منبع پایان نامه ارشد درمورد آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی

بودند همه ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس این اکسشن به همراه شاخص بازداری و درصد هر یک از ترکیب‌ها در جدول 4-4 آورده شده است.

جدول 4-4. ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس گل اکسشن 28794
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
1
pinene-α
939
9/3
2
camphene
953
6/2
3
myrcene
998
7/0
4
1,8-cineole
1030
2/26
5
santolina alcohol
1041
5/18
6
terpinene-γ
1061
0/2
7
cis-sabinene hydrate
1071
4/0
8
campholenal-α
1127
4/0
9
chrysanthenone
1128
3/0
10
tarans pinocarveol
1139
8/0
11
camphor
1147
9/2
12
borneole
1170
3/19
13
cis-chrysantenyl acetate
1266
0/3
14
bornyl acetate
1290
9/4
15
germacrene D
1486
7/2
16
indipone
1500
4/2
17
cadin-4-en-7-ol-cis
1640
8/0

مجموع

8/91

4-3-3. اسانس برگ نمونه تصادفی Achillea filipendula
15 ترکیب در اسانس برگ اکسشن 28794 ( منشاء بذر از آذربایجان شرقی-تبریز) شناسایی شدند. مهمترین ترکیب های تشکیل دهنده اسانس،. سانتولینا الکل (5/23%)، 8،1-سینئول (5/26%)، بورنئول (1/19%) و بورنیل‌استات (3/6%) بودند. همه ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس این اکسشن به همراه شاخص بازداری و درصد هر یک از ترکیب‌ها در جدول 4-5 آورده شده است.

جدول 4-5. ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس برگ اکسشن 28794

ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
1
pinene-α
939
6/3
2
camphene
953
6/4
3
myrcene
998
4/1
4
1,8-cineole
1030
5/26
5
santolina alcohol
1041
5/23
6
cis-sabinene hydrate
1071
7/1
7
campholenal-α
1127
3/0
8
tarans pinocarveol
1139
6/0
9
camphor
1147
8/2
10
borneole
1170
0/19
11
cis-chrysantenyl acetate
1266
4/2
12
bornyl acetate
1290
3/6
13
germacrene D
1486
5/2
14
indipone
1500
7/1
15
cadin-4-en-7-ol-cis
1640
8/0
مجموع 8/97

4-3-4. اسانس ساقه نمونه تصادفی Achillea filipendula
13 ترکیب در اسانس ساقه اکسشن 28794 ( منشاء بذر از آذربایجان شرقی-تبریز) شناسایی شدند. مهمترین ترکیب های تشکیل دهنده اسانس، .نریل‌استات (3/58%)، اسپاتولنول (4/7%) ،گلوبولول (4/3%) و کاریوفیلن اکساید (6/4%) %) بودند. همه ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس این اکسشن به همراه شاخص بازداری و درصد هر یک از ترکیب‌ها در جدول 4-6 آورده شده است.

جدول 4-6. ترکیب های شناسایی شده در اسانس ساقه اکسشن 28794
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
1
1,8-cineole
1030
5/5
2
santolina alcohol
1041
2/4
3
camphor
1147
9/0
4
borneol
1170
4/3
5
cis-chrysantenyl acetate
1266
5/1
6
bornyl acetate
1290
5/4
7
neryl acetate
1360
3/58
8
E-caryophyllene
1418
3/1
9
E-β-farnesene
1457
7/0
10
indipone
1500
1/2
11
spathulenol
1580
4/7
12
caryophylleneovide
1585
6/4
13
globulol
1588
4/3

مجموع

8/97

4-4. ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس سرشاخه گلدار اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula

نوع و درصد ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس نمونه های مختلف بومادران زاگرسی مورد بررسی قرار گرفت و همچنین مجموع درصد کل ترکیب‌های شناسایی شده در هر اسانس در جداول 4-7 تا4-21 نشان داده شده است.
4-4-1. اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 27505 Achillea filipendula
17 ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 27505 (منشاء بذر از آذربایجان غربی-پیرانشهر) شناسایی شدند. مهمترین ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس، سانتولینا الکل (2/24%)، 8،1-سینئول (6/22%) بورنئول (3/14%)، سیس کریزانتیل استات (4/8%) و بورنیل استات (4/7%) بودند. همه ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس این اکسشن به همراه شاخص بازداری و درصد هر یک از ترکیب‌ها در جدول 4-5 آورده شده است.

جدول4-7. ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن‌27505
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
1
α-pinene
939
0/3
2
camphene
953
5/2
3
pinene- β
980
8/0
4
myrcene
998
8/1
5
1,8-cineole
1030
6/22
6
santolina alcohol
1041
2/24
7
terpinene-γ
1061
3/1
8
cis-sabinene hydrate
1071
4/0
9
campholenal-α
1127
6/0
10
tarans pinocarveol
1139
7/0
11
camphor
1147
2/1
12
borneole
1170
3/14
13
cis-chrysantenyl acetate
1266
4/8
14
bornyl acetate
1290
4/7
15
neryl acetate
1360
5/0
16
germacrene D
1486
2/2
17
cadin-4-en-7-ol-cis
1640
3/0

مجموع

2/92
4-4-2. اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 19475 Achillea filipendula
15 ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 19475 (منشاء بذر از کردستان-بانه) شناسایی شدند. مهمترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس، سانتولینا الکل (0/35%)، بورنئول (7/17%)، سیس کریزانتیل استات (8/11%) و بورنیل استات (3/9%) بودند. همه ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس این اکسشن به همراه شاخص بازداری و درصد هر یک از ترکیب‌ها در جدول 4-6 آورده شده است.

جدول4-8. ترکیب‌های شناسایی شده دراسانس سرشاخه گلدار اکسشن ‌19475
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
1
pinene-α
939
0/5
2
camphene
953
8/3
3
pinene- β
980
4/1
4
myrcene
998
6/2
5
1,8-cineole
1030
0/2
6
santolina alcohol
1041
0/35
7
terpinene-γ
1061
7/2
8
campholenal-α

1127
7/0
9
tarans pinocarveol
1139
9/0
10
camphor
1147
3/1
11
borneole
1170
7/17
12
cis-chrysantenyl acetate
1266
8/11
13
bornyl acetate
1290
3/9
14
neryl acetate
1360
5/0
15
germacrene D
1486
1/3

مجموع

8/97

4-4-3. اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 27016 Achillea filipendula

16 ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 27016 (منشاء بذر از گیلان-تالش) شناسایی شدند. مهمترین ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس، سانتولینا الکل (0/19%)، 8،1-سینئول (5/42%) بورنئول (3/16%)، و بورنیل استات (4/5%) بودند. همه ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس این اکسشن به همراه شاخص بازداری و درصد هر یک از ترکیب‌ها در جدول 4-9 آورده شده است.

جدول4-9. ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ‌27016
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
1
pinene-α
939
4/1
2
camphene
953
1/3
3
pinene- β
980
5/0
4
myrcene
998
9/0
5
1,8-cineole
1030
5/42
6
santolina alcohol
1041
0/19
7
E-β-ocimene
1050
3/2
8
cis-sabinene hydrate
1071
4/0
9
campholenal-α
1127
6/0
10
chrysanthenone
1128
2/0
11
tarans pinocarveol
1139
4/0
12
camphor
1147
3/0
13
borneole
1170
3/16
14
cis-chrysantenyl acetate
1266
1/1
15
bornyl acetate
1290
4/5
16
neryl acetate
1360
1/2

مجموع

5/96

4-4-4. اسانس سرشاخه گلدار اکسشن22622 Achillea filipendula

18 ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 22622 (منشاء بذر از کردستان-مریوان) شناسایی شدند. مهمترین ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس، سانتولینا الکل (4/14%)، 8،1-سینئول (9/42%)، بورنئول (8/11%)، و جرماکرن D (4/6%) بودند. همه ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس این اکسشن به همراه شاخص بازداری و درصد هر یک از ترکیب‌ها در جدول 4-10 آورده شده است.

جدول4-10. ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ‌22622
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
1
pinene-α
939
0/1
2
camphene
953
4/1
3
pinene- β
980
4/0
4
myrcene
998
7/0
5
1,8-cineole
1030
9/42
6
santolina alcohol
1041
4/14
7
E-β-ocimene
1050
0/1
8
terpinene-γ
1061
9/0
9
cis-sabinene hydrate
1071
4/0
10
campholenal-α
1127
7/0
11
chrysanthenone
1128
2/0
12
tarans pinocarveol
1139
5/0
13
camphor
1147
7/0
14
borneole
1170
8/11
15
cis-chrysantenyl acetate
1266
9/4
16
bornyl acetate
1290
7/4
17
neryl acetate
1360
5/0
18
germacrene D
1486
4/6

مجموع

5/93

4-4-5. اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 13350 Achillea filipendula

20 ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 13305 (منشاء بذر اردبیل-مشگین شهر) شناسایی شدند. مهمترین ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس، سانتولینا الکل (7/18%)، 8،1-سینئول (5/55%) بورنئول (1/4%) و سیس کریزانتیل استات (3/5%) بودند. همه ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس این اکسشن به همراه شاخص بازداری و درصد هر یک از ترکیب‌ها در جدول 4-11 آورده شده است.

جدول4-11. ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ‌13305
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
1
pinene-α
939
6/1
2
camphene
953
6/0
3
pinene- β
980
4/0
4
myrcene
998
9/0
5
1,8-cineole
1030
5/55
6
santolina alcohol
1041
6/18
7
terpinene-γ
1061
0/1
8
cis-sabinene hydrate
1071
6/0
9
campholenal-α
1127
2/0
10
chrysanthenone
1128
3/0
11
tarans pinocarveol
1139
8/0
12
camphor
1147
7/0
13
borneole
1170
1/4
14
terpinene-4-ol
1176
0/1
15
cis-chrysantenyl acetate
1266
3/5
16
bornyl acetate
1290
7/1
17
neryl acetate
1360
3/0
18
germacrene D
1486
0/2
19
indipone
1500
7/0
20
cadin-4-en-7-ol-cis
1640
2/0

مجموع

7/96
4-4-6. اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 19490 Achillea filipendula

16 ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 19490 (منشاء بذر از کردستان-بانه) شناسایی شدند. مهمترین ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس، سانتولینا الکل (6/28%)، بورنئول (3/16%)، سیس کریزانتیل استات (3/11%)، بورنیل استات (1/8%) و آلفا پینن (6/6%) بودند. همه ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس این اکسشن به همراه شاخص بازداری و درصد هر یک از ترکیب‌ها در جدول 4-12 آورده شده است.
جدول4-12. ترکیب‌های ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ‌19490
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
1
pinene-α
939
6/6
2
camphene
953
6/4
3
pinene- β
980
1/1
4
myrcene
998
7/2
5
1,8-cineole
1030
4/2
6
santolina alcohol
1041
6/28
7
terpinene-γ
1061
4/2
8
campholenal-α
1127
9/0
9
tarans pinocarveol
1139
3/1
10
camphor
1147
9/1
11
borneole
1170
3/16
12
terpinene-4-ol
1176
8/2
13
cis chrysantenyl acetate
1266
3/11
14
bornyl acetate
1290
1/8
15
neryl acetate
1360
5/0
16
germacrene D
1486
4/3

مجموع

9/94

4-4-7. اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 6301 Achillea filipendula

17 ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 6301 (منشاء بذر از فارس-استهبان) شناسایی شدند. مهمترین ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس، سانتولینا الکل (6/30%)، 8،1-سینئول (0/31%)، بورنئول (9/10%)، و بورنیل استات (2/7%) بودند. همه ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس این اکسشن به همراه شاخص بازداری و درصد هر یک از ترکیب‌ها در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *