ناهمسانی واریانس

4-6-6) نتایج آزمون F لیمر برای مدل دوم:
همانطور که در بند 4-6-1 بیان شد در صورتی که مقدار F بدست آمده از F جدول بیشتر باشد. باید از روش داده های تابلویی استفاده کنیم.در غیر اینصورت باید از روش داده های تلفیقی استفاده نماییم. مقدار P.Value برای F لیمر عدد0063/0 می باشد که حاکی از استفاده از روش داده های تابلویی می باشد. در ادامه باید آزمون هاسمن صورت پذیرید که در ذیل بدان اشاره خواهدشد.(برای مشاهده نتایج به شکل 4-11 مراجعه نمایید.)
4-6-7) نتایج آزمون هاسمن برای مدل دوم:
در این قسمت برای تعیین استفاده از روش اثرات ثابت یا اثرات تصادفی آزمون هاسمن انجام شد. مقدار P.Value برای آزمون هاسمن عدد 0000/0 می باشد که این مقدار حاکی از استفاده از روش اثرات ثابت می باشد. بنابراین روش اثرات ثابت پذیرفته می شود. در ادامه باید آزمون رگرسیون با روش داده های تابلویی- اثرات ثابت انجام شود.(برای مشاهده نتایج به شکل4-11 مراجعه نمایید.)
4-6-8) نتایج آزمون رگرسیون برای مدل دوم:
همانطور که قبلاً اشاره شد با توجه به فزونی تعداد بنگاه از تعدادسالهای موردنظر(66 شرکت،درطی 8سال) مشکل ناهمسانی واریانس وجود دارد که باید هنگام انجام رگرسیون به آن توجه نمود. این مشکل با استفاده از روش رگرسیون GLS رفع می شود.نتایج آزمون به شرح زیر می باشد.
با توجه به مبانی نظری بیان شده که انتظار برآن بود که رابطه متغیر های مدل دوم با بازده سهام رابطه مثبتی باشد اما همانطور که نتایج در شکل 4-11 نشان می دهد، در رابطه با اندازه شرکت مقدار P.value عدد 163/0 می باشد که از 05/0 بیشتر است بنابراین فرض صفر، پذیرفته می شود و فرض مقابل مبنی بر ارتباط معنادار بین اندازه شرکت و بازده سهام رد می شود. در رابطه با جریان وجه نقد عملیاتی مقدار P.value عدد087/0 می باشد که از05/0 بیشتر است بنابراین فرض صفر، پذیرفته می شود و فرض مقابل مبنی بر ارتباط معنا دار بین جریان وجه نقد عملیاتی و بازده سهام رد می شود. در رابطه با تعدیلات حسابداری مقدار P.value عدد2594/0 می باشد که از 05/0 بیشتر است بنا براین فرض صفر، پذیرفته می شود و فرض مقابل مبنی بر ارتباط معنا دار بین تعدیلات حسابداری و بازده سهام رد می شود. در رابطه با اقلام تعهدی مقدار P.value عدد 0000/0 می باشد که از 05/0 کمتر است بنابر این فرض صفر، رد می شود و فرض مقابل مبنی بر ارتباط معنادار بین اقلام تعهدی و بازده سهام پذیرفته می شود.
درباره اعتبار کلی مدل رگرسیون با توجه با مقدارF می توان بیان نمود که مدل از لحاظ آماری معنادار می باشد. مقدار آزمون دوربین واتسون 1.7133 می باشد.حاکی از عدم وجود خودهمبستگی می باشد.
ضریب تعیین مهمترین معیاری است که با آن می‏توان رابطه بین دو متغیر x و y را توضیح داد. این ضریب شاخصی است که بیانگر درصد تغییرات برازش توسط معادله رگرسیون است. بعبارت دیگر  این شاخص نشان می‏دهد که چند درصد مقادیر پیش‏بینی شده متغیر وابسته با مقادیر واقعی انطباق دارد. در این مدل رگرسیونی می توان بیان نمود که 82% از تغییرات در متغیر وابسته بواسطه مدل رگرسیون برازش شده، قابل تعیین است.
شکل(4-11)
مدل دوم:
Rit=α0+β1Ln Capital +β2OCF/MVit-1 +β3Accruals/MVit-1 +β4Acc Adj/MVit-1 + ε0
نوع آزمون
مقدار محاسبه شده آماری
مقدار P.Value
نتیجه گیری
آزمون F لیمر
1.5562
0063/0
روش پانل دیتا
آزمون هاسمن
4196/5
0000/0
روش اثرات ثابت