مولفه های عزت نفس

گروه عمومی 20/235 1 20/235 64/55 001/0 32/0
اجتماعی 13/320 1 13/320 25/103 001/0 46/0
خانوادگی 008/238 1 008/238 03/80 001/0 40/0
تحصیلی 40/147 1 40/147 84/57 001/0 32/0
همانطور که جدول (6-4) و آزمون تحلیل واریانس تک متغیره نشان می دهد بین دو گروه در تمام مولفه های عزت نفس تفاوت معنادار وجود دارد(01/0>P) به عبارت دیگر میزان عزت نفس عمومی، اجتماعی خانوادگی و تحصیلی گروه آزمایشی در پس آزمون و بعد از مداخله ورزشی نسبت به گروه کنترل افزایش معنادار داشته است (01/0>P). میزان اتا نیز نشان می دهد بیشترین میزان تفاوت استاندارد شده مربوط به میزان عزت اجتماعی گروه ها است(46/0). لذا فرض دوم پژوهش نیز تایید می‌شود.
ورزش بر شادکامی ذهنی و مولفه های آن(خودپنداره، رضایت از زندگی، آمادگی روانی، سرذوق بودن، احساس زیبایی شناسی، خودکارامدی و امیدواری) در جوانان تاثیر دارد.
جدول 7-4 نتایج کلی تحلیل مانوا
نام آزمون مقدار F df فرضیه dfخطا P مجذور اتا
گروه اثر پیلایی 841/0 56/84 7 112 001/0 84/0
لامبدا ویلکز 159/0 56/84 7 112 001/0 84/0
اثر هتلینگ 28/5 56/84 7 112 001/0 84/0
بزرگترین ریشه خطا 28/5 56/84 7 112 001/0 84/0
مندرجات این جدول نیزنشان می دهد سطوح معناداری تمام آزمون ها قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره را مجاز می شمارد. این نتایج نشان می دهد که در گروه های مورد مطالعه حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی داری وجود دارد.(001/0 p<، 56/84F=، 159/0= لامبدای ویلکز). مجذور اتا نشان می دهد تفاوت بین گروه ها با توجه به متغیرهای وابسته در مجموع معنادار است و میزان این تفاوت بر اساس آزمون لامبدا ویلکز 84/0است، یعنی 84 درصد واریانس مربوط به اختلاف بین گروه ها ناشی از تاثیر متقابل متغیرهای وابسته می باشد.
جدول 8-4 نتایج برونداد تحلیل واریانس تک متغیره متغیر های پژوهش
متغیر وابسته مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F P اتا
گروه
خود پنداره 30/780 1 30/780 61/159 001/0 57/0
رضایت از زندگی 40/205 1 40/205 82/68 001/0 36/0
آمادگی روانی 80/172 1 80/172 41/80 001/0 40/0
سر ذوق بودن 13/154 1 13/154 29/250 001/0 68/0
احساس زیبایی .. 63/229 1 63/229 19/62 001/0 34/0
خود کارامدی 008/122 1 008/122 44/65 001/0 35/0
امیدواری 70/86 1 70/86 43/82 001/0 41/0
برونداد آزمون تحلیل واریانس تک متغیره نشان می دهد بین دو گروه در تمام مولفه های شادکامی تفاوت معنادار وجود دارد(01/0>P) به عبارت دیگر میزان خودپنداره، رضایت از زندگی، آمادگی روانی، سرذوق بودن، احساس زیبایی شناسی، خودکارامدی و امیدواری گروه آزمایشی در پس آزمون و بعد از مداخله ورزشی نسبت به گروه کنترل افزایش معنادار داشته است (01/0>P). میزان اتا نیز نشان می دهد بیشترین میزان تفاوت استاندارد شده مربوط به میزان مولفه سرذوق بودن گروه ها است(68/0). لذا فرض سوم پژوهش نیز تایید می شود.
3- ورزش بر کیفیت زندگی و مولفه های آن(سلامت جسمی ، سلامت روان شناختی ، روابط اجتماعی و سلامت محیطی) در جوانان تاثیر دارد.
جدول9- 4 نتایج کلی تحلیل مانوا