موقعیت جغرافیایی

باتوجه به اطلاعات و داده های گردآوری شده در مراحل تحقیق از روشهای کیفی ،کمی و آماری توسط نرم افزار Spss-Excel با تکیه بر موقعیت های مدارس دبیرستانهای دخترانه در سطح شهر رودسر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
3-3- جامعه آماری وحجم نمونه:
جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان مدارس دولتی دخترانه در مقطع متوسطه دوم شهر رودسر است که تعداد آنها شامل 1140 نفر می باشد و حجم نمونه114 پرسشنامه که 10 درصد کل دانش آموزان به صورت سهمیه ای در بین دانش آموزان ومدیران دبیرستانهای رودسر تکمیل گردید .
3-4- محدوده مورد مطالعه و مقطع زمانی:
محدوده مورد مطالعه مربوط به دبیرستانهای دخترانه دولتی شهررودسر واطلاعات وخدمات آموزشی مربوط به سال 93-92 می باشد .
3-5- محدوده زمانی پژوهش:
محدوده زمانی گرد آوری اطلاعات از ماه بهمن 92 لغایت ماه مرداد سال 1393 می باشد .
3-6- نمونه گیری:
برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه تصادفی استفاده شده است .
3-7- متغیرهای تحقیق:
متغیر به ویژگی یا صفت یا عاملی اطلاق می شود که بین افراد جامعه مشترک بوده و می تواند مقادیر کمی و ارزشهای متفاوتی داشته باشد.(حافظ نیا ،1383 ،ص 41)
متغیر های تحقیق عبارتند از متغیر مستقل و متغیر وابسته است ؛ کاربری و فضای آموزشی متغیر وابسته و عواملی چون قابلیت دسترسی ، ظرفیت ، سازگاری ، فاصله متغیر مستقل هستند .
3-8- ویژگی های جغرافیای شهرستان رودسر
3-8-1- موقعیت و وسعت جغرافیایی:
شهرستان رودسر با مساحتی برابر 1331کیلومتر مربع در شرق استان گیلان واقع شده است و بعد از تالش و رودبار، سومین شهرستان وسیع استان گیلان است که تقریبا” برابر یک دهم وسعت استان گیلان می باشد. . این شهرستان شرقی ترین شهرستان استان گیلان است و تا رشت حدود 72 کیلومتر فاصله دارد. فاصله آن تا شهر تهران 336 کیلومتر است.(شهرداری رودسر ، 1390 واحد فنی)
محدوده جغرافیایی شهرستان رودسر در عرض شمالی از 36 درجه و 38 دقیقه تا 37 درجه و 13 دقیقه و در طول شرقی از 50 درجه و 6 دقیقه تا 50 درجه و 36 دقیقه متغیر است.
قسمت اعظم این شهرستان کوهستانی است که در جنوب آن قرار دارد و جزو کوههای البرز غربی است و به نام اشکور خوانده می شود. این کوهها سرچشمه تمام رودهایی است که به حوزه آبریز دریای خزر در محدوده شهرستان رودسر وارد می شوند. .(عربانی ، 1387، 1229)

(نقشه شماره 3-1)تقسیمات سیاسی استان گیلان
(نقشه شماره 3-2)موقعیت جغرافیایی شهرستان رودسر در کشور
3-8-2- تقسیمات سیاسی :
شهرستان رودسردارای چهار بخش رودسر ،چابکسر،رحیم آباد ،کلاچای و ده دهستان و پنج شهر وتعداد روستاهای این شهرستان 400آبادی است که از این تعداد 255 آبادی دارایی 20 خانوار و بیشتر می باشندکه 8/14درصد ازکل روستاها استان و5/12درصد از کل روستاها بالای 20 خانوار بیشتر در این شهرستان قرار گرفته است .
(جدول شماره 3-1) تقسیمات سیاسی شهرستان رودسر
شهرستان
مرکز شهرستان