مهارت های حرکتی ظریف

1. شامل گروهی از آسیب های حرکتی غیر پیشرونده اما متغیر می شود که ایجاد آن بر اثر ضایعات ثانویه و رشد غیر طبیعی مغز در مراحل اولیه رشد است. این اختلال غیر پیشرونده باعث اختلال (ناهنجاری) در رشد حرکتی و کنترل پاسچر می شود (2 ) .
2. کودکان 8 تا 14 ساله با عارضۀ فلج دایپلژی اسپاستیک بوده که از علائم این عارضه شامل ضعف عضلانی و محدودیت عملکردهای حرکتی در اندام تحتانی خود رنج می بردند(4).
تندرستی :
1. عبارت است از رفاه کامل جسمی، روحی، اجتماعی و نه فقط نداشتن بیماری و ناتوانی (65 ) .
2. بر طبق مدل ICF تندرستی شامل مولفه های ساختار و کارکرد بدن، فعالیت و مشارکت می باشد که در این تحقیق مولفه های قدرت عضلانی، کارکرد حرکتی درشت، توانایی راه رفتن و مشارکت در فعالیت های ورزشی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
قدرت عضلانی :
1. به بالاترین نیرویی که سیستم عصبی عضلانی می تواند طی یک انقباض بیشینه اختیاری اجرا نماید، اشاره دارد. این قدرت با بالاترین باری که ورزشکار می تواند در یک تلاش بلند کند نشان داده می شود (66 ) .
2. از آزمون قدرت عضلانی کارکردی به منظور سنجش قدرت عضلانی استفاده شده است:
الف: تست 30 ثانیه بالارفتن جانبی (67 ) :
ب: تست 30 ثانیه ای نشستن به ایستادن (67 ) :
حرکات درشت:
1. مهارت های هستند که اجرای آنها با استفاده ازعضلات بزرگ بدن است و به دقت کمتری نسبت به مهارت های حرکتی ظریف نیاز دارند (68 ) .
2. کارکرد حرکتی درشت با استفاده از ابعاد D و E آزمون کارکرد حرکتی درشت (GMFM-66) مورد سنجش قرار گرفته است (69 ) .
سرعت راه رفتن:
1. راه رفتن حرکت انتقالی و پیشرونده کل بدن که به صورت تدریجی، ریتمیک، موزون و تکراری صورت می گیرد. به مسافت طی شده در واحد زمان، سرعت راه رفتن گویند.
2. از آزمون های زیر به منظور سنجش سرعت راه رفتن استفاده شده است:
الف: آزمون 10 متر راه رفتن به منظور ارزیابی سرعت راه رفتن خود انتخابی (70 )
ب: آزمون یک دقیقه راه رفتن سریع به منظور ارزیابی سرعت راه رفتن سریع (70 ) .
ج: آزمون زمانی پله به منظورارزیابی زمان بالا رفتن از 12 پله (71 ) .
مشارکت :
1. به عنوان “ماهیت و وسعت درگیر شدن فرد در موقعیت های زندگی” (شامل رفتن به مدرسه، درگیر شدن در ارتباط های اجتماعی و در فعالیتهای در وقت آزاد فرد) تعریف می شود (72 ) . فعالیت های اوقات فراغت به عنوان انتخاب و انجام آزادانه فعالیت ها هنگامی که فرد در کار یا مدرسه درگیر نمی باشد، تعریف می شود.
2. برای اندازه گیری مشارکت در فعالیت های ورزشی از بعد 2 پرسشنامه سنجش مشارکت و لذت کودکان (CAPE ) استفاده شده است که میزان شدت مشارکت در فعالیت های ورزشی اوقات فراغت را اندازه گیری می کند (73 ) .