منابع پایان نامه درمورد استان گیلان

رودخانه‌هایی که به این تالاب وارد می‌شوند می‌توان ماسوله رودخان، قلعه رودخان، پسیخان، پیربازار و شیجان رود را نام برد.تالاب انزلی، یکی از بزرگترین تالاب‌های دنیا می‌باشد. جزایر متعددی در داخل تالاب موجود است که مهمترین آنها عبارتند از: قلم گوده بزرگ و کوچک، میان پشته و غیره.این تالاب دارای توان‌های بالقوه متعددی می‌باشد که یکی از آنها ارزش چراگاهی حاشیه تالاب است. در بخش جنوبی تالاب سکونتگاههای روستایی متعددی پراکنده اند که اساس معیشت آنان، کشاورزی مبتنی بر کشت برنج، صیفی جات، توتون و نیز دو فعالیت جنبی صید و شکار و دامداری است. دامداری در این ناحیه که مبتنی بر پرورش گاو و گاومیش می‌باشد، در واقع بهره‌برداری سنتی و غیر منظم از توان چراگاهی حاشیه تالاب است که علاوه بر دامهای روستاهای مجاور، احشام اقصی نقاط گیلان را از قدیم الایام به سوی خود جذب می‌کرد. بهطوری که سنت پذیرش دامهای نقاط دور دست گیلان در شش ماهه اول سال، تحت عنوان قرق داری، معروف است.(http://ost.gilan.ir/30).

3-3-6- آب و هوا
آب و هوای استان گیلان معتدل می باشد که ناشی از تاثیر آب و هوای کوهستانی البرز و تالش و دریای خزر است. در استان گیلان به دلیل همجواری با دریای کاسپین منطقه ای با رطوبت زیاد بوده و رطوبت نسبی آن بین 40 تا 100 درصد است. با توجه به این که بارش و دما دو عنصر اساسی در مطالعات آب و هوا شناسی به حساب می آیند(معاونت برنامه ریزی استان گیلان، 1389: 37) بنابراین به بررسی دو عنصر اساسی پرداخته می‌شود.
الف) بارش: با بررسی بارش سالانه در دوره‌ آماری (1388 ـ 1378) میانگین بارش در استان گیلان 1237.2 میلی‌متر بوده است.

جدول(3-1): میانگین بارندگی سالانه در ایستگاه های سینوپتیک استان گیلان(1388-1378)
 
آستارا
انزلی
رشت
منجیل
لاهیجان
فروردین
136.5
105
145.8
49.6
146.7
اردیبهشت
49.5
53.1
56.4
16.6
67.8
خرداد
18.7
44.8
52.2
14.2
51.8
تیر
4.8
8.9
9.5
0.4
10.7
مرداد
168.8
194.6
102.9
0.6
195.6
شهریور
180.7
156.6
127.5
12.5
109.3
مهر
152.8
266.1
190.5
1.4
196.7
آبان
292.6
273.3
241.6
31.1
185.7
آذر
95.5
262.8
110.7
23.5
174.8
دی
68.6
97
89.8
5.4
71.4
بهمن
90.1
166.4
141.5
47.9
169.6
اسفند
122.4
87.3
98.9
20.1.1
137.6
بارندگی سالانه
1381
1715.9
1367.3
203.2
1517.7

ماخذ:(داده های سالنامه آماری استان گیلان سال های 1377 تا 1388)

نمودار(3-1): میانگین بارندگی سالانه در ایستگاه های سینوپتیک استان گیلان(1388-1378)
ماخذ: (فلک خواه،1391: 36)

پراکندگی بارش در نقاط مختلف استان یکنواخت نیست. بالاترین مقدار برش در طول دوره‌ی آماری مربوط به ایستگاه انزلی (1715.9 میلی متر) است و هرچه به طرف غرب و شرق استان و همچنین از شمال به جنوب از مقدار بارش کاسته می شود.(فلک خواه،1391: 36).

نقشه (3-3) : نقشه خطوط همبارش در استان گیلان
ماخذ: (فلک خواه، 1391: 38)

3-3-7- دما
در استان گیلان جنوبیترین نقطه استان با شمالیترین نقطه استان در حدود دو درجه اختلاف عرض جغرافیایی دارد که امر اختلاف چندانی در تفاوت هایی دمایی ندارد. اما علت اصلی اختلافات دمایی در استان گیلان ارتفاعات البرز و تالش است به گونه ای که هر چه از ساحل به طرف ارتفاعات حرکت کنیم از میانگین دما کاسته می شود.

جدول (3-2) : متوسط دما ماهانه و سالانه در ایستگاه‌های سینوپتیک استان گیلان(1388-1378)
نام ایستگاه
متوسط سالانه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
آستارا
15.66
10.7
15.65
21.3
26.35
25
22.25
18.85
15.5
9.25
9.15
5.35
8.55
انزلی
16.75
11.25
16.05
22.05
26.8
25.2
23.3
20.05
17.2
11.5
10.8
7.25
9.55
رشت
16.57
11.4
16.95
22.1
26.25
24.75
22.85
19.3
16.45
10.45
10.8
6.85
10.7
لاهیجان
16.51
11.3
16.85
21.65
26
24.35
22.85
19.3
16.45
10.45
11.05
7.3
10.6
منجیل
17.98
13.25
18.7
23.2
28.05
26.3
23.95
20.3
17.2
10.6
11.75
8.75
13.65
ماخذ : داده های سالنامه آماری استان گیلان سال های 1377 تا 1388

نمودار(3-2) : متوسط دما سالانه در ایستگاه‌های سینوپتیک استان گیلان(1388-1378)

همان طوری در جدول (3-2) مشاهده می شود در میان ایستگاههای موجود استان گیلان آستارا با متوسط دما سالانه 15.66 درجه سانتی گراد کم ترین و منجیل با متوسط دما سالانه 17.98 درجه سانتیگراد بالاترین در دوره‌ آمار برخودار بودند.

نقشه (3-4) : نقشه خطوط هم دما استان گیلان
ماخذ:(فلک خواه، 1391: 39)

3-3-8- منابع آب
منبع آب در استان گیلان تابعی از نزولات جوی بوده و به طور عمده به صورت برف و باران فرو میریزد. منابع آب استان گیلان به دو قسمت عمده تقسیم می شوند: یکی منابع آب سطحی و دیگری منابع آب زیر زمینی منابع آب های سطحی به دو بخش آبهای ساکن و جاری تقسیم میشوند که دریای کاسپین، تالاب انزلی، تالاب امیر کلایه، تالاب استیل از دیگر منابع آب های سطحی استان گیلان می باشد.
از منابع آب های سطحی جاری به رودهای متعددی اشاره کرد که تعداد آنها نزدیک به 40 رشته میرسد که این امر تراکم بالای شبکه‌ آبراهه ای رودها را در استان گیلان نشان می دهد. از مهم ترین رودهای
ا
ستان گیلان میتوان به سفید روداشاره کرد از کوه چهل چشمه در کردستان سرچشمه می گیرد که در مسیر عبور خود از استان های کردستان، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان قزل اوزان نامیده می شود. در ورودی گیلان در دره منجیل شاخه بنام شاهرود دریافت میکند، که از آن به بعد سفید رود نامیده میشود. از رودهای مهم دیگر استان گیلان می توان به آستارا چای، چلوند، حویق، کرگانرود، ناورود، ماسوله رود، شلمان رود و پل رود اشاره کرد که داشتن مسیر کوتاه، پرشیب، دره هایی عمیق در دامنه کوه ها، حوضه ی آبگیر پوشیده از جنگل و تغییرات زیاد در میزان آبدهی روزانه از ویژگی این گونه رودهاست.(فلک خواه، 1391 : 39)
منابع آب های زیر زمینی با تعدد رودها و تغذیه مناسب آنها از بستر رودهای اصلی، بالا بودن میزان بارش به همراه ضخامت زیاد رسوبات در این محدوده منجر به شکل گیری سفره های آب شیرین غنی در آن شده است. از طرفی چون شیب سفره ها کم است سطح آب در آن ها بالا بوده و شرایط مطلوبی در بهره برداری از منابع آبهای سطحی می باشد. (فلک خواه،45:1391)

3-4-ویژگی جغرافیای انسانی استان گیلان
عامل جمعیت انسانی و خصوصیات کمی و کیفی آن رابطه تنگاتنگی با توسعه دارد چرا که جمعیت را می‎توان موتور محرک توسعه به حساب آورد و روند توسعه جهت گیری آن تابعی از کم و کیف جمعیت است.

3-4-1- سیر تحول جمعیت استان گیلان و روند رشد جمعت آن
جمعیت استان گیلان در دهه های گذشته دائماً در حال افزایش بوده است. به طوری که در طی دهه‌های1335 تا 1365 درصد رشد جمعیت به بالاترین از 2 درصد رسیده است و طی دهههای 1365 تا 1385 رشد جمعیت کاهش یافته است.

جدول (3 ـ 3): مقایسه تعداد و نرخ رشد جمعیت استان گیلان در سرشماری های 1335 تا 1385
سال
1335
1345
1355
1365
1375
1385
تعداد جمعیت
999876
1291159
1581872
2081037
2241896
2404861
درصدرشدجمعیت نسبت به دوره قبل

59/2
05/2
78/2
75/0
70/0
ماخذ: (سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1335تا1385)

نمودار(3-3): روند تغییرات نرخ رشد جمعیت استان گیلان در بین سال‌های 1335 تا 1385
ماخذ: (سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1335 تا1385)

در طی 50 سال گذشته تحولاتی جمعیتی مهمی رخ داده و روند رشد جمعیتی استان گیلان دارای نوساناتی بوده است. در فاصله‌ سال های 1335 تا 1345 درصد رشد جمعیت استان گیلان از 59/2 درصد بوده که این رقم در فاصله 1345 تا1355 به 05/2 درصد می‌رسد که این امر ناشی از سیاست جمعیتی اواخر حکومت پهلوی دوم بود. در فاصله سال های 1355 تا 1365 درصد رشد جمعیت استان گیلان به 78/2 درصد می‎رسد که پیروزی انقلاب و تغییر در سیاست جمعیتی کشور در این افزایش نقش داشته است. در فاصله سال های 1365 تا1375 رشد جمعیت استان گیلان به شدت کاهش می یابد و به 75/0 می رسد که ناشی از سیاست های جمعیت دولت بعد از جنگ بود. با روند کاهش رشد جمعیت، در دهه 1375 تا 1385 رشد جمعیت استان گیلان به 70/0 درصد رسیده است.

3-4-2- ساختمان سنی جمعیت استان گیلان
ساختمان سنی جمعیت استان گیلان در سه گروه کلان سنی، طی سرشماری های 1355 ـ 1385 در حال تحول بوده و از سال 1345 تا 1355 به سوی میان سالی پیشرفته است. سهم گروه سنی 0 – 14 سال، در سال 1355 برابر 5/45 درصد و در سال 1365 برابر با 3/41 درصد و در سال 1375 برابر 5/34 درصد بوده است و در سال 1385برابر 25/21 درصد کل جمعیت بود و سهم گروه سنی 65 ساله به بالا که در سال 1345 برابر با 34/3 بوده ودر سال 13

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *