منبع مقاله با موضوع تبلیغات اینترنتی

رفتاری در این پژوهش از دو متغیر تشکیل شده است: 1) تعداد دفعاتی که کاربر، بر تبلیغاتی (مختلف) که در معرض آن قرار گرفته کلیک مینماید (کیم و همکاران، 2011) و 2) تعداد دفعات خرید محصولات و خدمات نشان داده شده در تبلیغات توسط کاربر (انورمیر، 2012).
نگرش به تبلیغات اینترنتی
اعتماد به تبلیغات اینترنتی
خرید اینترنتی
کلیک تبلیغات
پاسخ رفتاری

شکل 3-1- مدل مفهومی تحقیق
مراحل انجام تحقیق
در تحقیق حاضر، پس از تهیه طرح تحقیق و مطالعه و جمع آوری مبانی نظری آن، پرسشنامهای الکترونیکی برای نمونه آماری تحقیق تدارک دیده شد و در ادامه روند تحقیق، پس از شناسایی ایمیل افراد به صورت تصادفی، لینک وبلاگ میزبان پرسشنامه الکترونیکی به ایمیلشان ارسال گردید. افراد مایل به شرکت در این پژوهش، با مراجعه به وبلاگ مورد نظر پرسشنامه مزبور را تکمیل نمودند. پس از جمع آوری پرسشنامهها و براساس تجزیه و تحلیل داده های حاصل از آنها، نتیجهگیری و پیشنهادات ارائه گردید. مراحل انجام تحقیق را میتوان در شکل (3-2) مشاهده نمود:
تهیه طرح تحقیق
توزیع و جمع آوری پرسشنامه
مطالعه و جمع آوری مبانی نظری تحقیق
طراحی پرسشنامه
شناسایی تصادفی ایمیل کاربران
تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه
نتیجه گیری و پیشنهادات

شکل 3-2- مراحل انجام تحقیق
جامعه و نمونه آماری
با توجه به تعریف، یک جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفتها) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد (سرمد و دیگران، 1389). صفت مشترک، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر و همکاران، 1384).
نظر به اینکه، تبلیغات اینترنتی در حال حاضر تبدیل به یکی از اجزا مهم طراحی وبسایتها شده است (تنگ و همکاران، 2011) و حجم وسیعی از کاربران اینترنت، در شبکه های مجازی فعال میباشند. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق بنابر دسترسی آسانتر و کثرت استفاده، کلیه کاربران جامعه مجازی ایرانیان میباشد. مشخصه مشترک تمامی عناصر این جامعه آماری، داشتن آدرس پست الکترونیک در دسترس است.
تعیین حجم نمونه و روش نمونهگیری
انجام هر تحقیق عملی، مستلزم صرف هزینه و زمان است. به همین دلیل امکان بررسی کامل جمعیت به صورت سرشماری وجود ندارد، لذا پژوهشگران با توجه به چنین واقعیتی درصدد برمیآیند که از طریق نمونهگیری، اطلاعات احتمالی را با بهره گرفتن از تحلیل داده های به دست آمده پیرامون نمونه به دست آورند و در نهایت از طریق تعمیم، این اطلاعات را به جامعه اصلی منتسب نمایند.
تعمیم یافتههای تحقیق از نمونه به جامعه همیشه رضایت بخش نیست، زیرا نمیتوان در همه موارد اطمینان داشت که نمونه، معرف جامعه است. بلکه در خیلی موارد، بین نمونه و جامعه اختلاف وجود دارد. اگر حجم نمونه خیلی بزرگ باشد، امکانات تلف میشود. از سوی دیگر، اگر نمونه خیلی کوچک باشد، دقت نتایج کم است و ممکن است نتایج، بیانگر حقایق و واقعیت های جامعه نباشد. اما در صورتی که نمونه به صورت تصادفی انتخاب شود و اندازه آن نیز کافی باشد، اختلاف بین نمونه و جامعه کاهش خواهد یافت. به منظور انتخاب حجم نمونه مناسب با توجه به نوع و هدف تحقیق حجم نمونه را میتوان از روی محدود و نامحدود بودن جامعه آماری به دست آورد.
با توجه به این که جامعه آماری این تحقیق، کلیه کاربران شبکه ی اجتماعی جامعه مجازی ایرانیان می باشد که آدرس پست الکترونیکی آنها در دسترس است، میتوان تعداد نمونه را از فرمول محاسبه تعداد نمونه آماری از جامعه نامحدود، به دست آورد.
از آنجا که حجم جامعه آماری نامحدود میباشد، بنابراین از فرمول زیر جهت تعیین حجم نمونه استفاده می شود:
فرمول3-1- تعیین حجم نمونه

در این فرمول خواهیم داشت:
= Z مقدار تغییر استاندارد شده در واحد متناظر با سطح اطمینان
ضریب اطمینان= 95%
0.5=p=q
بدین ترتیب:
فرمول3-2- محاسبه نمونه
با توجه به فرمول بالا، حجم نمونه مورد نیاز معادل 385 نفر میباشد. روش نمونهگیری با توجه به ویژگیهای جامعه به صورت در دسترس میباشد. بدین ترتیب به تعداد مکفی و محاسبه تعداد پرسشنامههای لازم، به افراد در دسترس در جامعه مجازی ایرانیان پیامی مبنی بر تمایل شرکت در تحقیق ارسال گشت و افراد موافق، ایمیل خود را در اختیار پژوهشگر قرار دادند. بدین ترتیب، لینک وبلاگ میزبان پرسشنامه الکترونیکی به ایمیلشان ارسال گردید. پاسخگویان با مراجعه به وبلاگ مورد نظر، پرسشنامه مزبور را تکمیل نمودند.
ابزار سنجش
فرضیه ها، به عنوان گمانها، حدسها، راهحلها و پاسخهای احتمالی پیرامون مساله تحقیق مطرح میشوند. پژوهشگر باید با ابزارهایی داده های لازم را از جامعه آماری گردآوری نماید و با تحلیل، پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات، به آزمون فرضیه ها بپردازد. برای جمع آوری داده ها به ابزارهای گوناگونی نیاز هست. نوع این ابزارها تابع عوامل گوناگونی از جمله ماهیت و روش تحقیق است (خاکی، 1388).
ابزار سنجش، وسایلی هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری، ثبت و کمی نماید. عمده ابزارهایی که برای انجام تحقیقات به کار میرود عبارتند از:
ابزارهای کتابخانه‌ای: دراین پژوهش ابتدا جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظر
ی وادبیات تحقیق از منابع کتابخانهای، مقالات لاتین، کتابهای مورد نیاز، پایان نامه ها ونیز از شبکه جهانی اطلاعات (اینترنت) استفاده شده است.
ابزارهای میدانی: در تحقیق پیش رو، از پرسشنامه الکترونیکی برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است.
تدوین پرسشنامه
در پرسشنامه الکترونیکی پژوهش حاضر به منظور سنجش متغیرهای تحقیق از مقیاس ترتیبی در قالب طیف پنج تایی لیکرت استفاده شده است. با مقیاس ترتیبی میتوان علاوه بر تشخیص وجود یا عدم وجود صفت، نسبت به سنجش و شدت و ضعف آن نیز اقدام کرد. البته نمیتوان فاصله بین درجات را مشخص کرد (حافظ نیا، 1387).
پرسشنامهای که برای انجام این تحقیق در نظر گرفته شده است از 5 بخش تشکیل شده است. در بخش اول 6 سوال جمعیت شناختی مطرح گردیده است که به تجزیه و تحلیل ویژگیهای پاسخگویان میپردازد.
بخش دوم شامل 4 سوال میباشد که این سولات به بررسی نگرش افراد پاسخگو نسبت به تبلیغات اینترنتی پرداخته است. در بخش سوم که به واکاوی اعتماد افراد به تبلیغات اینترنتی میپردازد، 20 سوال مشاهده میگردد که پاسخگو میبایست با توجه به وضعیت کنونی خود به آنها جواب مناسب دهد. در پایان، کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی، هر کدام با یک سوال به ترتیب بخشهای چهارم و پنجم پرسشنامه را تشکیل میدهند.

در بخشهای دوم تا پنجم سوالات، هر پاسخگو، با توجه به شرایط و دیدگاه خود، نظرش را با اعلام موافق بودن یا مخالف بودن در قالب طیف لیکرت مشخص مینماید.
جدول 3-1 معیارهای مطرح شده در این تحقیق را مشخص میکند:
جدول 3-1- شاخصهای مطرح شده در تحقیق
متغیر
ابعاد
مولفه
محقق
نگرش به تبلیغات اینترنتی
خوب بودن کلی تبلیغات اینترنتی از نظر کاربر
(عظیم و حق، 2012)
دوست داشتن تبلیغات اینترنتی به طور کلی
بسیار مورد نیاز بودن تبلیغات اینترنتی از نظر کاربر
بسیار مطلوب بودن نگرش کلی کاربر به تبلیغات اینترنتی
اعتماد به تبلیغات اینترنتی
شناختی
صادقانه بودن اطلاعات منتقل شده در تبلیغات از نظر کاربر
(ساه و همکاران، 2009)
راست بودن اطلاعات منتقل شده در تبلیغات از نظر کاربر
معتبر بودن اطلاعات منتقل شده در تبلیغات از نظر کاربر
قابل اتکا بودن اطلاعات منتقل شده در تبلیغات از نظر کاربر
قابل اعتماد بودن اطلاعات منتقل شده در تبلیغات از نظر کاربر
دقیق بودن اطلاعات منتقل شده در تبلیغات از نظر کاربر
کاملا حقیقی بودن اطلاعات منتقل شده در تبلیغات از نظر کاربر
کامل بودن اطلاعات منتقل شده در تبلیغات از نظر کاربر
واضح بودن اطلاعات منتقل شده در تبلیغات از نظر کاربر
باارزش بودن اطلاعات منتقل شده در تبلیغات از نظر کاربر
خوب بودن اطلاعات منتقل شده در تبلیغات از نظر کاربر
مفید بودن اطلاعات منتقل شده در تبلیغات از نظر کاربر
کمک کننده بودن اطلاعات منتقل شده در تبلیغات به گرفتن بهترین تصمیم
احساسی
مورد پسند بودن اطلاعات منتقل شده در تبلیغات از نظر کاربر
لذت بخش بودن اطلاعات منتقل شده در تبلیغات از نظر کاربر
تاثیرگذار بودن اطلاعات منتقل شده در تبلیغات از نظر کاربر
رفتاری
تمایل کاربر به وابسته شدن به اطلاعات منتقل شده تبلیغاتی در هنگام گرفتن تصمیمات خرید
تمایل کاربر به گرفتن تصمیمات مهم خرید بر اساس اطلاعات منتقل شده تبلیغاتی
تمایل کاربر به در تفکر کردن در مورد اطلاعات منتقل شده تبلیغاتی در هنگام گرفتن تصمیمات مرتبط با خرید
تمایل کاربر به توصیه محصولات و خدمات دیده شده در تبلیغات به دوستان و خانواده
کلیک تبلیغات
کلیک تبلیغات در اغلب موارد توسط کاربر
(انورمیر، 2012)
خرید اینترنتی
خرید کالا یا خدمات معرفی شده در تبلیغات اینترنتی از وبسایت شرکت تبلیغ شونده، در اغلب موارد توسط کاربر
روایی پرسشنامه
روایی، اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است، اشاره میکند (داناییفرد و همکاران، 1391). برای اندازهگیری روایی پرسشنامه روش های مختلفی وجود دارد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازهگیری نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد (سرمد و همکاران، 1389).
آزمونهای روایی را میتوان تحت سه عنوان کلی گروهبندی کنیم: روایی محتوایی، روایی معیار و روایی سازه. روایی مورد نظر در این پژوهش، روایی محتوا و روایی سازه میباشد. روایی محتوا به این مطلب اشاره دارد که نمونه سوالهای مورد استفاده در یک آزمون تا چه حد معرف کل جامع سوالهای ممکن است، که میتوان از محتوا یا موضوع ممکن تهیه کرد. اعتبار محتوای یک آزمون، معمولاً توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین میشود. از اینرو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد. در تحقیق حاضر جهت تعیین روایی پرسشنامه، از نظرات خبرگان این امر در حوزه بازاریابی و اینترنت استفاده شده است. به این ترتیب که پس از بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق و استخراج پرسشنامههای مربوط به تحقیقات گذشته در این حوزه، پرسشنامه مطلوب طراحی گردید، سپس این پرسشنامه در اختیار اساتید و صاحب نظران این موضوع قرار گرفت. با نظرخواهی از اساتید و کسب پیشنهادات این افراد، اصلاحاتی که میبایست در پرسشنامه انجام شود منظور گردید، تا در نهایت روایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت (داناییفرد و همکاران، 1391).
روایی سازه دلالت بر آن دارد که نتایج بدست آمده از کاربرد سنجهها تا چه حدی با تئوریهایی که آزمون براساس آن طراحی شده است، سازگاری دارد (داناییفرد و همکاران، 1391). این روایی از طریق روایی همگرا و واگرا (تشخیصی) ارزیابی میشود. برای ارزیابی روایی پرسشنامه از روش روایی تشخیصی (واگرا) به روش تعیین شاخص میانگین واریانس استخراج شده استفاده شد. این ضریب نشان میدهد که چه درصدی از واریانس سازه مورد مطالعه تحت تاثیر متغیرهای (نشانگر) آن بوده است. پژوهشگران مختلف مقدار 5/0 به بالا را برای مناسب بودن این شاخص تعیین نمودهاند (پرهیزگار و آقاجانی، 1390).
جدول3-2- میانگین واریانس استخراج شده
سازه
میانگین واریانس استخراج شده
0.5AVE
نگرش به تبلیغات اینترنتی
0.81
اعتماد به تبلیغات اینترنتی
0.77
کلیک تبلیغات
1
خرید اینترنتی
1
پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی، یکی از ویژگیهای ابزار اندازهگیری است. پایایی یک سنجه، ثبات و هماهنگی منطقی پاسخها در ابزار اندازه گیری را نشان میدهد و به ارزیابی “درستی و خوب بودن” یک سنجه کمک میکند. دامنه ضریب پایایی از صفر (عدم پایایی) تا 1+ (پایایی کامل) است. به منظور تعیین قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری نیز روش های مختلف و متعددی وجود دارد. یکی از روش های سنجش پایایی، سنجش سازگاری درونی آن است. یکی از پرکاربردترین ابزار اندازهگیری برای سنجش ساز
گاری درونی که در اغلب تحقیقات مورد استفاده قرار می‏گیرد، ضریب آلفای کرونباخ است، که مهمترین روش برای مقیاسهای رتبهای (ترتیبی) است (دانایی فرد و همکاران، 1391).
جدول3-3- ضریب آلفای کرونباخ متغیرها
متغیر
ضریب آلفای کرونباخ
تعداد سوال
1
نگرش به تبلیغات اینترنتی
0.92
4
2
اعتماد به تبلیغات اینترنتی
0.98

 
 
20
3
کلیک تبلیغات
1
1
4
خرید اینترنتی
1
1
با توجه به اینکه حداقل ضریب پایایی لازم، 0.7 توصیه شده است. همانطور که مقادیر جدول بالا برای سازه های مورد بررسی نشان میدهد ابزار پژوهش، از پایایی قابل قبولی برخوردار است.
روش های تجزیه و تحلیل داده ها


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده میشود. در آمار توصیفی، پژوهشگر در واقع با جمع آوری و خلاصه کردن اطلاعات کمی حاصل از نمونه ها، مشخصات نمونه مورد مطالعه را توصیف مینماید. در آمار استنباطی، پژوهشگر از مطالعه و بررسی یک یا چند نمونه و با بهره گرفتن از روشها و مدلهای آماری، از شاخصهای نمونه و یا از ویژگیهای نمونه به ترتیب پارامترها و ویژگیهای کل جامعه را استنباط مینماید. به عبارت دیگر، با بهره گرفتن از آمار استنباطی، نتایج نمونه به کل جامعه آماری تعمیم داده میشود و پژوهش بدون آن فاقد اعتبار علمی است (میرزایی اهرنجانی، 1371). برای بررسی فرضیه های پژوهش از مدلیابی معادله ساختاری بهره گرفته میشود. مدلیابی معادله ساختاری(SEM) یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیره است که به صورت ترکیبی از تحلیل عاملی و تحلیل مسیر بیان میشود و به بیان دقیقتر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان میدهد، مجموعهای از معادلات رگرسیون را به صورت هم زمان مورد آزمون قرار دهد (صادقپور و مردای، 1392). در این پژوهش مدلیابی معادلات ساختاری توسط نرمافزار Warp PLS 3 و مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش و تحلیل عامل اکتشافی ابعاد متغیر اعتماد به تبلیغات اینترنتی در نرمافزار SPSS16 صورت میپذیرد.
به طور کلی، روشها و تکنیکهای آماری که در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار میگیرد به شرح زیر است:
آمار توصیفی، به منظور طبقه بندی و بررسی ویژگیهای پاسخ دهندگان و جامعه آماری
آزمون آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه
آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن داده ها
تحلیل عامل اکتشافی برای ابعاد متغیر اعتماد به تبلیغات اینترنتی
تکنیکهای معادلات ساختاری، تحلیل مسیر برای آزمون فرضیه های تحقیق
تحلیل عامل اکتشافی
تحلیل عاملی، یکی از تکنیکهای تقلیل داده ها است که تعداد زیادی متغیر را به مجموعهی کوچکتری از عاملهای مهم تبدیل میکند، به طوری که اطلاعات ضروری موجود در متغیرها را خلاصه میکند. اکثر اوقات، زمانی که محقق بخواهد ساختار مجموعهای از متغیرها را خلاصه کند، تحلیل عاملی به عنوان یک تکنیک اکتشافی به کار میرود. با این حال، برای آزمودن یک نظریه در مورد ساختار یک حوزه خاص، تحلیل عامل تاییدی مناسب است. وقتی هدف محقق انجام یک آزمون معتبر است، تحلیل عاملی ابزاری است مناسب، برای تعیین اینکه آیا آیتمها در ساختمان مشابهی قرار میگیرند یا نه.
پیش شرطهای تحلیل عامل اکتشافی
همانند تمامی آزمونها، قبل از انجام تحلیل عاملی نیز یکسری شرایط میبایستی برقرار باشد که این شرایط برای PAF و PC به صورت زیر است:
اندازه نمونه: حداقل باید 5 آزمودنی به ازای هر متغیر وجود داشته باشد. نمونهای با حجم 100 قابل قبول است، ولی نمونهای با بیش از 200 آزمودنی بهتر است.
نرمال بودن: تحلیل عاملی در برابر