نتایج استنباطی

فراوانی و درصد پرسش های این سوال در جدول بالا آمده است. بیشترین میانگین (86/3) مربوط به گویه 32 (تا چه میزان یادگیری مطالب کتاب به اطلاعات قبلی دانش آموزان بستگی دارد؟) و کمترین میانگین (39/3) مربوط به گویه 29 (تا چه میزان مطالب کتاب سبب تثبیت یادگیری های قبلی دانش آموزان می شود؟) می باشد.
6/10 درصد از پاسخگویان معتقدند، محتوای کتاب جدید التألیف ریاضی هفتم متوسطه اول سال 1393، توجه به اطلاعات قبلی علوم دانش آموزان را به میزان کم و خیلی کم توجه نموده است.
8/28 درصد از پاسخگویان معتقدند، محتوای کتاب جدید التألیف ریاضی هفتم متوسطه اول سال 1393، توجه به اطلاعات قبلی علوم دانش آموزان را تا حدودی توجه نموده است.
6/60 درصد از پاسخگویان معتقدند، محتوای کتاب جدید التألیف ریاضی هفتم متوسطه اول سال 1393، توجه به اطلاعات قبلی علوم دانش آموزان را به میزان زیاد و خیلی زیاد توجه نموده است.
میانگین وزنی 62/3 از 5 نشان می دهد، پاسخگویان معتقدند، کتاب توجه به اطلاعات قبلی ریاضی دانش آموزان را به میزان زیاد توجه نموده است.
نتایج استنباطی: نظر به این که نرمال بودن توزیع نمرات به کمک آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف تایید گردید از آزمون های پارامتریک و در اینجا از آزمون t تک نمونه ای، برای تحلیل استنباطی استفاده نمودیم.
جدول شماره 4-22 نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی
میانگین فرضی
میانگین
انحراف معیار
T
درجه آزادی
سطح معناداری
3
62/3
707/0
405/11
169
0005/0<
براساس نتایج جدول بالا، مقدار سطح معناداری برابر 0005/0< است و چون این مقدار کمتر از 05/0 است، لذا تفاوت مشاهده شده بین میانگین فرضی و میانگین مشاهده شده از نظر آماری در سطح اطمینان 95 درصد معنادار است. به عبارت دیگر، پاسخگویان معتقدند، کتاب توجه به اطلاعات قبلی ریاضی دانش آموزان را به میزان بیشتر از متوسط (زیاد) توجه نموده است.
4-3-10 سوال دهم پژوهش: آیا بین نظرات پاسخگویان در خصوص سوال های فوق الذکر با توجه به عوامل جمعیت شناختی تفاوتی وجود دارد؟
به منظور دستیابی به پاسخ این سوال پژوهش و با توجه به ماهیت سوال، فقط به ارایه مطالب مربوط به استنباط و تعمیم پرداخته می شود. قابل ذکر است که، به منظور تحلیل استنباطی داده های پژوهش ابتدا با استفاده از آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف نرمال بودن توزیع نمرات حاصله مورد تایید قرار گرفت. در ادامه برای متغیر؛1- جنس، 2- رشته تحصیلی، 3- گذراندن دوره ضمن خدمت که دو ارزشی است از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه یا تی مستقل و برای متغیرهای؛ 4- مدرک تحصیلی، 5- ناحیه محل خدمت، 6- سنوات تدریس، که چند ارزشی است از آزمون مقایسه میانگین چند جامعه (ANOVA) یا تحلیل واریانس استفاده می کنیم.