منابع پایان نامه ارشد با موضوع بازده سهام، بورس اوراق بهادار، نرم افزار

باشد.
بر اساس معیارهای فوق الذکر، جامعه آماری متشکل از52 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که طی دوره مورد نظر بطور متوالی صورتهای مالی تلفیقی ارائه دادهاند می باشد.
5-3)نمونه آماری
نمونه آماری پژوهش شامل45 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که طی دوره زمانی 1382 تا 1386بطور متوالی صورتهای مالی تلفیقی ارائه داده اند، میباشد. روش نمونهگیری تصادفی ساده بوده و برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. بنابراین، این پژوهش دارای 225 مشاهده خواهد بود.
6-3)روش جمع آوری دادهها
اطلاعات مربوط به تحقیق از طریق روش کتابخانه ای با بررسی صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است. برای گردآوری دادههای مربوط به متغیرهای پیش بین(مستقل)از صورتهای مالی حسابرسی شده مندرج در بانکهای اطلاعاتی و سایت اینترتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران95 استفاده شده است و همچنین برای گردآوری دادههای مربوط به متغیر وابسته یعنی بازده سهام، از نرم افزار ره آورد نوین96 استفاده شده است .
7-3)روش پژوهش
روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی، یعنی بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیرها بوده و از طریق تجزیه و تحلیل همبستگی، ارتباط بین رفتار مدیریت سود شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1382 تا 1386مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین روش شناسایی پژوهش از نوع پس رویدادی(با استفاده از اطلاعات گذشته) و از لحاظ هدف نیز از نوع کاربردی میباشد. برای انجام پژوهش ابتدا دادههای آماری پس از استخراج از صورتهای مالی شرکتها و نرم افزار ره آورد نوین، به صفحه گسترده Excel منتقل و با استفاده از این نرم افزار، متغیرهای مستقل و وابسته محاسبه و تجزیه و تحلیل نهایی اطلاعات مزبور با استفاده از نرم افزارآماری SPSS16 انجام گرفته است.
8-3)آمار توصیفی
اولین مرحله تحلیل داده‌ها، ‌توصیف یا تلخیص داده‌ها با استفاده از آمارهای توصیفی است. در تحلیل توصیفی، داده‌ها صرفاً برای بررسی وضع یک گروه یا یک موقعیت بکار می‌روند. مثلاً، وضعیت سنی، نوع شغل، توصیف تحصیلات و رضایت از شغل. اما تحلیل روابط و تغییرات بین متغیرها و تحلیل مجموعه متغیرها برای تبیین علت از عهده آمارهای توصیفی خارج است. شاخصهای توصیف دادهها به سه گروه زیر تقسیم می شوند:
1. شاخصهای مرکزی: هر معیار عددی که معرف مرکز مجموعه دادهها باشد، شاخص مرکزی نامیده می شود. مهمترین شاخصهای مرکزی عبارتند از:
الف. میانگین97: اصلیترین و مورد استفادهترین شاخص مرکزی، میانگین می باشد. اگر دادهها روی یک محور بصورت منظم ردیف شوند، مقدار میانگین دقیقاً در نقطه تعادل یا مرکز ثقل توزیع قرار می گیرد. میانگین با توجه به نوع صفت اندازه گیری شده دارای انواع مختلفی است. میانگین حسابی، معدل مجموعهای از مشاهده ها بشمار می آید و میانگین پیراسته98 حالت خاصی از میانگین است که درصدی از دادههای کوچک و بزرگ را(پس از مرتب کردن دادهها)حذف کرده و بر اساس بقیه دادهها میانگین محاسبه می شود .
ب. مد(نما)99 : مد در آمار مقداری است که بیشترین تکرار را در میان مشاهدهها داشته باشد.
پ. میانه: مقداری است، که در صورت مرتب کردن دادهها، در وسط قرار می گیرد.
2. شاخصهای پراکندگی: برای اینکه دادهها به طور واقعیتری توصیف شوند و مجموعه مشاهدهها باهم قابل مقایسه باشند، باید میزان تفاوتهای آن ها نیز از طریق معیارهای عددی سنجیده شود. سنجش تفاوتهای مجموعه مشاهدهها از طریق شاخصهای پراکندگی صورت می گیرد. این شاخصها عبارتند از:
الف. واریانس100 : این شاخص به بررسی انحراف دادهها نسبت به میانگینشان می پردازد.
ب. دامنه تغییرات101 : یکی از ساده ترین شاخصهای پراکندگی، دامنه تغییرات است. این شاخص با تفاضل کوچکترین مشاهده از بزرگترین مشاهده محاسبه می شود.
پ. انحراف معیار102 : واحد اندازه گیری واریانس، مجذور واحد اصلی متغیر است و به همین دلیل تفسیر آن به سادگی صورت نمی گیرد. این مسئله با جذر گرفتن از واریانس حل می شود. شاخص حاصل از جذر واریانس را انحراف معیار می نامند.
3. شاخصهای شکل توزیع: این شاخصها به بررسی شکل توزیع جوامع آماری می پردازد. مهمترین این شاخص ها عبارتند از:
الف. چولگی103 : چولگی عدم تقارن توزیع را نسبت به شاخصی معین نشان می دهد.
ب. کشیدگی104 : در حالتهای خاصی که تصمیم گیری به کمک پارامترهای مرکزی و چولگی امکان پذیر نیست، یکی از پارامترهای مناسب استفاده از مقایسه پراکندگی توزیع جامعه با توزیع نرمال است. شاخص سنجش پراکندگی جامعه نسبت به توزیع نرمال، ضریب کشیدگی نام دارد.
9-3)آماراستنباطی
آمارهای استنباطی با تبیین روابط سرو کار دارند. بر اساس رفتار و وضعیت گروه نمونه، رفتار جامعه آماری پیش‌بینی می‌شود. آمارهای استنباطی به دو گروه تقسیم می‌شوند:
الف)آمارپارامتریک: به فرضهای نظیر حداقل فاصله ای بودن مقیاس ها، توزیع نرمال نمرهها و یکسان بودن واریانس جامعهها نیاز دارد.
ب) آمارغیرپارامتریک: این گروه به فرض‌های بالا نیاز ندارند و فرض‌های آنها بر پایه‌ مقیاس‌های اندازه‌گیری سطوح پایین‌تری نظیر مقیاس‌های اسمی و رتبه‌ای قرار دارند.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4-‏ مقدمه‏:
تجزیه و تحلیل اطلاعات، اجرای فرآیندی است که طی آن دادهها جمع آوری، تلخیص، گروه بندی و در نهایت پردازش میگردند. ابتدا دادههای خام تبدیل به اطلاعات شده و به دنبال آن، زمینه انواع تحلیل برای آزمون فرضیه آماری پژوهش فراهم می آید. هدف از تحلیل و توصیف در آمار، تحلیل جامعه آماری است که به دو طریق توصیفی و استنباطی صورت می گیرد، یا با استفاده از سر شماری کلیه عناصر جامعه و محاسبه پارامتر انجام می گیرد که در این صورت فنون آماری توصیفی به کار خواهد رفت، یا از تخمین زننده برای برآورد پارامتر استفاده خواهد شد که به آمار استنباطی معروف بوده و فنون تخمین آماری و آزمون فرضیهها را شامل می شود. البته استفاده از هر کدام از این آمارها، به نوع پژوهش بستگی دارد.
مطالب فصل چهارم در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه شده است. در بخش اول شاخصهای آماری میانگین، انحراف معیار، خطای انحراف معیار، ضریب تغییرات، دامنه تغییرات، چولگی و کشیدگی متغیرهای بازده سهام شرکتهای اصلی، حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه، اجزای اختیاری و غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه ارائه شده است و در ادامه به کمک آزمون کولموگروف اسمیرنف به آزمون نرمال بودن متغیرهای مورد نظر پرداخته و در بخش دوم، فرضیههای پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معنیداری 95 درصد مورد آزمون قرار گرفته اند. لازم به توضیح است که برای انجام آزمون فرضیههای پژوهش از رگرسیون نیز استفاده شد که به دلیل پایین بودن ضریب تعیین، نتایج مطلوبی از آن حاصل نگردید و با توجه به نوع متغیرها قادر به انجام آزمونهای دیگر نشدیم.
2-4)شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
1-2-4)شاخصهای توصیفی بازده سهام شرکتهای اصلی
در جدول1-4شاخصهای آماری مربوط به بازده سهام شرکتهای اصلی آورده شده است. در این جدول شاخصهای توصیفی میانگین، دامنه تغییرات، ضریب تغییرات، انحراف معیار، خطای انحراف معیار، چولگی و کشیدگی بازده سهام شرکتهای اصلی برای دوره رویداد یا همان دوره آزمون ارائه شده اند.
جدول 1-4: شاخصهای توصیفی بازده سهام شرکتهای اصلی
کشیدگی
چولگی
دامنه تغییرات
خطای انحراف معیار
ضریب تغییرات
انحراف معیار
میانگین
تعداد
141/18
562/3
83/413
66166/9
5160/10
81241/64
1632/6
45
2-2-4)شاخصهای توصیفی حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه
درجدول2-4شاخصهای آماری مربوط به حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه آورده شده است. در این جدول شاخصهای میانگین، دامنه تغییرات، ضریب تغییرات، انحراف معیار، خطای انحراف معیار، چولگی و کشیدگی حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه برای دوره آزمون ارائه شده اند.
جدول 2-4: شاخصهای توصیفی حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه
کشیدگی
چولگی
دامنه تغییرات
خطای انحراف معیار
ضریب تغییرات
انحراف معیار
میانگین
تعداد
068/1
608/0
69/0
02048/0
0819/13-
13736/0
0105/0-
45
3-2-4)شاخصهای توصیفی اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه
در جدول3-4شاخصهای آماری مربوط به اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه آورده شده است. در این جدل شاخصهای میانگین، دامنه تغییرات، ضریب تغییرات، انحراف معیار، خطای انحراف معیار، چولگی و کشیدگی اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه برای دوره آزمون محاسبه و ارائه شده اند.
جدول 3-4: شاخصهای توصیفی اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه
کشیدگی
چولگی
دامنه تغییرات
خطای انحراف معیار
ضریب تغییرات
انحراف معیار
میانگین
تعداد
497/19
342/3
61/23
47124/0
2305/22
16117/3
1422/0
45
4-2-4)شاخصهای توصیفی اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه
در جدول 4-4شاخصهای آماری مربوط به اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه آورده شده است. در این جدل شاخصهای میانگین، دامنه تغییرات، ضریب تغییرات، انحراف معیار، خطای انحراف معیار، چولگی و کشیدگی اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه برای دوره آزمون محاسبه و ارائه شده اند.
جدول 4-4: شاخصهای توصیفی اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه
کشیدگی
چولگی
دامنه تغییرات
خطای انحراف معیار
ضریب تغییرات
انحراف معیار
میانگین
تعداد
141/19
269/3-
559/23
47154/0
7151/20-
16319/3
1527/0-
45
جدول 5-4: خلاصه شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
شاخصهای توصیفی
متغیرهای پژوهش
تعداد
میانگین
انحراف معیار
ضریب تغییرات
خطای انحراف معیار
دامنه تغییرات
چولگی
کشیدگی
بازده سهام شرکتهای اصلی
45
1632/6
81241/64
5160/10
66166/9
83/413
562/3
141/18
حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه
45
0105/0-
13736/0
0819/13-
02048/0
69/0
608/0
068/1
اجزای اختیای اقلام تعهدی شرکتهای گروه
45
14/0
16/3
23/22
47/0
61/23
342/3
497/19
اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه
45
15/0-
16/3
72/20-
47/0
56/23
269/3-
141/19
3-4)آزمون کولموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمال یا غیر نرمال بودن متغیرهای پژوهش
این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع دادههای یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین از این آزمون می توان وجود توزیعهای نرمال، یکنواخت، پواسن و نمایی را مورد بررسی قرار داد. ضمن اینکه توزیع نرمال برای متغیرهای کمی پیوسته، توزیع یکنواخت برای متغیرهای کمی گسسته، توزیع پواسن برای متغیرهای کمی گسسته و عدد صحیح و توزیع نمایی برای متغیرهای کمی مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش نیز به منظور بررسی نرمال یا عدم نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده شده است. همانطور که در جدول 6-4مشاهده میشود، سطح معنی داری برای متغیرهای بازده سهام شرکتهای اصلی و حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه به ترتیب برابر با 058/0و 756/0بوده و بزرگتر از05/0می باشند بنابراین با اطمینان 95 درصد می توان ادعا نمود که این متغیرها دارای توزیع نرمال هستند. توزیع نرمال متغیرهای بازده سهام شرکتهای اصلی و حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه در نمودارهای 1-4 و 2-4نیز نشان داده شده است. همچنین سطح معنی داری برای متغیرهای اجزای اختیاری و غیراختیاری

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *