میزان استفاده

X4 سطح زیرکشت گندم (هکتار)
X5 سطح زیرکشت جو (هکتار)
X6 فعالیت خرید کود ازت
X7 فعالیت خرید کود فسفات
X8 فعالیت خرید کود پتاس
X9 فعالیت خرید علفکش
X10 فعالیت خرید قارچکش
X11 فعالیت خرید حشرهکش
4-4-2 معرفی محدودیتها:
محدودیت اول: این محدودیت نشاندهنده زمین مورد استفاده برای تولید هر یک از محصولات سویا، کلزا، برنج، گندم و جو میباشد. در این مطالعه، برای کشت گندم، جو و کلزا از روش دیم و برای کشت برنج از روش توام آبی و دیم استفاده میشود.
محدودیت دوم: این محدودیت مربوط به مقدار آب مورد نیاز برای کشت محصولات آبی می‏باشد. در تحقیق حاضر، محصولات سویا بهاره و برنج نیاز به آبیاری دارند و ضرایب فنی قرار داده شده برای این دو فعالیت در این محدودیت، نیاز آبی این محصولات برای کاشت یک هکتار از آنهاست. در شهرستان ساری مقدار نیاز آبی سویا 4000 و نیاز آبی برنج 8000 مترمکعب می‏باشد
محدودیت سوم: مقدار ماشینآلات مورد نیاز برای تولید یک هکتار از فعالیتهای مورد بررسی میباشد. بیشترین میزان استفاده از ماشینآلات مربوط به زراعت برنج است.
محدودیتهای چهارم تا هفتم: این چهار محدودیت به ترتیب نشاندهنده میزان استفاده از نیروی کار در فصلهای بهار، تابستان، پاییز و زمستان میباشد. در این محدودیت، ضرایب بر حسب روز/نفر نیروی استفاده شده در هرکدام از فصول سال برای محصولات مورد بررسی میباشد.
محدودیت هشتم: این محدودیت نشاندهنده محدودیت بودجه است. محدودیت بودجه به عنوان سرمایه مورد نیاز برای هر فعالیت زراعی که مجموع هزینههای جاری سالانه آن فعالیت است، در این قسمت وارد شده است.
محدودیتهای نهم تا یازدهم: این محدودیتها به ترتیب مربوط به مصرف کودهای ازت، فسفات و پتاس مصرف شده برای یک هکتار از محصولات مورد بررسی را نشان میدهد.
محدودیتهای دوازدهم تا چهاردهم: این سه محدودیت، به ترتیب میزان مصرف علفکشها، قارچکشها و حشرهکشهای مصرف شده برای یک هکتار از محصولات مورد بررسی را نشان میدهد.
محدودیت پانزدهم: در شهرستان ساری، کشت محصول برنج از لحاظ تامین نیاز سالانه خانواده در اولویت اول قرار دارد. از طرف دیگر با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرسشنامههای تکمیل شده، کشاورزان نصف تولید خود را به عنوان نیاز سالانه و همچنین صد کیلوگرم بذر برای تامین نشاء هر هکتار از زمینهای برنج خود برای کشت سال آینده نگهداری کرده و مابقی محصول را بفروش میرسانند. لذا با توجه به عملکرد 3400 کیلوگرم برنج در هکتار در شهرستان ساری، مقدار 1700 کیلوگرم از آن برای تامین نیاز خانواده لحاظ میشود. بنابراین 1800 کیلوگرم برنج به عنوان نیاز خود مصرفی در مدل لحاظ میگردد. این محدودیت نشان میدهد که حداقل تولید در هر هکتار زمین برنج باید 1800 کیلوگرم باشد.
محدودیت شانزدهم: این محدودیت نشاندهنده مقدار خودمصرفی گندم برای کشت سال آینده میباشد. کشاورزان منطقه برای کاشت هر هکتار زمین گندم مقدار 200 کیلوگرم بذر از کشت سال قبل خود در انبار نگهداری میکنند. لذا حداقل تولید گندم در هکتار باید 200 کیلوگرم باشد که در این شماره محدودیت نشان داده شده است.
محدودیت هفدهم: این محدودیت نشاندهنده مقدار خودمصرفی جو برای کشت سال آینده میباشد. کشاورزان منطقه برای کاشت هر هکتار زمین جو مقدار 200 کیلوگرم بذر از کشت سال قبل خود در انبار نگهداری میکنند. لذا حداقل تولید جو در هکتار باید 200 کیلوگرم باشد که در این شماره محدودیت نشان داده شده است.