منابع پایان نامه ارشد با موضوع بازده سهام، بورس اوراق بهادار، استاندارد

دسته علمی88 و طبیعی89 تقسیم می شوند. در روش علمی باید تعریف مسأله و ساختار مفهومی، پیش از ایجاد فرضیهها یا انجام آزمونهای تجربی به وجود آمده باشد. در روش طبیعی، شکلهای ساختاری پژوهش رد شده است و بنا به نظریه شاتزمن و استراوس90 “جریان کشف و پرسشهای مطرح شده از سوی پژوهشگر، نیازی به استفاده از هر نظریه از پیش دریافت شده ندارد. همچنین برای پژوهشگر الزامی نیست که با فرضیه آشکار و شکل گرفته ای کار کند، هر چند که ممکن است مایل باشد که یکی از فرضیههای موجود را آزمایش کند.” در حسابداری بحث درباره جایگاه ساخت نظریه(شناسایی مسئله پژوهش و ایجاد ساختار نظری و مفهومی) در سلسله مراتب جریان پژوهش، به آن شکلی که در سایر علوم مطرح است، دارای اهمیت نیست.
مراحل روش علمی به شرح زیر تقسیم بندی شده است:
*احساس مشکل یا مسأله
*تعیین و تعریف مشکل یا مسأله
*صورت بندی فرضیه
*استدلال(به شیوه قیاسی) درباره نتایج راه حلهای پیشنهاد شده
*آزمون فرضیه
روش علمی ترکیبی از روشهای قیاسی و استقرایی می باشد که در آن پژوهشگر ابتدا به کمک مشاهدههای خود فرضیه را صورتبندی کرده و سپس اطلاعات لازم را جمعآوری و به آزمون فرضیه میپردازد. این پژوهش سعی دارد نشان دهد که آیا سرمایهگذاران بازار سرمایه بهنگام تخصیص سرمایه خود در شرکتهای گروه(هلدینگ)علاوه بر بازده سهام شرکت اصلی، به عامل مهم مدیریت سود این شرکتها با استفاده از صورتهای مالی تلفیقی نیز توجه می کنند یا نه؟ در حقیقت این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که بازده سهام شرکتهای اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مدیریت سود شرکتهای گروه ارتباط دارد یا نه؟ در این فصل فرضیههای پژوهش، متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری آنها، جامعه و نمونه آماری، روش جمع آوری دادهها و روش پژوهش مرور میشوند.
2-3)فرضیههای پژوهش:
در این پژوهش ارتباط بین مدیریت سود شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلیشان مورد بررسی قرار گرفته است. و برای اندازهگیری مدیریت سود شرکتهای گروه از مدل تعدیل شده جونزاستفاده شده است. از آنجائیکه این مدل مستلزم تفکیک اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری بوده، بنابراین این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی بشرح زیر می باشد:
بین حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معناداری وجود دارد.
1-1) بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معناداری وجود دارد.
2-1) بین اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به مطالب فوق، فرضیههای آماری پژوهش به شرح زیر تدوین می شوند:
فرضیه اصلی :
: H_0 بین حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معناداری وجود ندارد.
: H_1 بین حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1 :
: H_0 بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معناداری وجود ندارد.
: H_1 بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2 :
: H_0 بین اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معناداری وجود ندارد.
: H_1 بین اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معناداری وجود دارد.
3-3)متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها
یکی از اقدامات اساسی در هر پژوهش، مشخص نمودن متغیرهای مستقل و وابسته است. متغیر وابسته، متغیری است که هدف پژوهشگر تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است. به عبارت دیگر متغیر وابسته دارای شرایط خاص یا خصایصی است که با وارد کردن، از میان برداشتن یا تغییر متغیر مستقل، ظاهر میشود، از بین می رود یا تغییر میکند. حال آنکه متغیر مستقل، یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری توسط پژوهشگر مقادیری را می پذیرد تا تأثیر آن بر روی متغیر دیگر، مشاهده شود. در پژوهشهای از نوع همبستگی به جای متغیر مستقل از اصطلاح متغیر پیش بین استفاده میشود. متغیر مستقل، متغیری است که روی متغیر وابسته بصورت مثبت یا منفی تأثیر میگذارد. با توجه به فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی، این پژوهش دارای سه متغیر پیش بین(مستقل) و یک متغیر وابسته بشرح زیر می باشد:
متغیرهای پیش بین (مستقل):
حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه
اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه
اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه
متغیر وابسته:
بازده سهام شرکتهای اصلی
متغیر وابسته:
در این پژوهش، بازده سهام شرکتهای اصلی بعنوان متغیر وابسته می باشد که برای محاسبه آن از رابطه زیر استفاده شده است:
رابطه (1-3)
که در این رابطه :
بازده سهام شرکت اصلی :R_it
: درصد کل افزایش سرمایه
قیمت سهام در پایان دوره ?:P?_1
قیمت سهام در ابتدای دوره ?:P?_0
DPS : سود تقسیمی هر سهم
: درصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده
1000 :قیمت اسمی هر سهم
متغیرهای پیش بین(مستقل):
در این پژوهش، حجم اقلام تعهدی، اجزای اختیاری اقلام تعهدی و اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه بعنوان متغیرهای پیشبین میباشند. به لحاظ تعیین مدلی مناسب و همچنین طرز محاسبه و اندازه گیری متغیرهای پیش بین، این بحث در ادامه بتفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. بسیاری از مطالعات دهه 90 به بعد، از روش شناسایی”جونز”برای تخمین اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری استفاده کردهاند. اولین مشکل این است که کدام قسمت از اقلام تعهدی مربوط به سطح فعالیت است(غیراختیاری) و کدام قسمت میتواند به دستکاری مربوط باشد(اختیاری). پژوهشهای پیشین بر روی اقلام تعهدی خاصی که بیشتر از بقیه در معرض استفاده برای اهداف مدیریت سود بودند، متمرکز شده است. در پژوهشهای مدیریت سود جزء اساسی اندازهگیری، بخش اختیاری مدیریت در مورد سود است. در ابتدا، مطالعات زیادی تلاش کردند اقلام تعهدی اختیاری را بر اساس ارتباط بین کل اقلام تعهدی و متغیرهای توضیحی، اندازه گیری کنند. در این پژوهشها که اولین بار توسط هیلی و دی آنجلو91 انجام شدند، کل اقلام تعهدی و تغییرات در آن را بعنوان مقیاس اختیار مدیریت در مورد سود به کار بردند. جونز یک روش رگرسیون برای کنترل عاملهای غیراختیاری موثر بر اقلام تعهدی معرفی کرد که بر اساس آن بین کل اقلام تعهدی و تغییر در فروش و داراییهای ثابت(اموال، ماشین آلات و تجهیزات ناخالص)، یک ارتباط خطی برآورد می شود.
دچو و همکاران(1995) در مطالعهای، مجموعهای از مدلهای ارائه شده در زمینه کشف مدیریت سود از جمله مدل هیلی92 (1985)، مدل دی آنجلو93 (1986)، مدل جونز94 (1991)، و مدل صنعت را مورد بررسی قرار دادهاند و شکل تعدیل شدهای از مدل جونز را نیز ارائه داده اند.
ایشان در ادامه، مدلهای مذکور را مورد مقایسه قرار داده و ویژگیهای هر مدل را به همراه قوتها و ضعفهایش ارائه دادهاند. نتایج این پژوهش حاکی از برتری مدل تعدیل شده جونز برای کشف مدیریت سود میباشد. با توجه به مطالب مذکور و استناد به مقاله دچو و همکاران، در این پژوهش برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری شرکتهای گروه از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. گامهای 1 تا 4 که در زیر ارائه شده، نحوه محاسبه اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری شرکتهای گروه را نشان می دهد.
گام اول:
محاسبه کل اقلام تعهدی: بر اساس مبانی نظری موجود مجموع اقلام تعهدی به یکی از دو روش زیر با توجه به اطلاعات موجود محاسبه می شود:
رابطه (2-3) TAit= Eit – OCFit
رابطه (3-3) ?DEPN?_it – ?STDEBT_it + ?CASH_it – ?CL_it – ?CA_it=?TA?_it
در رابطههای فوق TA معرف کل اقلام تعهدی، Eمعرف سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه و OCF وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی(طبق استانداردهای حسابداری ایران) و?CA تغییر در داراییهای جاری غیر نقدی و?CASH تغییر در وجوه نقد، ?CLتغییر در بدهیهای جاری و ?STDEBT تغییر در حصه جاری تسهیلات دریافتی و DEPNاستهلاک داراییهای مشهود و نامشهود می باشد. که در این پژوهش از رابطه 2 برای محاسبه کل اقلام تعهدی استفاده شده است.
گام دوم:
برآورد ضرایب مدل تعدیل شده جونز (): در این مرحله با استفاده از اطلاعات مالی سالهای 82 تا 85 که به”دوره برآورد”معروف است و با استفاده از مدل جونز که در زیر ارائه شده است ضرایب ، به کمک مدلهای سری زمانی(روش رگرسیون خطی ساده) برای سال مالی 86 که”دوره رویداد”نامیده می شود، برآورد می شوند.
رابطه (4-3)
در رابطه فوق TA معرف کل اقلام تعهدی در سال t ، کل داراییها در پایان سال t-1، درآمد سال t منهای درآمد سال t-1 ، PPEt : اموال، ماشین آلات و تجهیزات (ناخالص) در پایان سال t و ?_it خطای مدل در سال t برای شرکت i می باشد.
گام سوم :
محاسبه بخش غیراختیاری اقلام تعهدی(بخش مدیریت نشده): در این مرحله ضرایب که در مرحله قبل با استفاده از مدل جونز برآورد گردیدند، برای دوره آزمون یعنی سال 86 در مدل تعدیل شده جونزکه در زیر ارائه شده قرار داده می شود، تا بدین طریق بخش غیراختیاری اقلام تعهدی برای هر شرکت محاسبه شود.
رابطه (5-3)
در رابطه فوق?NDA?_it بخش غیراختیاری اقلام تعهدی در سال t و ??REC?_it حسابهای دریافتنی سال t منهای حسابهای دریافتنی سال t-1 می باشند.
گام چهارم :
محاسبه بخش اختیاری اقلام تعهدی(بخش مدیریت شده): در مرحله آخر، اقلام تعهدی اختیاری یا همان شاخص مدیریت سود برای دوره آزمون یعنی سال 86 ، با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود:
رابطه (6-3)
4-3)جامعه آماری
جامعه، بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین، مطلوب ما قرار می گیرند و حداقل دارای یک صفت مشخصه می باشند که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع هستند. برای انتخاب جامعه آماری این پژوهش به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رجوع گردیده است، چرا که اولاً اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط حسابداران رسمی، حسابرسی میشوند، لذا نسبت به اطلاعات سایر شرکتها از قابلیت اتکاء بالاتری برخوردار هستند. ثانیاً دسترسی به این اطلاعات نسبت به اطلاعات سایر شرکتها راحتتر است.
با توجه به این که ماهیت فعالیت صورتهای مالی شرکتهای فعال در صنایع، متفاوت بوده لذا در این پژوهش شرکتهایی که سال مالی آنها به پایان اسفند ماه ختم شده و همچنین اطلاعات مربوط به آنها در دوره مورد بررسی موجود میباشند به عنوان جامعه آماری انتخاب گردیدهاند، بنابراین در این پژوهش جامعه آماری متشکل از شرکتهایی است که دارای ویژگیهای(صفت مشخصه)زیر باشند:
سال مالی آنها به پایان اسفند ماه ختم شود.
اطلاعات مورد نیاز شرکتها در دوره مورد بررسی موجود باشد.
در طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشد.
با در نظر گرفتن بند 6 استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی، ملزم به تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی باشد.
طی دوره زمانی1382 تا 1386 بطور متوالی صورتهای مالی تلفیقی ارائه داده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *