منبع مقاله درباره ارزش افزوده، بانک مرکزی، درآمد مالیاتی

ن زمانی دارای نوآوری باشد.

1-7-قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق مربوط به کسب مبانی نظری تحقیق و همچنین پیش بینی درآمد مالیاتی استان های مازندران است .

1-8-زمان و مکان تحقیق
این تحقیق به پیش بینی درآمد مالیاتی استان مازندران را با استفاده از آمارهای سالهای 1377 – 1391پرداخته است .

1-9-تعاریف واژه ها و اصطلاحات
درآمدهای مالیاتی : بخشی از درآمدهای عمومی دولت می باشد.این درآمدها شامل مالیات بر شرکتها، مالیات بردرآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش(مالیات بر کالاها و خدمات) می باشد.مالیات بر شرکتها،مالیات بر درآمد،مالیات بر ثروت را می توان مالیاتهای مستقیم و مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش(مالیات بر کالاها و خدمات)را به مثابه مالیاتهای غیرمستقیم نام برد.از سال 1381 با تغییر شیوه بودجه نویسی عبارت مالیات بر مصرف و فروش به عبارت مالیات بر کالاها و خدمات تغییر کرد.(بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

شکل 1-2- درآمد مالیاتی ایران
منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ظرفیت مالیاتی
ظرفیت مالیاتی همان توانایی پرداخت فرد و جامعه است. بنابراین پایه ای جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد و ظرفیت مالیاتی فرد به درآمد یا ثروت یا هزینه بستگی دارد. ظرفیت مالیاتی جامعه به درآمد ملی، سرمایه ملی، جمعیت و ساختار آن و توزیع درآمد بستگی دارد. (امینی ، 1387)
ظرفیت مالیاتی در واقع حجم مالیاتی است که جامعه توان پرداخت آن را دارد و این توان از یک طرف متکی بر درآمدها ؛ مصارف و سرمایه گذاریهاست و از طرف دیگر ، بر اهداف بلندمدت و برنامه ریزیهای کوتاه مدت و میان مدت متکی می باشد(منجذب؛1384).

شکاف مالیاتی
فاصله بین مالیات بالقوه و مالیاتی که وصول شده است .
کوشش مالیاتی
نسبت مالیات وصول شده (بالفعل ) به مالیات بالقوه (ظرفیت مالیاتی ) است .

شبکه های عصبی
می‏توان شبکه‏های عصبی را به صورت مجموعه‏ای از واحدهای پردازشگر ساده ( نورون ) که نحوه عمل آن‏ها تا حدی شبیه واحد عصبی مغز انسان و حیوانات است تعریف کرد که قابلیت پردازش اطلاعات و یادگیری شبکه در ارتباطات بین این واحدها از طریق فرآیند تنظیم و تطابق آن‏ها به کمک یک سری از الگوهای آموزش دهنده حاصل می‏شود. Smith,1993- Sawhney,1992)).

نرخ تورم
تورم از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی و یا قیمت است. تورم عموما به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود. تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. هر چند بر پایه نظریه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی از تورم ارائه می‌شود، اما، تمامی آنها به روند فزآینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم، در سده نوزدهم میلادی رواج یافت. پیش از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می‌شد. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف کننده‌است.(برگرفته از دانشنامه آزاد ویکی پدیا )
تورم یا کاهش ارزش پول از یک طرف باعث افزایش ارزش تولیدات از طریق افزایش قیمت ها می شود و ظرفیت مالیاتی را افزایش می دهد و از طرف دیگر ، کاهش ارزش سرمایه پولی را در بر دارد و ظرفیت مالیاتی را کاهش می دهد که در نتیجه فرار مالیاتی افزایش می یابد.(منجذب ، 1384)

تولید ناخالص داخلی (به قیمت بازار) GDP , ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی
(Gross Domestic Product) GDPمحصول ناخالص داخلی که به اختصار GDP نامیده می شود معیاری برای اندازه گیری تولید است. محصول ناخالص دانلی نتیجه نهایی فعالیت های اقتصادی واحدهای تولیدی مقیم یک کشور در یک دوره زمانی معین است (سالنامه آماری استان تهران)کل ارزش ریالی محصولات نهایی تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین ( سالانه یا فصلی ) را تولید ناخالص داخلی می‌نامند.(بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

ارزش افزوده Value Added
ارزش ستانده منهای ارزش مصرف واسطه، ارزش افزوده نامیده می‌شود. ارزش افزوده را می‌توان معیار سنجش مشارکت تولیدکنندگان منفرد، صنعت یا بخش در تولید ناخالص داخلی محسوب نمود.(بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )
ارزش افزوده ارزش اضافی ایجاد شده در جریان تولید است .تفاوت بین ارزش ستانده و مصرف واسطه در هر فعالیت اقتصادی را ارزش افزوده ناخالص می گویند .پس از کسر مصرف سرمایه ثابت از ارزش افزوده ناخالص ، ارزش افزوده خالص به دست می آید.(سالنامه آماری استان تهران)
محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده ناخالص هردو یک مفهوم اقتصادی را بیان می کنند ولی ارزش آنها با یکدیگر متقاوت است و تفاوت آن ها در مالیات و یارانه (یارانه) است. محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده ناخالص، ارزش اضافی کالاها و خدماتی را اندازه‌گیری می‌کنند که در یک دوره زمانی در اقتصاد یک کشور تولید شده و برای مصارف نهائی در داخل کشور یا برای صادرات به خارج از کشور در دسترس قرار گرفته‌اند. ارزش افزوده ناخالص هر فعالیت اقتصادی برابر است با ارزش ستانده منهای مصرف واسطه آن فعالیت است
مصرف واسطه – ستانده = ارزش افزوده ناخالص (1)
GDP یک کشور برابر است با حاصل جمع ارزش افزوده ناخالص کلیه تولید کنندگان مقیم آن کشور (بعلاوه ه
ر
نوع مالیات منهای هر نوع یارانه بر محصول که در ارزش ستانده آن ها وجود ندارد). بنابراین اگر جمع ستانده و جمع مصرف واسطه فعالیت های اقتصادی را داشته باشیم GDP یا محصول ناخالص داخلی برابر با ارزش همه کالاها و خدمات تولید شده در یک دوره منهای کالاها و خدمات مصرف شده در فرآیند تولید طی همان دوره بعلاوه مالیات منهای یارانه است. این روش محاسبه GDP معمولا“ روش تولید نامیده می شود. در اینصورت GDP از رابطه زیر بدست می آید:
یارانه‌ها – مالیات ها + مصرف واسطه – ستانده = GDP (2)
با جایگزین کردن تساوی (1) در تساوی (2)، تساوی (3) حاصل می شود:
یارانه‌ها – مالیات ها + ارزش افزوده ناخالص = GDP (3)
از نگاهی دیگر GDP را می توان ارزش کلیه کالاها و خدماتی در نظر گرفت که برای مصارف نهائی مختلف داخلی یا برای صادرات در دسترس قرار می گیرند. این روش محاسبه GDP، روش هزینه نامیده می شود. در این صورت GDP از رابطه زیر بدست می آید:
واردات – صادرات + تشکیل سرمایه ناخالص + مصرف نهائی = GDP (4)
فرآیند تولید نه تنها برای صاحبان نهاده های مصرف شده در فرآیند تولید بلکه برای صاحبان سرمایه و دولت نیز ایجاد درامد می کند. ارزش این درامدها برابر با محصول ناخالص داخلی است. ازاینرو، GDP را می توان از طریق مجموع جبران خدمات کارکنان، مالیات ها منهای یارانه‌ها و مازاد عملیاتی ناخالص نیز محاسبه کرد. این روش محاسبه GDP، روش درامد نامیده می شود. در اینصورت GDP از رابطه زیر بدست میآید:
مازاد عملیاتی ناخالص + یارانه‌ها – مالیات ها + جبران خدمات کارکنان = GDP (5)
همانطور که قبلا“ بیان شد GDP سطح تولید را اندازه گیری می کند. سطح تولید از این نظر مهم است که تعیین می کند تا چه اندازه یک کشور می تواند مصرف کند و نیز از این نظر اهمیت دارد که سطح اشتغال را تحت تأثیر قرار می دهد. مصرف یکی از مهمترین عواملی است که بر رفاه یک جامعه تآثیر می گذارد، البته این فقط یکی از عوامل متعدد است و عوامل دیگری نیز وجود دارد نظیر اکتشافات علمی و ابداعات که می تواند اثرات مثبتی بر سطح رفاه جامعه داشته باشد و یا عواملی نظیر فجایع طبیعی، بیماری های واگیردار و جنگ که می تواند اثرات منفی بر رفاه جامعه داشته باشد. این عوامل مسلماً درمحاسبهGDP بحساب آورده نمی شود. بنابراین افزایش GDP زمانی می تواند موجب افزایش رفاه شود که عوامل دیگر نظیر عوامل فوق ثابت باشد.

متوسط درآمد خانوار شهری و روستایی
درآمد عبارت است از کلیه وجوه و ارزش پولی کالاهایی که در برابر کار انجام شده ، سرمایه به کار افتاده و یا از طریق منابع دیگر ( مانند حقوق بازنشستگی ، درآمدحاصل از اجاره ، سود انواع سپرده و سایر درآمدهای متفرقه ) در دوره آماری مورد نظر به خانوار تعلق گرفته باشد.(مرکز آمار ایران)

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه
در این فصل در سه بخش به بیان مطالب می پردازیم در بخش اول به مبانی نظری درامد مالیاتی پرداخته و درامد مالیاتی را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار میدهیم.در بخش دوم به بیان مطالب در مورد هوش مصنوعی و الگوریتم های فراابتکاری و به طور اخص به شبکه های عصبی مصنوعی میپردازیم و در نهایت در بخش سوم به بیان پیشینه تحقیق پرداخته می شود.
2-2-درامد مالیاتی
با توجه به این که نقش دولت ها به گونه ای مضاعف در حال افزایش می باشد و از طرف دیگر ، انجام هر گونه عمل و ایفای نقش ، نیازمند تأمین مالی است و انجام وظایف دولت نیز مستثنی نبوده و نیازمند امکانات و منابع مالی است . از گذشته تا به امروز درآمد دولت ها عمدتا مالیات هایی بوده که از مردم برای تأمین هزینه های دولتی دریافت می شده است و سایر منابع نقش فرعی در تأمین منابع مالی دولت ها ایفا می کنند . اما در اقتصاد ایران درآمد نفتی به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی در تأمین هزینه های عمومی محسوب می شود ، به همین علت در مطالعه حاضر سعی برآن داریم که با تخمین ظرفیت مالیاتی و مقایسه آن با مالیات های دریافتی با استفاده از شبکه های عصبی گامی مؤثر در جهت ایجاد زیرساخت هایی برای ترجیح مالیات در تأمین مخارج دولت برداشته باشیم . با توجه به اهمیت مالیات ها به عنوان ابزاری برای تآمین هزینه های جاری دولت به نظر می رسد برای تصحیح و تقویت نظام مالیاتی موجود باید در مرحله اول ظرفیت یا توان باقوه مالیاتی مشخص شود با توجه به مباحث مذکور ، موضوع پیش بینی درامد مالیاتی استان مازندران با استفاده از شبکه عصبی به عنوان مساله اساسی در این پایان نامه مطرح است .(فلاحتی ، 1389)
2-3-مختصری از تاریخچه مالیات و تحولات آن
نخستین قانون مالیات‌های مستقیم که تاحدی جامع بود در اسفند ماه 1345 تصویب شد. به موجب‌این قانون تمام مقررات مربوط به مالیات بر درآمد و دارایی که تا آن موقع به صورت پراکنده وضع شده بود،تجمیع و نظام نوین مالیاتی‌ایران با تصویب ‌این قانون ‌ایجاد شد. ‌ ‌قانون مصوب اسفند ماه 1345 تا پیروزی انقلاب اسلامی‌ایران سه بار مورد اصلاح و تجدیدنظر جامع قرار گرفت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصلاحات متعددی در قانون مزبور به وجود آمد. همچنین قوانین متعددی در زمینه مالیات‌های غیرمستقیم تصویب و اجرا شده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالیاتی مندرج در قوانین بودجه سالیانه و برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، لوایح متعددی در مورد اصلاح، حذف و ‌ایجاد قانون جدید مالیات‌های مس
تقیم از سال 1357 تا 1380 به تصویب شورای انقلاب اسلامی و همچنین مجلس شورای اسلامی رسید.(گزارش معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری )

2-3-1-نحوه تأسیس‌ ‌وساختار کلی‌ ‌سازمان امور مالیاتی کشور
وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی،‌ایجاد بستر مناسب برای تحقق اهداف مالیاتی کشور، افزایش کارآیی نظام مالیاتی و تمرکز تمام امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد، سازمان امور مالیاتی کشور در مرداد ماه سال 1381 فعالیت‌های خود را در چارچوب وظایف قانونی و با تفکیک از معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز کرد. سازمان امور مالیاتی کشور یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که وظیف مختصری از تاریخچه مالیات و تحولات آن نخستین قانون مالیات‌های مستقیم که تاحدی جامع بود در اسفند ماه 1345 تصویب شد. به موجب‌این قانون تمام مقررات مربوط به مالیات بر درآمد و دارایی که تا آن موقع به صورت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *