منبع پایان نامه درباره امید به زندگی، آذربایجان، افغانستان

بنکر استفاده‌شده است. تمامی این مدلها بر حسب جامعه VRS و CRS ارائه‌شده و در جدول (4-4) در بخش بعد قابل‌مشاهده میباشد.
نتایج حاصل
همان طور که گفته شد، سازمان ملل در محاسبه HDI از شاخص امید به زندگی به جای شاخص سلامت استفاده میکند که با توجه به امید به زندگی، رتبه سلامت کشورها به شرح زیر میباشد.
جدول ‏44- نتایج حاصل از اجرای مدلهای DEA
کشورهای منطقه
امید به زندگی
کشورهای منطقه
امید به زندگی
کشورهای منطقه
امید به زندگی
قطر
82.078
لبنان
73.772
ازبکستان
68.256
رژیم اشغالگر
82.049
مصر
73.344
تاجیکستان
67.893
کویت
79.860
ایران
73.403
قزاقستان
66.999
بحرین
78.721
عمان
72.304
پاکستان
66.568
امارات
75.673
گرجستان
72.094
یمن
64.240
ترکیه
75.670
آذربایجان
71.408
ترکمنستان
63.350
عربستان
75.335
ارمنستان
71.270
افغانستان
59.618
سوریه
75.178
عراق
68.906
اردن
73.505
قرقیزستان
68.815
حال با اجرای مدلهای پیشنهادشده شاخص سلامت پایدار کشورهای منطقه در جدول 4-5 قابل‌مشاهده خواهد بود.
جدول ‏45: نتایج بدست آمده از اجرای مدلها
کشورهای منطقه
MPSS
VRS
MSBM
VRS
SBM CRS
ERM
VRS
MPSS
CRS
SBM &
MSBM
CRS
ERM
CRS
افغانستان
0.131
0.007
0.007
0.007
0.126
0.007
0.007
ارمنستان
0.082
0.078
0.073
0.073
0.080
0.073
0.073
آذربایجان
0.266
0.133
0.131
0.131
0.264
0.131
0.131
بحرین
0.270
0.083
0.081
0.081
0.270
0.081
0.081
مصر
0.149
0.061
0.057
0.057
0.145
0.057
0.057
گرجستان
0.277
0.037
0.035
0.035
0.277
0.035
0.035
ایران
0.309
0.031
0.030
0.030
0.307
0.030
0.030
عراق
0.173
0.018
0.017
0.017
0.172
0.017
0.017
رژیم اشغالگر
0.399
0.098
0.097
0.097
0.162
0.097
0.097
اردن
0.289
0.139
0.132
0.132
0.279
0.132
0.132
قزاقستان
0.298
0.219
0.218
0.218
0.297
0.061
0.061
کویت
0.683
0.283
0.277
0.277
0.683
0.277
0.277
قرقیزستان
0.080
0.085
0.079
0.079
0.080
0.079
0.079
لبنان
0.170
0.046
0.044
0.044
0.169
0.044
0.044
عمان
0.208
0.116
0.110
0.110
0.197
0.110
0.110
پاکستان
0.310
0.019
0.018
0.018
0.308
0.018
0.018
قطر
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
عربستان
0.638
0.090
0.086
0.086
0.637
0.086
0.086
سوریه
0.306
0.046
0.044
0.044
0.306
0.044
0.044
تاجیکستان
0.135
0.091
0.083
0.083
0.119
0.083
0.083
ترکیه
0.752
0.144
0.138
0.138
0.751
0.138
0.138
ترکمنستان
0.054
0.054
0.048
0.048
0.053
0.048
0.048
امارات
0.341
0.136
0.131
0.131
0.337
0.131
0.131
ازبکستان
1.000
1.000
1.000
1.000
0.981
0.149
0.149
یمن
0.808
0.040
0.038
0.038
0.798
0.038
0.038
با توجه به جدول 4-5 کشور قطر با مقدار کارایی 1 برای مدلها به طور مطلق به عنوان کاراترین واحد تحت بررسی میباشد که این نتیجه با رتبه این کشور، در شاخص سلامت جهانی کاملاً مطابقت دارد و بیانگر ثبات در سلامت کشور قطر میباشد.
کشور قطر با امید به زندگی 82.07 و مقدار شاخص مرتبط به عنوان خروجی نامطلوب 0.0227 و کشور ازبکستان با مقدار شاخص خدمات دهنده در حوزه سلامت 7.96 بهترین عملکرد را در ورودیها و خروجیها به خود اختصاص دادهاند، واضح است کشور قطر با بالاترین شاخص امید به زندگی و پایینترین شاخص مرتبط، اختلاف بسیار زیادی نسبت به کشورهای دیگر دارد و این امر سبب پیدایش چنین اختلافی بین کاراییها شده است.
جمهوری اسلامی ایران با کارایی 0.035، بیست و دومین کشور در شاخص سلامت پایدار هست که این امر نشان‌دهنده کم توجهی مسئولان این بخش به شاخص سلامت میباشند، بعد از کشور ایران کشورهای پاکستان، عراق، افغانستان آخرین رتبههای شاخص سلامت پایدار را به خود اختصاص دادهاند.
همانطور که میبینید در دو حالت CRS و VRS اختلاف زیادی بین میزان کارایی کشورهای تحت بررسی موجود نیست؛ فقط در حالت VRS کشور ازبکستان با میزان 7.96 در خروجی نیروی انسانی خدمات دهنده در حوزه سلامت، بیش‌ترین میزان این خروجی را به خود اختصاص داده، لذا در گوشهای از مرز قرار میگیرد و این امر سبب ایجاد شکستگی در مرز یا همان پیدایش یک نقطه کارای رأسی میگردد، لذا میزان کارایی بالایی در حالت VRS به خود اختصاص میدهد.
در حالاتی که مدل MPSS فرم اجرا گردیده است به خاطر در نظر نگرفتن مقدار متغیر کمکی رتبهبندیهایی که برای کشورها ارائه شده است نادرست است، زیرا اگر واحدی در یکی از ورودی یا خروجیها به مرز نزدیک باشد این مدل میزان کارایی بالایی را برای این واحد در نظر خواهد گرفت.
با توجه به مقدار کارایی محاسبه‌شده برای کشورها میتوان گفت که بعضی از این کشورها قابل‌مقایسه باهم نمیباشند لذا باید به فکر دستهبندی این کشورها بود. با اجرای مدل بر روی دادههای کشورها، کشورهایی که حائز کارایی بیش از 0.7 باشند در یک دسته قرار خواهند گرفت. سپس با حذف کشورهای با کارایی بالای 0.7، دوباره مدل را اجرا نموده و روند بالا را ادامه میدهیم.
با استفاده از فرض بازده به مقیاس ثابت یا CRS و مدلهای ERM، SBM، MSBM، MPSS فرم کشور قطر دارای کارایی خیره‌کننده‌ای نسبت به دیگر کشورها میباشد؛ بعد از کشور قطر کشورهای کویت، ازبکستان، ترکیه، اردن، امارات و آذربایجان به ترتیب بیش‌ترین میزان کارایی را دارا میباشند. حال با کنار گذاشتن کشور قطر، کارایی کشور کویت مقدار یک و کشورهای ازبکستان، ترکیه، اردن، امارات و آذربایجان به ترتیب میزان کارایی کمتر از یک را به خود اختصاص دادهاند اما میزان کارایی کشور ترکیه حدود 0.624 میباشد که این میزان برای قرار گرفتن در دستهی دوم میزان پایینی خواهد بود. با ادامه این روند جدول 4-6 حاصل میگردد.
جدول ‏46: نتایج حاصل از دستهبندی
دسته اول
قطر
دسته دوم
کویت
دسته سوم
اردن- ترکیه- امارات – ازبکستان- آذربایجان
دسته چهارم
رژیم اشغالگر- یمن- تاجیکستان – عربستان- گرجستان- بحرین
دسته پنجم
لبنان- سوریه – مصر- ایران- عمان- ارمنستان – قزاقستان- پاکستان- ترکمنستان- افغانستان عراق- قرقیزستان
لازم به ذکر است برای دستهبندی واحدهای تحت بررسی روشهای بسیاری موجود میباشد روشهایی همچون مرجعهای مشترک یا خوشهبندی و … ( پو و همکاران98، 2009). لازم به ذکر است که از این روشها در این پایاننامه استفاده نشده است.
جمع‌بندی
در این فصل ابتدا به تعاریفی از شاخصها، بخشها و حوزههای مرتبط با سلامت کشورها اشاره شد تا اطلاعات لازم در مورد موضوع مورد مطالعه در این پایاننامه در ذهن خواننده شکل گیرد. سپس به تشریح و توضیح مطالعه موردی پرداخته شد. در ادامه تعاریف و دادههای و نحوه محاسبه زیرشاخصهای هریک از کشورها منطقه چشمانداز در حوزهی سلامت ارائه گردید. در نهایت با استفاده از مدلهای ارائه شده در بخش سه، به همراه مدل MSBM، میزان کارایی کشورهای منطقه در بخش سلامت محاسبه شده و به تحلیل آن پرداخته شد. فصل بعد شامل نتیجهی مختصر از مطالب ارائه شده در این پایاننامه به همراه پیشنهادات برای ادامه این پایاننامه میباشد.
فصل پنجم
نتیجهگیری و مطالعات آتی
نتیجهگیری و مطالعات آتی
در فصل چهار، نتایج حاصل از اجرای مدلهای DEA بر روی دادههای بخش سلامت کشورهای منطقه چشمانداز ارائه و بررسی شد. در این فصل با استفاده از مدلهایی همچون ERM، SBM، MSBM و … میزان کارایی کشورهای منطقه مورد مطالعه قرار گرفت که در نتایج حاصل از اجرای مدلها، مشخص شد که این کشورها از لحاظ کارایی در دستههایی بسیار متفاوت و جدا از هم قرارگرفتهاند که نشان از ضعف منطقه در رساندن خود به سطح بالای سلامت در جهان میباشد.
در این فصل ابتدا به ارائه نتیجهای مختصر از پایاننامه پرداخته و سپس در بخش بعد پیشنهاد‌ها خود را برای مطالعات آتی ارائه خواهیم داد.
جمعبندی
امروزه به خاطر روابط اجتماعی، اقتصادی و … بسیار زیادی که در بین کشورها برقرار میباشد هر کشور در صدد ارزیابی خود با دیگر کشورها است، زیرا میزان کارایی پایین کشورها در هر شاخص یعنی عدم ثبات و بیتوجهی مسئولان مربوطه و در نتیجه کاهش میزان سرمایهگذاری و سوددهی در آن شاخص را به همراه دارد.
فصل آغازی این پایاننامه را میتوان به سه بخش عمده تقسیم نمود، بهرهوری که شامل تعاریف مختصر از بهرهوری، کارایی و اثربخشی است؛ بخش دوم که به خاطر اهمیت موضوع در دو بخش اصلی ارائه گردیده است؛ بخش اول :معرفی تحلیل پوششی دادهها، به عنوان یک جعبه‌ابزار به خاطر ارائه ابزارهای متفاوت در محاسبه کارایی و میزان بهبود میباشد؛ بخش دوم: به ارائه معایب و مزایای کلی تحلیل پوششی دادهها، نسبت به دیگر روشها پرداخته است. بخش بعد به معرفی شاخص مالمکوئیست و نحوهی محاسبه آن اختصاص داده شده است.
امروزه در هر فرایند عملیاتی، علی‌رغم وجود ورودی و خروجیهای اصلی ورودی و خروجیهایی موجود هستند که به عنوان ورودی و خروجی در فرآیند بوده اما بالعکس عمل میکنند؛ یعنی خروجیها میبایست کاهش یابند و ورودیها میبایست افزایش یابند. لذا این امر سبب ارائه فصل دوم گردیده است. در این فصل به ارائه تعاریف، اصول و قواعدی که باید خواننده در مورد این نوع ورودی و خروجیها بداند پرداخته شد.
فصل سوم شامل مدلهای تحلیل پوششی دادهها همانند مدل غیرخطی فار، مدلهای بر حسب انتقال داده‌ها، مدلهای بر حسب متغیرهای کمکی، مدلهای جهتی و حتی به مدلهای شعاعی در حضور خروجیهای نامطلوب است. در این فصل به مزایا و معایب این نوع مدلها اشاره‌شده؛ با استفاده از مثالهای ارائه‌شده در این فصل خواننده به راحتی میتواند این مدلها را باهم مقایسه نماید.
شاخص سلامت کشورها یکی از مهم‌ترین شاخصهای مورد مطالعه برای کشورها در سازمان ملل میباشد لذا برای محاسبه این شاخص باید به جزییات بیشتری توجه گردد که این امر سبب دقیقتر شدن در زیر شاخصهای سلامت میگردد. در فصل چهارم این پایاننامه تعاریفی در حوزهی سلامت ارائه‌شده و در ادامه شاخص برای محاسبه شاخص سلامت کشورها به جای امید به زندگی از شاخص جدیدی استفاده گردیده است.
پیشنهاد‌ها برای مطالعه آتی
با توجه به مطالب ارائه‌شده در این رساله میتوان برای ادامه در مباحث اراده شده پیشنهاد‌ها زیر را به صورت یک نظریه ارائه داد:
در بخش سوم این پایاننامه به شاخص مالمکوئیست لیونبرگ اشاره شده است، با توجه به اینکه این شاخص خروجیهای نامطلوب را در محاسبه رشد بهرهوری در نظر میگیرد میتوان اطلاعات موجود در سازمان ملل را با توجه به خروجیهای نامطلوب مورد بررسی قرارداد.
میتوان با استفاده از روشهای وزن دهی مناسب و همچنین با استفاده از نظرات کارشناسان بخش سلامت، دادههای موجود در این بخش را وزن دهی نموده و پاسخ بهتری را برای محاسبه شاخص سلامت ارائه داد.
استفاده از روشهای ابرکارایی در حضور خروجیهای نامطلوب.
همان طور که مشاهده شد در این

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *