرده های بلند مدت وجود دارد(ضریب 0.019و p- مقدار0.0012). علامت مثبت به این معنی است که هرچه نرخ سود سپرده های بلند مدت حجم سپرده های بلند مدت نیز افزایش می یابد. به بیان دیگر یا افزایش نرخ سود سپرده های بلند مدت مردم به سمت سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانک ها تشویق شده و بازار سرمایه را رها می کنند. این نتیجه نیز مطابق با تحقیقات قبلی است، برای مثال جوئل پی. تراکمن (2009) در تحقیق خود دریافتند که افزایش در نرخ سود سپرده های بلند مدت در بازار سهام چین باعث افزایش سطح سپرده های بلند مدت در این بانک ها گردیده است. نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق در جدول 4-9 ارائه شده است. مطابق با مطالب گفته شده فرضیه دوم نیز مورد تائید قرار می گیرد.
رابطه بین تغییرات نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و سپرده های بلند مدت به صورت منفی و معناداری مورد تائید قرار گرفت. (با P -مقدار برابر 0.0375 )در سطح خطای 5 درصد معنادار میباشد. این موضوع میتواند به این دلیل باشد که دیدگاه مردم در پس اندازهای سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت به میزان نرخ سپرده های پرداختی از طرف بانک ها بستگی دارد. این استدلال مطابق نتایج حسن زاده و احمدیان، (1388) میباشد. یافته های تحقیق آنها نشان میدهد که هر چه نرخ سود سپرده های کوتاه مدت بالاتر باشد حجم سپرده های بلند مدت در بانک ها کاهش می یابد. با توجه به نتایج ارائه شده در نگاره فوق فرضیه چهارم با ضریب 0.0021 و pمقدار 0.422 مورد تائید قرار نمی گیرد. یعنی ارتباط معناداری بین نرخ ارز آزاد و سپرده های بلند مدت موجود در بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود ندارد. ادامه فرضیه های پنجم تا نهم مورد تحلیل قرار میگیرند.
فرضیه پنجم: بین شاخص سهام و سپرده های کوتاه مدت رابطه منفی معناداری وجود دارد.
فرضیه ششم: بین تغییرات نرخ سود سپرده های بلند مدت و سپرده های کوتاه مدت رابطه منفی معناداری وجود دارد.
فرضیه هفتم : بین تغییرات نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و سپرده های کوتاه مدت رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
فرضیه هشتم: بین نرخ ارز و سپرده های کوتاه مدت رابطه منفی معناداری وجود دارد.
که برای آزمون فرضیه های چهارم تا هشتم از مدل رگرسیونی زیر استفاده شده است: (مدل شماره 2)
جدول 4-9 نتایج حاصل از اجرای مدل شماره 2
متغیر وابسته: حجم سپرده های کوتاه مدت مدت (مدل آثار تصادفی)
متغیر توضیحی
ضریبβ
آماره t استیودنت