منابع پایان نامه ارشد با موضوع بازده سهام، وجود رابط، وجود رابطه

اقلام تعهدی شرکتهای گروه به ترتیب برابر با 005/0و007/0بوده و کوچکتر از05/0می باشند، پس با اطمینان 95 درصد می توان ادعا نمود که این متغیرها دارای توزیع نرمال نیستند. عدم نرمال بودن متغیرهای اجزای اختیاری و غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه در نمودارهای 3-4 و 4-4 نیز نشان داده شده است.
جدول 6- 4: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف برای برازندگی توزیع نرمال
متغیرهای پژوهش
بازده سهام شرکتهای اصلی
حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه
اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه
اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه
آماره کولموگروف- اسمیرنف
سطح معنی داری
تعداد
331/1
058/0
45
673/0
756/0
45
732/1
005/0
45
681/1
007/0
45
نمودار1-4: هیستوگرام بازده سهام شرکتهای اصلی در نمونه مورد بررسی
نمودار2-4: هیستوگرام حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه در نمونه مورد بررسی
نمودار3-4: هیستوگرام اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه در نمونه مورد بررسی
نمودار 4-4: هیستوگرام اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه در نمونه مورد بررسی
4-4)آزمون فرضیههای پژوهش
برای سنجش همبستگی بین متغیرهای پژوهش ضرایب گوناگونی به کار می رود که مهمترین آنها ضریب همبستگی ساده پیرسون، ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی کندال است:
با توجه به اینکه متغیرهای بازده سهام شرکتهای اصلی و حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه دارای توزیع نرمال بودند و متغیرهای اجزای اختیاری و غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه دارای توزیع نرمال نبودند بنابراین دراین پژوهش برای انجام آزمون وجود رابطه بین متغیرها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معنیداری95 درصد استفاده شده است. ضریب همبستگیای که براساس رتبه دادهها محاسبه می شود، توسط اسپیرمن (rs) ارائه شده و از طریق رابطه زیر محاسبه می شود:
که در این رابطه n تعداد دادهها و مجموع مجذور تفاوت رتبههای دو متغیر می باشد.
1-4-4)آزمون فرضیه اصلی
فرضیه اصلی:
بین حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیههای آماری این فرضیه بصورت زیر می باشد:
:H_0 بین حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معناداری وجود ندارد. H0:?=0
:H_1 بین حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معناداری وجود دارد. H1:??0
برای بررسی رابطه بین حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی، یا بعبارتی برای انجام آزمون وجود رابطه بین این دو متغیر از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معنیداری95درصد استفاده شده، که نتایج در جدول 7-4 ارائه شده است.
همانطور که ملاحظه می‌شود ضریب همبستگی بین حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی در نمونه آماری برابر است با 047/0- و سطح معنی داری آزمون بین این دو متغیر برابر760/0می باشد. با توجه به اینکه سطح معنی داری بزرگتراز05/0=? است، بنابراین با اطمینان 95%، فرض وجود همبستگی بین دو متغیر رد میشود. به عبارت دیگر، فرض صفر آزمون مبنی برعدم وجود رابطه بین حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی مورد تأیید قرار گرفته و در نتیجه فرضیه اصلی پژوهش رد می‌گردد. پس با اطمینان 95% می توان ادعا نمود که بین حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معنی داری وجود ندارد.
همچنان که قبلاً نیز اشاره شد واکنش بازار سرمایه نسبت به اطلاعات منتشره نهایتاً در بازده سهام منعکس میشود. از جمله مهمترین این اطلاعات، سود حسابداری و اجزای مربوط به آن است که بر مبنای ارقام تعهدی محاسبه و شناسایی شده و در هنگام تصمیمگیری توسط سرمایه گذارن مورد استفاده قرار می گیرد. ارقام تعهدی به خاطر قابلیت دستکاری ممکن است سود را تحت تأثیر قرار دهد. طبق پژوهشهای انجام یافته توسط کانن چان(2006) و اسلون(1996)انتظار میرود که افزایش اقلام تعهدی باعث کاهش کیفیت سود شده و در نتیجه بازده سهام کاهش یابد یا به عبارتی رابطه معکوس بین حجم اقلام تعهدی با بازده سهام وجود داشته باشد. در فرضیه اصلی پژوهش رابطه بین حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی مورد تأیید قرار نگرفت. این موضوع بیانگر این مطلب است که بازده سهام شرکتهای اصلی تحت تأثیر حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه قرار نگرفته و رابطهای بین این دو متغیر وجود ندارد. این نتیجهگیری را می توان چنین تفسیر کرد که بازار نسبت به میزان اقلام تعهدی شرکتهای گروه هیچ عکسالعملی از خود نشان نداده و سرمایه گذاران به این موضوع واقف نبوده اند و اقلام تعهدی را در تصمیم گیریهای خود لحاظ ننموده اند.
جدول 7-4: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی .
رابطه بین حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی
تعداد
ضریب همبستگی
سطح معنی داری
تأیید / رد
45
047/0-
760/0
رد
2-4-4)آزمون فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی 1:
بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیههای آماری این فرضیه بصورت زیر می باشد:
:H_0 بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معناداری وجود ندارد. H0:?=0
:H_1 بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معناداری وجود دارد. H1:??0
برای بررسی رابطه بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی یا بعبارتی برای انجام آزمون وجود رابطه بین این دو متغیر از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده، که نتایج در جدول 8-4 ارائه شده است.
همانطور که ملاحظه می‌شود ضریب همبستگی بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی در نمونه آماری برابر است با351/0- و سطح معنی داری آزمون بین دو متغیر018/0می باشد. با توجه به اینکه سطح معنیداری کوچکتراز05/0=? است، بنابراین با اطمینان 95% فرض وجود رابطه بین دو متغیر مورد تأیید قرار می گیرد. و فرض صفر آزمون یعنی عدم وجود رابطه بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی تأیید نشده و در نتیجه فرضیه فرعی اول پژوهش تأیید می‌گردد. پس با اطمینان 95%می توان ادعا نمود که بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین رابطه بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی معکوس و نسبتاً ضعیف می باشد.
دراین پژوهش اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه به عنوان معیار مدیریت سود در نظر گرفته شده و با توجه به اینکه فرضیه فرعی اول مبنی بر وجود رابطه بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی مورد تأیید قرار گرفته است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که مدیران شرکتهای گروه برای افزایش بازده سهام شرکت اصلی اقدام به مدیرت سود کردهاند. به عبارتی میتوان ادعا نمود که بین مدیریت سود شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معنیدار معکوسی وجود دارد.
نتیجه این آزمون فرضیه را میتوان بدین صورت تفسیر نمود که وجود همبستگی منفی بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی بیانگر این موضوع است که افزایش اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه باعث کاهش کیفیت سود تلفیقی(سود شرکتهای گروه) شده و با فرض آگاهی سرمایهگذاران و فعالان بازار سرمایه از این موضوع، باعث کاهش حجم معاملات سهام شرکت اصلی و در نتیجه با پایین آمدن قیمت سهام، بازده سهام شرکت اصلی نیز کاهش یافته است. یک تفسیر دیگر از این نتیجه این است که شرکتهایی که ارقام تعهدی اختیاری بالایی دارند پس از گزارشگری سود دچار افت بازدهی می شوند؛ زیرا سرمایه گذاران به این مسأله پی برده و قیمت سهام را متناسب با آن تعدیل کرده اند که این نتیجه گیری مشابه با نتیجه پژوهش انجام یافته توسط چان و همکارانش(2006) می باشد. نمودار 5-4 که در زیر ارائه شده است نتیجه این آزمون فرضیه را نشان میدهد.
نمودار 5-4: نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول
جدول 8-4: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی
رابطه بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی
تعداد
ضریب همبستگی
سطح معنی داری
تأیید / رد
45
351/0-
018/0
تأیید
3-4-4)آزمون فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی 2:
بین اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیههای آماری این فرضیه بصورت زیر می باشد:
:H_0 بین اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معناداری وجود ندارد. H0:?=0
:H_1 بین اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معناداری وجود دارد. H1:??0
برای بررسی رابطه بین اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی یا بعبارتی برای انجام آزمون وجود رابطه بین این دو متغیر از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده، که نتایج در جدول 9-4 ارائه شده است.
همانطور که ملاحظه می‌شود ضریب همبستگی بین اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی در نمونه آماری برابر است با326/0و سطح معنیداری آزمون 029/0 می باشد. با توجه به اینکه سطح معنی داری کوچکتر از05/0=? است، بنابراین با اطمینان 95% فرض وجود رابطه بین دو متغیر مورد تأیید قرار می گیرد. و فرض صفر آزمون یعنی عدم وجود رابطه بین اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه و بازده سهام شرکت اصلی تأیید نشده و در نتیجه فرضیه فرعی دوم پژوهش تأیید می‌گردد. پس با اطمینان 95% می توان ادعا نمود که بین اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه و بازده سهام شرکت اصلی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین رابطه بین اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی مستقیم و نسبتاً ضعیف می باشد.
بررسی آزمون فرضیه فرعی دوم مبنی بر وجود رابطه بین اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی مورد تأیید قرار گرفته است. وجود رابطه بین اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *