میزان استفاده

4-3-1-1 معرفی محدودیتها:
محدودیت اول: این محدودیت نشاندهنده زمین مورد استفاده برای تولید هر یک از محصولات سویا، کلزا، برنج، گندم و جو میباشد. در این مطالعه، برای کشت گندم، جو و کلزا از روش دیم و برای کشت برنج از روش توام آبی و دیم استفاده میشود.
محدودیت دوم: این محدودیت مربوط به مقدار آب مورد نیاز برای کشت محصولات آبی می‏باشد. در تحقیق حاضر، محصولات سویا بهاره و برنج نیاز به آبیاری دارند و ضرایب فنی قرار داده شده برای این دو فعالیت در این محدودیت، نیاز آبی این محصولات برای کاشت یک هکتار از آنهاست. در شهرستان ساری مقدار نیاز آبی سویا 4000 و نیاز آبی برنج 8000 مترمکعب می‏باشد.
محدودیت سوم: مقدار ماشینآلات مورد نیاز برای تولید یک هکتار از فعالیتهای مورد بررسی میباشد. مقادیر محاسبه شده برای محصولات بر حسب ساعت میباشد که به عنوان ضرایب فنی در این محدودیت اعمال شدهاند. بیشترین میزان استفاده از ماشینآلات مربوط به زراعت برنج است.
محدودیتهای چهارم تا هفتم: این چهار محدودیت به ترتیب نشاندهنده میزان استفاده از نیروی کار در فصلهای بهار، تابستان، پاییز و زمستان میباشد. ضرایب فنی در این محدودیتها بر حسب روز/نفر نیروی کار است.
محدودیتهای هشتم تا دهم: این محدودیتها به ترتیب مربوط به مصرف کودهای ازت، فسفات و پتاس میباشد. مقادیر ضرایب فنی در این محدودیت بر حسب کیلوگرم مصرف انواع کودها در واحد هکتار برای هر یک از محصولات میباشد.
محدودیتهای یازدهم تا سیزدهم: این سه محدودیت، به ترتیب میزان مصرف علفکشها، قارچکشها و حشرهکشها را نشان میدهد. ضرایب فنی اعمال شده در این محدودیت بر حسب لیتر میباشد.
محدودیت چهاردهم: همواره برای یک واحد تولیدی، به اندازه مجموع کل هزینههای صرف شده برای تولید محصولی مورد نظر، سرمایه لازم میباشد که معادل بودجهی واحد تولیدی است. لذا این محدودیت نشاندهنده محدودیت بودجه است. محدودیت بودجه به عنوان سرمایه مورد نیاز برای هر فعالیت زراعی که مجموع هزینههای جاری سالانه آن فعالیت است، در این قسمت وارد شده است.
محدودیتهای پانزدهم تا نوزدهم: این محدودیتها نشاندهنده سطوح زیرکشت پنج محصول سویا، کلزا، برنج، گندم و جو را در سال زراعی 88-1387 نشان میدهد. برای استفاده از روش کالیبره لازم است که سطوح زیرکشت در آخر همه محدودیتها وارد برنامه شود.
4-3-1-2 مقادیر سمت راست:
با استفاده از برنامه طراحی شده در حالت قبل و با توجه به سطوح زیرکشت محصولات سویا، کلزا، برنج، گندم و جو، با استفاده از مدل برنامهریزی کالیبره، مقادیر سمت راست محدودیتهای مورد نظر محاسبه شد که به صورت جدول 4-7 ارائه شده است. با توجه به این مدل برنامهریزی، مقادیر به دست آمده برای سمت راست محدودیتها بر اساس فعالیتهای انجام شده بوده و نه بر اساس کل شرایط منطقه، زیرا طبیعتا برای در نظر گرفتن کل ظرفیت نهادههای موجود در شهرستان، لازم است که کلیه محصولات تولید شده نیز به عنوان فعالیت وارد برنامه شوند، اما از آنجایی که در این مطالعه و براساس اطلاعات به دست آمده از پرسشنامهها، تنها پنج محصول مورد بررسی قرار گرفتهاند، لذا مقادیر سمت راست براساس این محصولات محاسبه گردیده است.
جدول 4-7: مقادیر محاسبه شده برای مقادیر سمت راست برنامه توسط برنامهریزی کالیبره
شماره محدودیت متغیر توضیح متغیر مقدار محاسباتی
1 A زمین 117409
2 B آب 359152000
3 C ماشینآلات 895349
4 D نیروی کار در فصل بهار 1443222
5 E نیروی کار در فصل تابستان 1011181
6 F نیروی کار در فصل پاییز 112483