منابع پایان نامه ارشد با موضوع بازده سهام، بازده مورد انتظار، سهامداران

علاوه بر این، روش مذکور اطلاعات مدیریت سود مورد نظر کمیسیون بورس و اوراق بهادار را نیز فراهم می کند.
در پی طرح نظری هیلی1 (1985) روش جمع اقلام تعهدی، مدیریت سود را به عنوان تفاوت میان سود خالص و جریانهای نقدی عملیاتی تعریف کرد. همان طور که وارن بافت2، سرمایه دار افسانهای متذکر شده است سرمایه گذاران از سود رنجیده اند. زیرا اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارهای وسیعی را در تعیین سود گزارش شده به مدیران می دهد و مدیران از اختیارهای خود برای تولید ارقام سود دلخواه خود بهره می گیرند(گروه سهامداران جزء، 2001)3. بافت توصیه می کند که سهامداران جزء از جریان نقدی عملیاتی به عنوان ابزار کنترل کیفیت سود شرکت استفاده کنند. در مواردی که اختلاف زیادی میان سود گزارش شده و جریان نقدی عملیاتی شرکت وجود داشته باشد، به احتمال زیاد شرکت بطور جدی درگیر مدیریت سود شده است. بنابراین، یک راه ساده برای سرمایه گذاران عادی برای شناسایی مدیریت سود، آزمون تفاوت میان جریان نقدی عملیاتی و سود مورد گزارش است. برای همخوانی این روش با معیارهای پیشین، جریان نقدی عملیاتی و سود گزارش شده بر حسب جمع دارائیهای ابتدای دوره استاندارد شده است. مدیریت سود شرکت j در طول دوره t به شرح زیر اندازه گیری میشود:
رابطه(5-2)
CFOEMj,t : جزء مدیریت شده سود شرکت نمونه j درسال t که معادل جمع اقلام تعهدی است.
NIjt : سود گزارش شده شرکت نمونهj در سال t
CFOjt : جریان نقدی عملیاتی شرکت نمونهj درسال t
TAjt-1 : جمع دارائیهای شرکت نمونهj در ابتدای سال1-t
اگرچه این روش در کشف میزان مدیریت سود دارای خطا است، و قادر به شناسایی معیارهای خاص مورد استفاده برای مدیریت سود نیست، اما این روش می تواند شاخصی برای وجود مدیریت سود باشد. علاوه بر این، این معیار می تواند روش سادهای برای سرمایهگذاران، جهت ارزیابی احتمال درگیری شرکت در مدیریت سود بدون استفاده از روشهای آماری پیچیده باشد(بولو و حسینی، 1386، 82)4.
4-12-6-2)مدل توزیعی76
پژوهشهای اخیر با آزمون میزان شیوع مدیریت سود به منظور اجتناب از زیان یا کاهش سود، رویکرد دیگری را برای آزمون مدیریت سود اتخاذ کرده اند. بارگستلر و دیچو77 (1997) به آزمون توزیع تغییرهای سود و سود گزارش شده پرداختهاند. آنها به این نتیجه دست یافتند که فراوانی شرکتهای دارای سود اندک(یا تغییرات سود اندک)بیشتر از شرکتهای دارای زیان اندک است. این رویکرد برای کشف میزان شیوع مدیریت سود نسبت به روشهای پیشین بی طرفانهتر به نظر میرسد. اما بر عکس، این رویکرد در افشاء دامنه مدیریت سود و اقلام تعهدی یا روشهای خاص مورد استفاده برای مدیریت سود موفق نبوده است(هیلی و واهلن ، 1999) 78.
به طور خلاصه هر یک از معیارهای مدیریت سود دارای مزایا ومعایب خاص خود به شرح فوق می باشند. در غیاب مدل کامل برای کشف مدیریت سود، پژوهشهای مدیریت سود باید از معیارهای مختلف مدیریت سود برای ارتقاء روایی و اعتبار نتایج خود استفاده نمایند(بولو و حسینی، 1386، ص84)4.
در جدول شماره 2-2، که در صفحه بعد ارائه شده سه گروه از مدلهایی که در پژوهشهای اخیر در زمینه مدیریت سود به عنوان تعریف اقلام تعهدی اختیای در نظر گرفته شده اند، نشان داده شده است. در اولین گروه، کل اقلام تعهدی در نظر گرفته می شود. در گروه دوم، مدلهای مبتنی بر اقلام تعهدی خاص بوده و این مطالعات اغلب بر روی صنایع مشخصی که اقلام تعهدی آنها قابل اندازه گیری است و به قضاوت نیاز دارد، متمرکز است. در گروه سوم، ویژگیهای آماری سود به منظور شناسایی رفتار اثرات سود مورد آزمون قرار می گیرد(مشایخی و صفری، 1385،ص 35)5.
جدول 2-2. شاخصهای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری
1- مدلهای مبتنی بر کل اقلام تعهدی
محقق
شاخص اقلام تعهدی اختیاری
هیلی (1985)
دی آنجلو (1986)
جونز (1991)
دچو (1995) “مدل تعدیل شده جونز”
کانگ و سیواراماکریشنان79 (1995)
کل اقلام تعهدی.
تغییر در کل اقلام تعهدی.
پسماند رگرسیون کل اقلام تعهدی در مقابل تغییر در فروش وبهای تمام شده داراییهای ثابت.
پسماند رگرسیون کل اقلام تعهدی در مقابل تغییر در فروش وبهای تمام شده داراییهای ثابت به گونه ای که درآمد از طریق تغییر در حسابهای دریافتنی در دوره رویداد تعدیل می شود.
پسماند رگرسیون داراییهای جاری غیر نقدی منهای بدهیهای تعدیل شده با توجه به افزایش درآمدها، هزینهها، وبهای تمام شده داراییهای ثابت.
2- مدلهای مبتنی بر اقلام تعهدی خاص
مک نیکولس و ویلسون (1988)
بیور و انگل (1996)80
بنیش (1997)81
بیور و مک نیکولس (1998)
مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برآورد شده (پسماند رگرسیون ذخیره مطالبات مشکوک الوصول روی مانده ذخیره اول دوره ومطالبات سوخت شده جاری وآتی).
مانده ذخیره زیان وام.
شاخص تعداد روزهای بازیافت حسابهای دریافتنی، شاخص حاشیه فروش، شاخص کیفیت دارایی، شاخص استهلاک، شاخص هزینه اداری، کل اقلام تعهدی به شاخص کل داراییها.
رشد ذخیره زیان سالانه برای بیمه گران اموال.
3- مدل های مبتنی بر روش توزیع فراوانی
بارگستلر و دیچو (1997)82
دی جورج وهمکاران (1999)
فراوانی مقایسه سود سالانه با سطح سود صفر ومقایسه سود سالهای گذشته با سود مورد انتظار.
فراوانی مقایسه سودهای فصلی سالانه با سطح سود صفر ومقایسه سود فصل قبل با پیش بینیهای تحلیلگران.
7-2)مبانی نظری مربوط به بازده سهام
بازده در فرآیند سرمایهگذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب میشود. بازده ناشی از سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران حائز اهمیت است، برای اینکه تمامی بازی سرمایهگذاری به منظور کسب بازده صورت می گیرد.
منظور از سرمایهگذاری عبارت است از، ارزش فعلی پول در یک دوره زمانی به منظور کسب عایداتی در آینده که به سرمایه گذار برای1) زمان دریافت وجوه2) نرخ مورد انتظار تورم 3) عدم اطمینان در پرداختهای آتی پاداش می دهد. هنگامی که سرمایهگذاری می کنیم، مصرف جاری را برای افزایش میزان دارایی خود به تعویق می اندازیم و بنابراین در آینده، بیشتر میتوانیم مصرف کنیم. این تغییر یا میتواند به واسطه جریانهای نقدی مانند بهره یا سود سهام و یا به واسطه تغییر مثبت یا منفی در قیمت دارایی باشد. سرمایهگذار میتواند یک فرد، دولت، یک صندوق بازنشستگی یا یک شرکت باشد. آنها سرمایهگذاری می کنند تا از سرمایهگذاری خود بازدهی که نتیجه به تعویق انداختن مصرف است، به دست آورند. آنها خواهان نرخ بازدهی هستند که در طول زمان، نرخ مورد انتظار تورم و عدم اطمینان بازده را جبران نماید. بنابراین برای نیل به این اهداف، سرمایهگذاران بایستی یک ارزیابی منطقی برای سرمایهگذاریهای جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای این انتخاب باید میزان ریسک و بازده را برای گزینهها برآورد کرده و ارزیابی نمایند(اسلامی بیدگلی و همکاران، 1384، ص5)1.
ریسک و بازده، دو موضوع اساسی برای سرمایهگذاران است. برای کمی نمودن ارتباط بین ریسک و بازده می توان از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(کپم)2 استفاده کرد. در این مدل، تنها عاملی که بازده سهام را تحت تأثیر قرار می دهد ریسک سیستماتیک (بتا) می باشد. عوامل دیگری نیز وجود دارند که روی بازده سهام تأثیر می گذارند. فاما و فرنچ3 مدل چند عاملی را با اضافه نمودن دو متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام4 و اندازه شرکت را به عنوان دو متغیری که تأثیر معنیدار روی بازده سهام دارند معرفی نمودند(احمدپور و رحمانی، 1386،ص19)5.
مدلهای اصلی مطرح شده برای ارزیابی ریسک اوراق بهادار در بازار سرمایه، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایهای(کپم) و مدل سه عاملی فاما و فرنچ می باشد. مفروضاتی که مدل قیمت گذاری دارایی سرمایهای بر مبنای آن بنا نهاده شده است، عبارتند از:
1)سرمایهگذاران ریسک گریزند و بالاترین بازده را برای سطح معینی از ریسک ترجیح می دهند.
2)سرمایهگذاران انتظارات و برداشت یکسانی درباره ریسک و بازده مورد انتظار اوراق بهادار دارند.
3)همه سرمایهگذارن می توانند در نرخ بدون ریسک وام بدهند یا وام بگیرند.
4)همه سرمایه گذاران دسترسی آزادی به اطلاعات دارند و هر نوع اطلاعاتی را بدون هیچ هزینه و یا از دست دادن زمان می توانند به دست آورند.
5)سرمایهگذاران منطقی رفتار کرده و تصمیمهای سرمایهگذاریشان را بر مبنای آن اتخاذ می کنند، که به ارزیابی آنها از ریسک و بازده مورد انتظار بستگی دارد.
مدل CAPM، بیان می کند که ارتباط بین ریسک و بازده به صورت خطی است. این مدل چارچوبی فراهم میآورد که با استفاده از آن میتوان ریسک سیستماتیک هر یک از داراییها و ریسک سیستماتیک پرتفوهایی که به خوبی متنوع شده اند را محاسبه کرد. بر طبق این مدل، بازده مورد انتظار هر دارایی عبارت است از نرخ بازده بدون ریسک، به علاوه صرف ریسک :
رابطه(6-2)
:R_iبازده مورد انتظار بازار ?_i : بتای بازار برای دارایی i RF : نرخ بازده بدون ریسک
فاما و فرنچ1، در سال1992-1993نشان دادند که در مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای، باید به عوامل دیگری نیز توجه شود. فاما و فرنچ، با مطالعه روند سود و بازده شرکتها و تجزیه و تحلیل قرار دادن نتایج بدست آمده، به این نتیجه رسیدند که علاوه بر بتا، عوامل دیگری نیز وجود دارند که بر بازده سهام شرکتها تأثیر می گذارند. فاما و فرنچ، از پژوهشهای خود چنین نتیجه گیری کردند که یا بازار طبق برداشت آنان کارآمد نیست، یا مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایهای درست نمی باشد و یا هر دو مصداق دارد. مقاله فاما و فرنچ، درباره عوامل تأثیرگذار بر بازده سهام، مورد توجه بسیاری از صاحب نظران قرار گرفته و به انقلاب دوم فاما مشهور شده است(عبده تبریزی، 1377، 79)2.
لازم به ذکر است که در بحث بازده، دو نوع بازده بشرح زیر مطرح می شود :
الف) بازده تحقق یافته: بازدهی است که واقع شده است، یا بازدهی است که کسب شده است. در واقع بازده تحقق یافته بازدهی است که به وقوع پیوسته و واقع شده است.
ب) بازده مورد انتظار: عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایهگذاران انتظار دارند در یک دوره آینده بدست آورند.
بازده معمولاً از دو بخش تشکیل می شود:
الف (سود دریافتی: مهمترین جزء بازده سودی است که بصورت جریانهای نقدی دورهای سرمایهگذاری بوده و می تواند به شکل بهره یا سود تقسیمی باشد.
ب( سود (زیان)سرمایه: دومین جزء مهم بازده، سود(زیان)سرمایه است که مخصوص سهام عادی است ولی در مورد اوراق قرضه بلند مدت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز مصداق دارد. به این جزء که ناشی از افزایش(کاهش)قیمت دارایی است سود(زیان) سرمایه میگویند.این سود(زیان)سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت زمانی است که دارنده اوراق قصد فروش آنها را دارد. این اختلاف میتواند سود و یا زیان باشد. مجموع این دو جزء، بازده کل اوراق بهادار را تشکیل می دهد که برای هر اوراق بهاداری بصورت زیر می باشد( اسلامی بیدگلی و همکاران، 1384،ص 5)1:
کاهش قیمت – یا افزایش قیمت + سود دریافتی = بازده کل هر اوراق بهادار
محاسبه صحیح بازده شامل دو جزء بازده، یعنی سود دریافتی و تغییرات قیمت است. از طریق مفهوم بازده کل، می توان بازده در طول زمان یا بازده اوراق بهادار را بدست آورد. معمولاً بازده کل(TR)در یک دوره معین شامل هرگونه وجوه نقدی دریافتی به اضافه تغییرات در طول دوره تقسیم بر قیمت اوراق در زمان خرید است. بازده کل بصورت زیر محاسبه می شود(همان منبع،ص5)2:
رابطه(7-2)
جریانات نقدی در طول دوره مورد نظر t قیمت در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *