منابع پایان نامه ارشد با موضوع بازده سهام، بورس اوراق بهادار، سود شرکتها

با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معنیدار معکوسی وجود دارد. با توجه به اینکه در این پژوهش اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه به عنوان شاخص مدیریت سود در نظر گرفته شده است بنابراین میتوان گفت که شرکتهای گروه برای افزایش بازده سهام شرکت اصلی اقدام به مدیریت سود کردهاند و سرمایهگذاران نیز از این موضوع آگاه بوده و آن را در تصمیمگیریهای خود لحاظ نمودهاند؛ ولی ضریب همبستگی 351/0- نشان دهنده این است که نسبت خیلی کمی از سرمایهگذارن موضوع مدیریت سود شرکتهای گروه را درک کرده و آن را در مدلهای تصمیمگیری خود لحاظ نمودهاند، از این رو به سرمایهگذارن پیشنهاد میگردد که به مدیریت سود شرکتهای گروه که به عنوان یک عامل مهم در تعیین بازده سهام شرکت اصلی است توجه خاصی داشته باشند.
با وجود اینکه اقلام تعهدی غیراختیاری شرکتهای گروه متأثر از سیاستهای مدیریت واحد انتفاعی نیست ولی با این حال نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم حاکی از وجود رابطه بین اقلام تعهدی غیراختیاری شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی بود و ضریب همبستگی 326/0 نشان میدهد که نسبت اندکی از سرمایهگذارن به این عامل توجه داشتهاند. بنابراین به سرمایهگذارن پیشنهاد میگردد که به هنگام سرمایهگذاری در شرکتهای اصلی(هلدینگ) برای ارزیابی بازده سهام این شرکتها عوامل سیاسی و اقتصادی حاکم بر جامعه را نیز مد نظر قرار دهند.
با توجه به تأیید فرضیه فرعی اول پژوهش مبنی براعمال مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری، به مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری پیشنهاد میگردد، در ارتباط با اقلام تعهدی اختیاری، استانداردهایی را وضع کنند که امکان مدیریت سود با دستکاری این اقلام توسط مدیران به حداقل ممکن برسد.
با توجه به تأیید فرضیه فرعی اول پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی و با توجه به اینکه اکثر سرمایهگذارن بازده سهام را به عنوان مبنای ارزیابی عملکرد شرکتها قرار میدهند بنابراین به سازمان بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد میشود که برای کنترل و نظارت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ساختارها و مکانیسمهای نظارتی مناسب استفاده شود؛ زیرا فقدان سیستمهای نظارتی و مقرراتی کارا و اثر بخش در بازار سرمایه ایران امکان سوء استفاده توسط برخی از مشارکت کنندگان را فراهم می سازد.
نتایج آزمون فرضیههای فرعی نشان داد که نسبت اندکی از سرمایهگذارن به اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری شرکتهای گروه واقف بوده و آن را در مدلهای تصمیمگیری خود لحاظ نمودهاند بنابراین ارائه آموزشهای لازم از طرف سازمان بورس اوراق بهادار تهران به سهامداران، سرمایهگذاران و سایرعلاقهمندان در جهت افزایش آگاهی از اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری شرکتهای گروه با توجه به نقشی که در تعیین بازده سهام شرکت اصلی دارند و همچنین استفاده مطلوبتر از صورتهای مالی تلفیقی شرکتهای گروه ضروری به نظر میرسد.
2-3-5)پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
با توجه به اهمیت پدیده”مدیریت سود”، به نظر می رسد انجام پژوهشهای بیشتر و با در نظر گرفتن جوانب دیگر به روشن شدن این موضوع کمک نماید. این پژوهش می تواند به عنوان الگویی جهت پژوهشهای بعدی قرار گیرد. بررسی تک تک عوامل تأثیرگذار بر مدیریت سود، بررسی نقش و جایگاه حسابرسی در ارائه اطلاعات با کیفیت و … میتواند موجب درک بیشتر مفهوم و اهمیت مدیریت سود را فراهم آورد. آنچه پیشنهاد می شود شامل موارد زیر می باشد:
با توجه به اینکه در این پژوهش از مدل تعدیل شده جونز برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری استفاده گردید، پیشنهاد می شود در پژوهشهای آتی از سایر مدلها برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری استفاده گردد.
از آنجایی که استقلال حسابرس نیز ممکن است در تعیین مدیریت سود تأثیر گذار باشد و در این پژوهش این موضوع در نظر گرفته نشده است بنابراین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی موضوع استقلال حسابرس نیز برای تعیین مدیریت سود مد نظر قرار گیرد.
این پژوهش رابطه رفتار مدیریت سود شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرارداد. پیشنهاد میگردد برای پژوهشهای آتی، رابطه این دو متغیر برای کل شرکتهای بورسی نیز انجام گیرد.
از آنجایی که در این پژوهش نمونههای آماری به تفکیک نوع صنعت مورد بررسی قرار نگرفته، پیشنهاد میشود برای پژوهشهای آتی رابطه رفتار مدیریت سود شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نوع صنعت نیز انجام گیرد.
4-5)محدودیتهای پژوهش
محدودیتها و مشکلاتی که در اجرای این پژوهش وجود داشته و در تعبیر و تفسیر نتایج پژوهش و قابلیت تعمیم آن بایستی مورد ملاحظه قرار گیرند به شرح زیر می باشند:
1 )با توجه به محدود بودن جامعه آماری به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی و سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه بوده، بنابراین تسری نتایج به سایر شرکتها بایستی با احتیاط انجام گیرد.
2 )اثرات ناشی از تفاوت در روشهای حسابداری در اندازه گیری و گزارش رویدادهای مالی که توسط شرکتهای جامعه آماری بکار گرفته شده، ممکن است بر نتایج تأثیر بگذارد که تعدیلی از این بابت به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات صورت نگرفته است.
3) در این پژوهش فرض بر این است که بازده سهام شرکت اصلی متأثر از مدیریت سود شرکتهای گروه است. بعبارت دیگر، شرکتهای گروه می توانند از طریق مدیریت سود، بر بازده سهام شرکت اصلیشان تأثیر بگذارند. با توجه به وجود احتمالی عوامل مداخلهگر دیگر از جمله عوامل رفتاری سهامداران می توان به این فرض از جمله محدودیتهای پژوهش اشاره کرد.
پیوستها:
Descriptives
Descriptive Statistics
N
Range
Mean
Std. Deviation
Skewness
Kurtosis
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Error
Statistic
Statistic
Std. Error
Statistic
Std. Error
RIT
45
413.83
6.1632
9.66166
64.81241
3.562
.354
18.141
.695
NDAT
45
23.559
-.15272
.471541
3.163194
-3.269
.354
19.141
.695
DAT
45
23.61
.1422
.47124
3.16117
3.342
.354
19.497
.695
TAT
45
.69
-.0105
.02048
.13736
.608
.354
1.068
.695
Valid N (listwise)
45
Nonparametric Correlations
NPar Tests
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
NDAT
DAT
TAT
RIT
N
45
45
45
45
Normal Parametersa
Mean
-.15272
.1422
-.0105
6.1632
Std. Deviation
3.163194
3.16117
.13736
64.81241
Most Extreme Differences
Absolute
.251
.258
.100
.198
Positive
.212
.258
.100
.198
Negative
-.251
-.220
-.059
-.145
Kolmogorov-Smirnov Z
1.681
1.732
.673
1.331
Asymp. Sig. (2-tailed)
.007
.005
.756
.058
a. Test distribution is Normal.
منابع و ماخذ:
منابع فارسی:
ابراهیمی کردلر، ع و همکاران، 1385، ” بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 45، صفحه 3 تا 23.
2 – احمدپور، الف، و مجید رحمانی فیروزجائی،1386، ” بررسی تأثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام “، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 79، صفحه 19 تا37.
3 – اسلامی بیدگلی،غ، و همکاران، 1384، ” تجزیه و تحلیل سرمایهگذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار “، چاپ دوم، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی، صفحه 5 تا 244.
4 – اسماعیلی، ش، 1384، ” کیفیت سود “، مجله حسابدار، سال بیست و یکم ، شماره 184، صفحه 27 تا 38.
5 – بلکوئی، الف، 1381، ” تئوریهای حسابداری “، ترجمه علی پارسائیان، انتشارات پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول، صفحه 89 تا95.
6 – بولو، ق و سید علی حسینی، 1386، ” مدیریت سود واندازهگیری آن: رویکردی نظری “، مجله حسابدار رسمی، جامعه حسابداران رسمی ایران، سال چهارم، شماره 12، صفحه 72 تا 88 .
7- پارسائیان، ع، 1385، ” تئوری حسابداری “، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات ترمه، صفحه251 تا253.
8 – پورحیدری، الف و داود همتی، 1383، ” بررسی اثر قراردادهای بدهی ، هزینههای سیاسی، طرحهای پاداش و مالکیت بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 36، صفحه 47 تا 63.
9 – ثقفی، ع، و مهدی بهار مقدم،1385،” بررسی محرکهای موثر بر مدیریت سود”، رساله دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی.
10 – حاجیوند، ت، 1375، ” انگیزه مدیریت در هموارسازی سود در شرکتهای بورسی “، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
11 – حساس یگانه، ی، 1385، ” تأثیر فرهنگ بر سیستم حاکمیت شرکتی “، مجله حسابدار، انجمن حسابداران رسمی ایران، شماره 172، صفحه 19تا21.
12 – خواجوی، ش و امین ناظمی، 1384، ” بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران “، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 40، صفحه 37 تا 60.
13- خوش طینت، م و شاهپور اسماعیلی، 1384، ” رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام “، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 12 و 13، صفحه 27 تا 54.
14 – دستگیر، م و رامین خدابنده، 1382، ” بررسی ارتباط بین محتوای اطلاعاتی اجزای اصلی صورت گردش وجه نقد با بازده سهام “، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره2.
15 – دستگیر، م و همکاران، 1386، ” عوامل موثر بر سوگیری مدیران در پیش بینی سود “، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و ششم، شماره اول (ویژه حسابداری).
16 – دستگیر، م و غلامرضا سلیمانیان، 1386، ” حسابداری ساختگی و رویکردی مقایسهای “، مجله حسابدار رسمی، جامعه حسابداران رسمی ایران، سال چهارم، شماره 12، صفحه 58 تا 67.
17 – رحیمیان، ن ، و راحله همایونی راد، 1387، ” نظریه نمایندگی و تحقیقات بخش غیر انتفاعی و دولتی “، مجله حسابدار، شماره 192 و193، صفحه 27 تا 32.
18 – سپاسی، س و همکاران، 1384، ” بررسی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران “، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 22، شماره دوم، صفحه 166 تا 178.
19 – سینایی، ح، و ادریس محمودی، 1384، ” بررسی تأثیر خبر تجزیه سهام و سهام جایزه بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران “، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 39، صفحه 77 تا96.
20 – ظریف فرد، الف، 1378، ” شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاههای اقتصادی ایران “، رساله دکتری، دانشگاه تهران، صفحه 20تا102.
21 – عبده تبریزی، ح، 1377، ” تردید در اعتبار مدلهای مالی(مجموعه مقالات مالی و سرمایه گذاری)”، انشارات پیشبرد، صفحه 79.
22 – کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1386، ” اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی: استانداردهای حسابداری “، سازمان حسابرسی، چاپ دهم، صفحه 382.
23 – مرادی، م و همکاران، 1387، ” اثر چرخههای بازار سهام بر واکنش سرمایهگذاران نسبت به تغییرات غیر منتظره اقلام تعهدی”، مجله دانش و توسعه، سال پانزدهم، شماره 25، صفحه 49 تا 66.
24 – مشایخ، ش و مریم اسماعیلی، 1385، ” بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبههای اصول راهبری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران “، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *