منبع مقاله درمورد آزمون فرضیه، سطح معنادار، انعطاف پذیری، طراحی محصول

محصولات
62
72
24
28
3.66
1.03
28.14

مطابق داده های جدول 17-4، از چهار عاملی که ویژگی ادراکی را سنجیده اند، بیشترین میزان اثربخشی مربوط به “میزان خوش قولی و رعایت اخلاقیات در ویژگی محصولات” (72%) وکمترین میزان اثر بخشی مربوط به “قابل درک و مناسب بودن تسهیلات خرید برای مشتریان” (44%) است. با نگرش به میانگین عوامل در می یابیم که بیشترین میانگین مربوط به “وجود سلیقه های متمایز مشتریان در نحوه ی عرضه ی محصولات” (3.74=) و کمترین میانگین مربوط به “قابل درک و مناسب بودن تسهیلات خرید برای مشتریان” (2.94=) می باشد. اگرچه “وجود سلیقه های متمایز مشتریان در نحوه ی عرضه ی محصولات” رتبه ی دوم میزان اثربخشی را کسب کرده است (70%)، اما بالاترین مقدار متوسط توجه بازاریابان و کارشناسان فروش را به خود جلب نموده است (3.74=).

جدول 18-4: اندازه های آماری ایفای نقش معیارهای ذهنی
معیارهای ذهنی
اثربخش
غیر اثربخش
میانگین ()

انحراف معیار
()
درصد
ضریب تغییرات
CV=
(100)(/)

تعداد
درصد
تعداد
درصد

سلیقه های متمایز مشتریان در طرح محصولات
77
90
9
10
4.26
0.99
23.23
سلیقه های متمایز مشتریان در رنگ محصولات
77
90
9
10
4.22
0.89
21.09
مشتری نه چندان زیاد برای محصولات متمایز
79
92
7
8
4.44
1.14
25.68
اثربخشی هزینه های تحقیقاتی مربوط به طرح محصول
48
56
38
44
3.28
1.23
37.50
تاثیر طراحی محصولات در بالا رفتن فروش شرکت
77
90
9
10
4.12
0.88
21.36
تاثیر زیبایی محصولات در بالا رفتن فروش شرکت
74
86
12
14
4.10
0.98
23.90
تاثیر تنوع محصولات در بالا رفتن فروش شرکت
74
86
12
14
4.26
0.95
22.30
انعطاف پذیری در طراحی محصولات

60
70
26
30
3.68
1.16
31.52
انعطاف پذیری در رنگ محصولات

77
90
9
10
4.22
0.79
18.73
انعطاف پذیری در ابعاد محصولات
57
66
29
34
3.66
1.34
36.62
توانایی شرکت در سازشکاری با محیط در حال تغییر بازاردر ارائه ی محصولات با رنگ ها، طرح ها، و ابعاد، متنوع
34
40
52
60
3.06
1.14
37.25
هماهنگی واحد تحقیقات و واحد بازاریابی، در رابطه با طرح و تنوع محصولات
45
52
41
48
3.12
1.31
41.98
اثرگذاری رنگ محصولات در قیمت محصولات شرکت
48
56
38
44
3.16
1.37
43.35
اثرگذاری تنوع محصولات در قیمت محصولات شرکت
71
82
15
18
3.90

1.13

28.97

بر اساس داده های جدول 18-4، از چهارده عاملی که معیارهای ذهنی را سنجیده اند، بیشترین میزان اثربخشی مربوط به “مشتری نه چندان زیاد برای محصولات متمایز” (92%) وکمترین میزان اثر بخشی مربوط به “توانایی شرکت در سازشکاری با محیط در حال تغییر بازاردر ارائه ی محصولات با رنگ ها، طرح ها، و ابعاد، متنوع” (40%) است. با نگرش به میانگین عوامل در می یابیم که بیشترین میانگین مربوط به”مشتری نه چندان زیاد برای محصولات متمایز” (4.44=) و کمترین میانگین مربوط به “توانایی شرکت در سازشکاری با محیط در حال تغییر بازاردر ارائه ی محصولات با رنگ ها، طرح ها، و ابعاد، متنوع” (3.06=) می باشد. همانطور که مشاهده می شود “مشتری نه چندان زیاد برای محصولات متمایز” رتبه ی اول میزان اثربخشی را کسب و همچنین بالاترین مقدار متوسط توجه بازاریابان و کارشناسان فروش را به خود جلب نموده است.
4-4) آمار استنباطی: وضعیت نرمال بودن و آزمون فرضیه ها
به منظور تحلیل داده‌های تحقیق از تحلیل‌های گوناگونی استفاده گردیده است. ابتدا نرمال بودن متغیرهای تحقیق توسط آزمون کالموگروف-اسمیرنوف مورد سنجش قرار گرفت و سپس برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمونهای رگرسیون چند متغیره، پیرسون و فیشر استفاده شد.
1-4-4) آزمون وضعیت نرمال بودن مؤلفه ها
قبل از سنجش فرضیات تحقیق ابتدا باید از نرمال بودن توزیع مؤلفه‌های تحقیق اطمینان حاصل کنیم. در صورتی که مؤلفه‌های ما نرمال باشند، آزمونهای مناسب برای بررسی فرضیات تحقیق، آزمونهای پارامتریک و در صورتی که نرمال نباشد از آزمونهای ناپارامتریک استفاده خواهد شد. برای بررسی نرمال بودن مؤلفه‌های از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف استفاده شد که یک نوع آزمون نا پارامتریک می‌باشد. محاسبه آماره این آزمون توسط نرم‌افزار SPSS امکان پذیر می‌باشد. در صورتی که مقدار آماره ارائه شده توسط این آزمون بیشتر از 5% باشد، فرض صفر آماری مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر مورد بررسی با اطمینان 95% پذیرفته می‌شود. نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن مؤلفه‌ها در جدول (19-4) آماده است.
جدول 19-4: نتایج آزمون نرمال بودن مؤلفه‌های مدل تحقیق
متغیرها
تعداد
میانگین
انحراف معیار
سطح معناداری
نتیجه آزمون
مزیت هزینه ای
86
3.54
0.499
0.554
نرمال
مزیت منفعتی(تمایز)
86
3.31
0.472
0.119
نرمال
استراتژی تمرکز
86
3.42
0.457
0.139
نرمال
ویژگیهای فیزیکی
86
3.64
0.383
0.359
نرمال
ویژگیهای فنی
86
3.63
0.438
0.061
نرمال
معیارهای عینی
86
3.94
0.340
0.852
نرمال
نیازهای مشتری
86
3.61
0.701
0.650
نرمال
ویژگی ادراکی
86
3.39
0.762
0.589
نرمال
معیارهای ذهنی
86
3.10
1.14
0.609
نرمال
موقعیت یابی فیزیکی
86
3.28
0.567
0.991
نرمال
موقعیت یابی ادراکی
86
3.41
0.7
20

0.511
نرمال
موقعیت یابی استراتژیک
86
2.77
0.486
0.071
نرمال

بنابراین بر اساس جدول (19-4) تمامی متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال هستند بنابراین برای بررسی فرضیات از آزمونهای پارامتریک استفاده خواهد شد. برای فرضیاتی که به صورت رابطه بیان شده است از آزمون پیرسون، فرضیاتی که به صورت تاثیر بیان شده از آزمون رگرسیون چند متغیره همزمان و برای بررسی فرضیاتی که به مقایسه رابطه بین دو متغیر میپردازد از آزمون فیشر استفاده خواهد شد.
2-4-4) آزمون فرضیهها
1-2-4-4) فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی اول تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه فرعی اول: ویژگی های فنی بر “تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی” اثر گذار است.
شکل ریاضی این فرضیه به صورت زیر است :

آزمون فرضیه
در جدول (20-4) نتایج محاسبه آزمون رگرسیون خطی ارائه گردیده است:
جدول20-4: نتایج آزمون رگرسیون برای بررسی تاثیر ویژگی های فنی بر موقعیت یابی فیزیکی
متغیر
β
آماره T
سطح معناداری
نتیجه
تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی
0.712
8.64
0.000
تاثیر دارد
همان طور که از جدول(20-4) ملاحظه میشود مقدار سطح معنی‌داری بدست آمده از مقدار 05/0 کمتر بوده و لذا شواهد کافی برای تایید فرض صفر وجود ندارد، بنابراین در سطح اطمینان 95%، فرض صفر رد میشود و فرض مقابل تایید میگردد یعنی «ویژگی های فنی» بر «تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی» تاثیر دارد و از آنجای که مقدار 712.β= میباشد لذا نوع این تاثیر مثبت میباشد. بنابراین در سطح معنی‌داری 05/0 فرضیه فرعی اول تحقیق پذیرفته میشود.
2-2-4-4) فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی دوم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه فرعی دوم: ویژگی های فیزیکی بر “تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی” اثر گذار است.
شکل ریاضی این فرضیه به صورت زیر است :

آزمون فرضیه
در جدول (21-4) نتایج محاسبه آزمون رگرسیون خطی ارائه گردیده است:
جدول21-4: نتایج آزمون رگرسیون برای بررسی تاثیر ویژگی های فیزیکی بر موقعیت یابی فیزیکی
متغیر
β
آماره T
سطح معناداری
نتیجه
تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی
0.092-
1.09-
0.279
تاثیر ندارد
بر اساس جدول (21-4)، مقدار سطح معنی‌داری بدست آمده از مقدار 05/0 بیشتر بوده و لذا شواهد کافی برای رد فرض صفر وجود ندارد، بنابراین در سطح اطمینان 95%، فرض صفر تایید میشود. یعنی «ویژگی های فیزیکی» بر «تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی» تاثیر ندارد.
3-2-4-4) فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی سوم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه فرعی سوم: معیارهای عینی بر “تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی” اثر گذار است.
شکل ریاضی این فرضیه به صورت زیر است :

آزمون فرضیه
در جدول (22-4) نتایج محاسبه آزمون رگرسیون خطی ارائه گردیده است:
جدول22-4: نتایج آزمون رگرسیون برای بررسی تاثیر معیارهای عینی بر موقعیت یابی فیزیکی
متغیر
β
آماره T
سطح معناداری
نتیجه
تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی
0.155
1.90
0.061
تاثیر ندارد
همان طور که از جدول (22-4) بر می آید، مقدار سطح معنی‌داری بدست آمده از مقدار 05/0 بیشتر بوده و لذا شواهد کافی برای رد فرض صفر وجود ندارد، بنابراین در سطح اطمینان 95%، فرض صفر تایید میشود. یعنی «معیارهای عینی» بر «تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی» تاثیر ندارد.
4-2-4-4) فرضیه فرعی چهارم
فرضیه فرعی چهارم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه فرعی چهارم: نیازهای مشتری بر “تجزیه و تحلیل موقعیت یابی ادراکی” اثر گذار است.
شکل ریاضی این فرضیه به صورت زیر است :

آزمون فرضیه
در جدول (23-4) نتایج محاسبه آزمون رگرسیون خطی ارائه گردیده است:
جدول 23-4: نتایج آزمون رگرسیون برای بررسی تاثیر نیازهای مشتری بر موقعیت‏یابی ادراکی
متغیر
β
آماره T
سطح معناداری
نتیجه
تجزیه و تحلیل موقعیت‏یابی ادراکی
0.076-
0.621-
0.537
تاثیر ندارد
مطابق با جدول (23-4)، مقدار سطح معنی‌داری بدست آمده از مقدار 05/0 بیشتر بوده و لذا شواهد کافی برای رد فرض صفر وجود ندارد، بنابراین در سطح اطمینان 95%، فرض صفر تایید میشود. یعنی « نیازهای مشتری» بر «تجزیه و تحلیل موقعیت یابی ادراکی» تاثیر ندارد.
5-2-4-4) فرضیه فرعی پنجم
فرضیه فرعی پنجم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه فرعی پنجم: ویژگی‏های ادراکی بر “تجزیه و تحلیل موقعیت‏یابی ادراکی” اثر گذار است.
شکل ریاضی این فرضیه به صورت زیر است :

آزمون فرضیه
در جدول (24-4) نتایج محاسبه آزمون رگرسیون خطی ارائه گردیده است:
جدول24-4: نتایج آزمون رگرسیون برای بررسی تاثیر ویژگی های ادراکی بر موقعیت‏یابی ادراکی
متغیر
β
آماره T
سطح معناداری
نتیجه
تجزیه و تحلیل موقعیت‏یابی ادراکی
0.135
1.15
0.268
تاثیر ندارد
همان طور که از جدول (24-4) ملاحظه میشود مقدار سطح معنی‌داری بدست آمده از مقدار 05/0 بیشتر بوده و لذا شواهد کافی برای رد فرض صفر وجود ندارد، بنابراین در سطح اطمینان 95%، فرض صفر تایید میشود. یعنی « ویژگی های ادراکی » بر «تجزیه و تحلیل موقعیت یابی ادراکی» تاثیر ندارد.
6-2-4-4) فرضیه فرعی ششم
فرضیه فرعی ششم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه فرعی ششم: معیارهای ذهنی بر “تجزیه و تحلیل موقعیت‏یابی ادراکی” اثر گذار است.
شکل ریاضی این فرضیه به صورت زیر است :
< br />آزمون فرضیه
در جدول (25-4) نتایج محاسبه آزمون رگرسیون خطی ارائه گردیده است:
جدول 25-4: نتایج آزمون رگرسیون برای بررسی تاثیر معیارهای ذهنی بر موقعیت‏یابی ادراکی
متغیر
β
آماره T
سطح معناداری
نتیجه
تجزیه و تحلیل موقعیت‏یابی ادراکی
0.622
6.89
0.000
تاثیر دارد
بر اساس جدول (25-4)، مقدار سطح معنی‌داری بدست آمده از مقدار 05/0 کمتر بوده و لذا شواهد کافی برای تایید فرض صفر وجود ندارد، بنابراین در سطح اطمینان 95%، فرض صفر رد میشود و فرض مقابل تایید میگردد یعنی « معیارهای ذهنی» بر «تجزیه و تحلیل موقعیت‏یابی ادراکی» تاثیر دارد و از آنجایی که مقدار 336.β= میباشد لذا نوع این تاثیر مثبت میباشد. بنابراین در سطح معنی‌داری 05/0 فرضیه فرعی پنجم تحقیق پذیرفته میشود.
7-2-4-4) فرضیه اهم اول
فرضیه اهم اول تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه اهم اول: بین موقعیت یابی فیزیکی و موقعیت یابی استراتژیک یک رابطه‏ی معنادار وجود دارد.
شکل ریاضی فرض آماری به صورت زیر است:

آزمون فرضیه
در جدول (26-4) نتایج محاسبه ضریب همبستگی بین موقعیت یابی فیزیکی و موقعیت یابی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *