منبع تحقیق با موضوع اصلاح هندسی، استان اصفهان

ی پارکینگ خارج خیابان تشریح شود(اردکانیان، 1380).

2-3-2- بررسی تأثیر موقعیت ایستگاه‌های تاکسی گردشی برعملکرد ترافیکی معابرشهری
تاکسی‌های گردشی در ایران، حرکات خاص و تغییر خط‌های ناگهانی به منظور سوار و پیاده کردن مسافر انجام می‌دهند. این وسایل‌نقلیه با مانور در طور معابر و توقف در هر نقطه دلخواه از مسیر باعث بی‌نظمی در جریان ترافیک و تحمیل تأخیر فراوانی به دیگر وسایل‌نقلیه در حال حرکت در شبکه می‌شوند. اعمال مقررات درخصوص توقف تاکسی‌های گردشی منحصراً در ایستگاه تاکسی همواره مورد توجه بوده است و تعیین تأثیر این محدودیت بر بهبود پارامترهای جریان ترافیک بسیار حائز اهمیت است.
در این پژوهش، تأثیر موقعیت ایستگاه‌های تاکسی گردشی بر عملکرد یک معبر شهری با استفاده از شبیه‌سازی رایانه‌های رفتار این وسیله‌نقلیه در نرم افزار vissim به دست آمده است. اطلاعات جریان ترافیک و رفتارهای تاکسی‌های گردشی یک معبر نمونه با آمارگیری و برداشت میدانی به دست آمده است و رفتار تاکسی در جریان ترافیک مختلط معبر مذکور در نرم افزار شبیه‌سازی شده است. با استفاده از مقایسه شاخص‌های عملکردی معبر شامل زمان سفر و تأخیر در سناریوهای مختلف موقعیت ایستگاه‌های تاکسی، میزان بهبود پارامترهای جریان ترافیک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که توقف تاکسی‌های گردشی به ویژه در طول معابر یک و دوخطه تأثیر فراوانی بر عملکرد ترافیکی معبر مورد نظر و افزایش زمان سفر و تأخیر وارده به وسایل‌نقلیه تردد ‌کننده در آن معبر می‌گذارد. نتایح هم‌چین نشان می‌دهد که توقف منحصراً در ایستگاه تاکسی خارج از سطح سواره‌رو مجاز بودن توقف تاکسی‌های گردشی فقط در 2 ایستگاه معین شده در خارج سطح سواره روی مسیر می‌تواند تا 49 % در بهبود تأخیر نسبت به شرایط واقعی مؤثر باشد. هم چنین زمان سفر را از 35/3 ساعت به 72/1 ( 15% ) ساعت کاهش می‌دهد(احمدی نژاد و همکاران، 1388).
2-3-3- تحلیل‌و‌ارزیابی نقاط حادثه‌خیز(از دیدگاه شناخت محل حادثه،هزینه‌های ناشی از خسارات و ضایعات و راهکارهای اصلاحی)
راه، انسان، وسیله‌نقلیه و محیط نقش به‌سزایی در تصادفات دارند. بدون شک راه و وضعیت‌ هندسی و فنی آن به عنوان یکی از ارکان ترافیک نقش مهمی در وقوع تصادفات دارد. اصلاح یا حذف نقاط تصادف‌خیز تأثیر به‌سزایی در ارتقای ایمنی و کاهش حوادث ترافیکی و کاهش خسارات و ضایعات دارند. فرآیند در این تحقیق ارائه تحلیل و ارزیابی شامل شناخت محل حادثه، هزینه‌های ناشی از خسارات و ضایعات و راهکارهای اصلاحی است. در این راستا براساس تحلیل‌ها و ارزیابی‌های آماری،‌ تکنیک‌های اقتصاد مهندسی و سلسه مراتبی انجام گرفته است. مطالعات موردی، محور شیراز- اصفهان یکی از محورهای شریانی و مهم کشور است انتخاب شده است نتایج بدست آمده شامل: محاسبه هزینه‌های تصادف گویای این واقعیت است که میانگین هزینه‌های ناشی از تصادفات منجر به فوت غریب به 5 برابر میانگین هزینه‌های تصادفات منجر به جرح و تقریباً 9 برابر میانگین هزینه‌های تصادفات خسارتی می‌باشد.آمار و اطلاعات جمع‌آوری شده موید وقوع 20 درصد از تصادفات در نقاط تصادف‌خیز است که این وضعیت اهمیت فوق‌العاده اصلاح و سرمایه‌گذاری جهت ایمن‌سازی نقاط تصادف‌خیز و بحرانی جاده‌ها را نشان می‌دهد. میانگین نسبت فایده به هزینه در اجرای پروژه‌های ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز تصادفات جاده محور شیراز به اصفهان برابر با 2/20 است که توجیه اقتصادی بسیار قوی برای اجرای اینگونه پروژه‌ها است. رتبه‌بندی اجرای پروژه‌های ایمن‌سازی نقاط تصادف‌خیز در یک مدل تصمیم‌گیری چند معیاره با رتبه‌بندی اجرای این پروژه‌ها تنها براساس تعداد تصادفات متفاوت است. مراتب از جهت منافع اجتماعی حاصل از اجرای مطلوب‌تر است. با توجه به تحلیل‌های انجام شده در تحقیق که نقاط و مناطقی که دارای تردد بیشتری هستند از اولویت بیشتری برای اجرای پروژه‌های ایمنی برخوردارند (پورمعلم و سلیمی، 1388).
2-3-4- شناسایی معیارهای مؤثر در اولویت‌بندی مقاطع تصادف‌خیز و میزان اهمیت هر یک از آنها بر اساس روش‌های تصمیم‌گیری گروهی
باتوجه به کمبود بودجه برای انجام اقدامات ایمن‌سازی، اولویت‌بندی مقاطع غیرایمن از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا روش‌های متفاوت و متعددی توسط کارشناسان ارائه شده که هر یک برمبنای خاصی استوار بوده‌اند. در این بین می‌توان به دو ساختار کلی مبتنی بر بررسی‌های اقتصادی و فنی اشاره کرد. از طرفی به دلیل ضعف موجود در آمار تصادفات بهتر است تا روش‌های شناسایی و اولویت‌بندی ارائه شده تا حدامکان بدون توجه به آمار تصادفات پایه‌گذاری و مطرح شوند. در این تحقیق سعی برآن است تا با استفاده از نظرات کارشناسان ایمنی، درخصوص شرایط هندسی، فیزیکی، ترافیکی و عملکردی راه، معیارهای مؤثر در اولویت‌بندی مقاطع تصادف‌خیز شناسایی و ساختار ابتدایی اولویت‌بندی این مقاطع ایجاد شود. به دست آوردن میزان اهمیت هر یک از معیارها می‌تواند در روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره به عنوان ماتریس ورودی وزن معیارها مورد استفاده قرار گیرد. از مزایای بسیار مهم وجود این ماتریس وزن می‌توان به یکسان‌سازی اولویت‌بندی مقاطع مختلف به دلیل واحد بودن این ماتریس اشاره کرد. در شناسایی معیارهای مؤثر و میزان اهمیت هر یک از آن ها از روشی موسوم به روش دلفی که از
مجموعه روش‌های تصمیم‌گیری گروهی است، استفاده شده است. در انتهای تحقیق 14 معیار مؤثر در اولویت‌بندی مقاطع تصادف خیز و میزان اهمیت هر یک از آن ها به دست آمده است(صفارزاده و همکاران، 1387).
2-3-5- مقایسه نتایج مدل‌های آماری و شبکه عصبی در پیش‌بینی تعداد تصادفات در تقاطعات
تصادفات ترافیکی از عوامل بسیار مهم مرگ ‌و ‌میر بوده و خسارات و آسیب‌های شدید جانی‌ و ‌مالی در پی دارند. تصادفات هم‌چنین آثار و تبعات سنگین اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارند که موارد ناشی از آن‌ها جوامع بشری را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگرچه گسترش روزافزون ترافیک در شهرها موجب افزایش مزایای اقتصادی و رفاهی شده، اما در مقابل تعداد و شدت تصادفات ترافیکی را افزایش داده است. براساس مطالعات انجام شده بخش اعظمی از تصادفات ترافیکی در تقاطعات اتفاق می‌افتند. علت اصلی وقوع تصادفات در تقاطعات، همگرا شدن جریانهای ترافیکی در یک نقطه است. به طور کلی مطالعات بی‌شماری در کشورهای جهان در زمینه مدل‌سازی تصادفات انجام شده است. در کلیه این مطالعات از مدلهای آماری برای مدلسازی استفاده شده است. در این مقاله نیز برای پیش‌بینی تعداد تصادفات براساس پارامترهایی ترافیکی، طرح هندسی و خصوصیات وسایل کنترل ترافیک علاوه بر مدل‌های آماری از مدل شبکه عصبی نیز بهره‌گیری شده است که نتایج حاصل از این دو مدل در این مقاله مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته‌اند(افندی زاده و همکاران،1386).
2-3-6- تأثیر تصادفات هندسی بر کاهش تصادفات کلان‌شهر کرج در سال 1385- صفت جعفرنیا
نتایج این تحقیق نشان داد که اجرای طرح اصلاح هندسی در کلان‌شهر کرج موجب کاهش تعداد کلی تصادفات خسارتی و جرحی و همین‌طور موجب کاهش نوع برخورد جلو‌به‌جلو، جلو‌به‌پهلو و افزایش پهلو‌به‌پهلو و جلو‌به‌عقب گردیده است.
31% علل تصادفات در شهرها عدم‌ رعایت حق‌تقدم می‌باشد. این رعایت حق‌تقدم بیشتر در تقاطع‌ها، میادین مفهوم پیدا می‌کنند. بنابراین محقق در تحقیق به این نتیجه رسید که با مطالعه، طراحی و اصلاحات هندسی در تقاطع‌ها می‌توان به میزان چشمگیری از تعداد (کمیت و کیفیت) تصادفات کاست و رانندگان را به سمت و سویی به غیر از وضعیت موجود تقاطع‌ها و میادین هدایت کرد.
در تحقیق حاضر براساس یک متدولوژی مشخص با داشتن گروه گواه (قبل از اجرای طرح و بعد از اجرای اصلاح هندسی) مجدداً تغییرات آن لحاظ شده است. ضمناً همانطوریکه گزارش شده آمار ارائه شده نشان از تغییرات تصادفات (کاهش) نسبت به قبل از اصلاح داشته است. هم‌چنین این سؤال مطرح می‌شود که اگر طرح اصلاحات هندسی اجرا نمی‌شد با افزایش تعداد اتومبیل‌ها و افزایش جمعیت و تردد میزان تصادفات خسارتی و جرحی و حتی جانی به چه میزان افزایش پیدا می‌نمود؟
طرح اصلاح هندسی معابر خصوصاً تقاطع‌ها و میادین موجب کاهش تصادفات به ویژه از نوع برخورد شدید (جلو ‌به ‌جلو- جلو ‌به ‌پهلو) می‌شود و تصادفات از نوع جرحی را تبدیل به تصادفات خسارتی می‌نماید و برخورد جلو ‌به ‌جلو و جلو‌ به ‌پهلو را تبدیل به برخورد پهلو ‌به ‌پهلو که از نوع تصادفات خسارتی و جرحی می‌باشد می‌نماید و در مجموع آمار کل برخوردها در نقاط اصلاح شده را کاهش می‌دهد(جعفرنیا، 1385).
2-3-7- تأثیر اجرای طرح‌های ترافیکی بر تصادفات(مورد مطالعه: شهر کاشان)
شهر کاشان از لحاظ وسعت و جمعیت دومین شهر بزرگ استان اصفهان قلمداد می‌شود. افزایش تعداد وسایل‌نقلیه در هسته مرکزی شهر باعث شده که حتی ایجاد معابر موازی و دسترسی‌های جدید نیز نتواند از بار ترافیکی این معابر بکاهد. از این‌رو مسؤلان شهری بر آن شدند تا با اجرای طرح‌های ساماندهی، حداقل در کوتاه‌مدت نسبت به کاهش مشکلات ترافیکی این معابر اقدام کنند. بدین‌منظور دو محور خیابان رجائی و تقاطع کاشانی انتخاب شده و راهکارهای دست‌یابی به هدف موردنظر، با اجرای پروژه‌های به‌سازی ترافیکی به منظور روان‌سازی ترافیکی و بهبود کیفیت عبور‌و‌مرور در این محورها و هم‌چنین کاهش تعداد تصادفات در محورهای مذکور پیاده‌سازی می‌شود. با داده‌های قبل از اجرای طرح و براساس روش آماری استاندارد، میزان اثربخشی اقدامات مورد ارزیابی واقع شد. با توجه به محورهای انتخاب شده پژوهش و انجام آزمون آماری مقایسه زوجی بر داده‌های مستخرج از دو متغیر تصادفات و روان‌سازی ترافیک در دو مقطع زمانی قبل و بعد از اجرای طرح به‌سازی، مشخص گردید که میزان تصادفات در خیابان شهیدرجائی پس از اجرای طرح به میزان معناداری کاهش یافته است. لیکن علی‌رغم عدم اثربخشی اجرای طرح در کاهش تصادفات تقاطع کاشانی، جمع تصادفات به نسبت قبل از اجرای طرح کاهش یافته است. درخصوص روان‌سازی نیز شاخص‌های آماری موید تأثیر قابل ملاحظه طرح بر افزایش سرعت عملکردی و کاهش میزان تاخیر در حرکت وسایل‌نقلیه در هر دو محور موردنظر طرح بوده است(احدی و همکاران، 1389).
2-3-8- مدلسازی شدت تصادف‌ها در بزرگراه‌های درون‌شهری
با وجود پیشرفت‌های مهم در زمینه افزایش ایمنی در بزرگراه‌ها، تصادف‌های قابل توجهی با شدت‌های زیاد کماکان در بزرگراه‌ها رخ می‌دهند که انجام مدل‌سازی می‌تواند مهندسین را قادر به شناسایی میزان تأثیر عوامل مؤثر در تصادف‌ها سازد. در مطالعات انجام شده پیشین، مدلی که بتواند تأثیر توأم عوامل انسانی، جاده، وسیله‌نقلیه و نیز عوامل جوی و ویژگی‌های ترافیکی شامل حجم ترافیک و سرعت جریان ت
رافیک را بر روی شدت تصادف‌ها نشان دهد مشاهده نشده است. بنابراین در این مقاله به ارائه مدل‌هایی که بتوانند تأثیر توأم این متغیرها را بر شدت تصادف‌ها در بزرگراه‌های شهری نشان دهند، پرداخته شده است.
در این مقاله، بزرگراه‌های شهری شهر تهران به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است و اطلاعات موردنیاز طی سال‌های 1384-1381 از سازمان‌ها و نهادهای مختلف گردآوری شده است. با توجه به کیفی‌بودن اطلاعات جمع‌آوری شده، بانک اطلاعاتی که به صورت 0 و 1 تعریف شده در محیط نرم‌افزارACCESS تهیه شد. سپس برای انجام مدل‌سازی متغیرهای مستقل و وابسته مشخص و متغیر وابسته (شدت تصادف) در دو سطح تصادف‌های فوتی و جرحی و تصادف‌های منجر به خسارت مالی تعریف شدند.
مدل‌های ارائه شده در این مقاله با استفاده از مدل‌های لاجیت دوتایی ساخته شده‌اند. برای انجام این مدل‌سازی از نرم افزار SPSS استفاده شده و برای تعیین متغیرهای معنی‌دار در مدل، در این محیط نرم‌افزاری روش حذف رو به عقب بکار گرفته شده است.
نتایج حاصل از مدل‌های ارائه شده در این مقاله نشان می‌دهد که سن کم راننده (زیر 25 سال) جنسیت وی(مرد)،تاریکی هوا، عدم‌توانایی در کنترل وسیله‌نقلیه، انحراف‌ به ‌چپ، تخطی از سرعت