ناهمسانی واریانس

0.8531
0.674
فرضیه رد نمی شود
متغیر R علیت گرنجریAccruals نیست
2.3259
0.2316
فرضیه رد نمی شود
متغیر Accrualsعلیت گرنجری Rنیست
6.658
0.006
فرضیه رد می شود
4-5) برآورد الگو و تحلیل نتایج:
هنگامی که از دادههای تابلویی برای تخمین استفاده میشود قبل از هر کار نیاز به انجام آزمون F لیمر برای تشخیص نوع روش و نحوه برآورد است، اگر نتیجه آزمون بر استفاده از روش دادههای تلفیقی باشد، تخمین مدل با روش دادههای تلفیقی انجام میشود و اگر نتیجه آزمون بر استفاده از روش دادههای تابلویی بود در ادامه کار از آزمون هاسمن برای تشخیص اثرات ثابت یا تصادفی بودن الگو استفاده خواهد شد .
4-5-1) آزمون F لیمر:
با توجه به مبانی نظری گفته شده درفصل سوم در آزمون F لیمر، فرضیه یکسان بودن عرض از مبدأها (دادههای تلفیقی) در مقابل فرضیه مخالف، ناهمسانی عرض از مبدأها (روش دادههای تابلویی) قرار میگیرد. لذا میتوان نوشت:
(4- 13)
حداقل یکی از عرض از مبدأها با بقیه متفاوت است:
اگر F محاسبه شده مربوط به آماره لیمر از F جدول با درجه آزادیوبزرگتر باشد، فرضیه صفر رد شده و استفاده از روش دادههای تابلویی بهتر است. در غیر این صورت از روش دادههای تلفیقی(Pooling ) استفاده میشود.
4-5-2) آزمون هاسمن
در مرحله بعد به بررسی این موضوع پرداخته میشود که آیا عرض از مبدأ بصورت اثرات ثابت است یا اینکه در ساختار واحدهای مقطعی بصورت تصادفی عمل میکند. فروض ذیل مورد آزمون قرار میگیرد:
(4- 14)
برای هر مدل این مورد باید بررسی شود که آیا باید از روش اثرات ثابت و یا روش اثرات تصادفی استفاده گردد.
4-6) آزمون فرضیات تحقیق و تحلیل نتایج :
همانطور که قبلاً اشاره شد برای تعیین حالتهای مختلف الگوی دادههای تابلویی باید آزمونهای متفاوتی انجام گیرد. بنابراین باید برای هریک از مدل ها دو آزمون F لیمر و آزمون هاسمن انجام پذیرد و مطابق با نتایج این دو آزمون، روش رگرسیونی مناسب انتخاب گردد. و بعد از آن، تجزیه و تحلیل نتایج آزمون هریک از مدل ها صورت پذیرد. درصورت استفاده از روش داده های تابلویی نکته قابل ذکر دیگر این است که هنگامی که تعداد بنگاه از مقاطع دوره زمانی بیشتر باشد با مشکل ناهمسانی واریانس مواجه خواهیم بود. اگر از روش اثرات تصادفی استفاده شود نیازی به حل این مشکل نیست زیرا این روش بگونه ای است که در مراحل انجام کار این مشکل را بصورت خودکار حل می نماید اما در صورت استفاده از روش اثرات ثابت باید مشکل ناهمسانی واریانس رفع شود. بنابراین باید از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) برای تخمین مدل، استفاده نمود. بنابراین در ادامه نتایج هریک از آزمونهای F لیمر و آزمون هاسمن برای هر مدل بصورت جداگانه ارائه می گردد. و در نهایت نتایج آزمون رگرسیون بیان می گردد.