منابع و ماخذ پایان نامه نرم افزار، شهر تبریز، اطلاعات مربوط

)
دوره
پست
L20
L14
L13
1
(100%)
(100%)
(53%)
(100%)
(100%)
2
New1
(84%)
(100%)
(100%)
3
L36
L30
L27
L24
L23
L22
L21
L17
L16
L15
L10
1
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
New4
(78%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
2
(60%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
3
L8
L7
L1
1
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
2
Sub1
(100%)
(100%)
(100%)
3
L9
L4
L3
L2
1
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(40%)
(100%)
(100%)
2
Sub2
(100%)
(68%)
(100%)
(100%)
3
L18
L12
L11
L6
L5
L4
1
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(60%)
2
Sub3
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(32%)
3
L26
L25
L20
L19
1
(90%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(47%)
(100%)
2
Sub4
(100%)
(100%)
(16%)
(100%)
3
L36
L35
L29
L28
L27
L23
L22
L21
1
(100%)
(78%)
(100%)
(100%)
(100%)
(22%)
(46%)
(100%)
(100%)
2
Sub5
(40%)
(62%)
(100%)
(100%)
3
L33
L32
L31
L26
1
(100%)
(100%)
(10%)
(24%)
(100%)
(100%)
2
Sub6
(20%)
(100%)
(100%)
3
L35
L34
L33
L27
1
(100%)
(100%)
(22%)
(54%)
(100%)
(76%)
2
Sub7
(38%)
(100%)
(80%)
3
جدول (۵-۱۱): نتایج آزمایش دهم و نحوه تغذیه بارها.
81
شکل (۵-۷): منطقه مورد مطالعه در پروﮊه جایابی پست که نحوه ناحیه بندی در آن نمایش داده شده است.
18MVA,17MVA و برای دوم به ترتیب باید 44MVA,43MVA ظرفیت نصب شده
داشته باشیم.
آزمایش دهم :
در این آزمایش همان تست قبلی تکرار شده است، بااین تفاوت که در این تست تاثیر
هزینههای احداث خط فوقتوزیع و برقرسانی به محل پستها در نظر گرفته شده است. نتایج
حاصل شده در جدول (۵-۱۱) نشان داده شده است. و در آزمایش آخر انتخابهای ما
New1,New4 هستند که ظرفیت نهایی هرکدام به ترتیب عبارتند از 29MVA,63MVA و
در برنامهریزی برای توسعه در دوره اول به ترتیب 17MVA,24MVA و در دوره دوم به ترتیب
باید 23MVA,57MVA باید ظرفیت نصب کرد.
۵-۳- نتایج مربوط به پروﮊه مکانیابی پست فوقتوزیع در ناحیه شرق شهر تبریز
این مطالعه مربوط به نمونهای از شبکه واقعی است که در قسمتی از شهر تبریز انجام شده
است. این پروﮊه برای مکانیابی بهینه پست فوقتوزیع انجام شده است که در آن کلیه ملاحظات
عملی مد نظر قرار گرفتهاند. ناحیه مورد آزمایش در شکل (۵-۷) نشان داده شده و مشخصات
مراکز بار در جدول (۵-۲۱) بیان شده است.
در این قسمت ابتدا مراحلی که برای اجرای پروﮊه طی شده و کارهایی که انجام گرفته است
به اختصار بیان میشود سپس در بخش بعدی نتایج مربوط به آن که بصورت سه سناریوی مختلف
تنظیم شدهاند بیان گردیده که کارفرما باید یکی از آنها را انتخاب مینمود.
83
از آنجایی که نرم افزار مطالعه جایابی پست نیاز به اطلاعات برآورد بار نواحی و مکان
جغرافیایی پستها دارد، لذا در ابتدا اطلاعات مربوط به پیش بینی بار منطقه مورد مطالعه در شرق
تبریز تا سال هدف تعیین شده پیشبینی گردید. سپس طبق یک نقشه جغرافیایی با مقیاس ۰۰۰۲:۱،
مکان نمامی پستهای فوقتوزیع (اعم از موجود و کاندید) و نقاط بار بر روی آن مشخص گردید.
همچنین اطلاعات مربوط به پستها، قیمت زمین و هزینههای مربوط به خرید و نصب تجهیزات و
امکان توسعه پستها از کارفرما دریافت گردید. پس از جمعآوری اطلاعات لازم و آمادهسازی آنها
برای ورودی نرم افزار کار مطالعه انجام گرفت.
روش پیشبینی بار
ابتدا منطقه مورد مطالعه به نواحی کنتورخوانی تقسیم شده و میزان مصرف انرﮊی بر حسب
تعرفههای مختلف در هرکدام از این نواحی در سالهای گذشته محاسبه میشود. با داشتن ضرایب
هرکدام از تعرفهها میتوان میزان پیک بار متناظربا هرکدام از تعرفهها را بطور جداگانه محاسبه
نمود. رابطه زیر نحوه ارتباط انرﮊی مصرفی و پیک بار را بیان می کند:
(۵-۱)
(ConsumedEnergy)i
LFi
(Peakload )i *T
که در این رابطه، T پریود زمانی محاسبه انرﮊی مصرفی (بر حسب ساعت) و LFi ضریب با
متناظر با هر تعرفه، Peak Load پیک بار متناظر با هر تعرفه و Consumed Energy میزان
انرﮊی مصرفی متناظر با هر تعرفه را نشان میدهد.
با توجه به اینکه هدف ما محاسبه میزان پیک در هر سال است بنابراین مقدار T برابر با ۰۶۷۸
ساعت میباشد.
84
جهت برآورد بار هرکدام از نواحی کنترخوانی، با توجه به میزان رشد متوسط پیک مربوط به
هرکدام از انواع مصارف در گذشته، میتوان میزان پیک بار متناظر با انواع تعرفهها را در آینده
تخمین زد. اگر αt ، نشان دهنده درصد رشد متناظر با تعرفه i ام باشد، میتوان طبق رابطه زیر
میزان بار متناظر با آن را در سالهای آتی تخمین زد:
(۵-۲) (Peakload )i,t (1 αt )(Peakload )i,t −1
که در این رابطه، t نشان دهنده سال بوده و (Peakload )i,t میزان پیک بار غیرهمزمان متناظر با
تعرفه i ام در سال t ام را نشان میدهد.
جهت تعیین پیک همزمان در هر ناحیه کنتورخوانی، باید از ضرایب همزمانی انواع تعرفهها
استفاده کرد. ضرایب همزمانی با استفاده از الگوی مصرف هرکدام از مصارف حاصل خواهد شد.
درصورت موجود الگوی بار کاربریهای مختلف برای هر ناحیه کنتورخوانی، میتوان این ضرایب را
برای هر ناحیه بطور جداگانه بدست آورد.
با توجه به میزان بار هرکدام از کاربریها در زمان پیک کل، ضرایب همزمانی برای تعرفه های
مختلف از رابطه زیر استخراج میشود:
P
(۵-۳)
i,t p
CFi
TotalPeak
که در این رابطه:
CFi ضریب همزمانی تعرفه i
t p زمان تشکیل پیک کل ناحیه
Pi,t p میزان بار تعرفه i ام در زمان پیک کل ناحیه
Total peak پیک بار ناحیه را نشان میدهد
85
با توجه به ضرایب همزمانی بدست آمده مقدار پیک هر ناحیه کنتورخوانی در سالهای مختلف طبق
رابطه زیر محاسبه می شود:
(۵-۴)
(Peak)t ∑CFj *(Peak)t , j
j
که در آن:
t شماره ناحیه کنتورخوانی
j تعرفه بوده و شامل تمام تعرفههای موجود در آن ناحیه میباشد
CFj ضریب همزمانی مربوط به تعرفه j
(Peak)t , j پیک مربوط به تعرفه j ام در ناخیه کنتورخوانی t ام را نشان میدهد
جهت انجام دقیقتر پیشبینی بار، هر ناحیه کنتورخوانی به چند منطقه کوچکتر تقسیم میشود
بطوری که هم مساحت آنها از یک مقدار معقول بزرگتر نباشد و هم میزان ظرفیت نصب شده
ترانسهای آن منطقه از یک مقدار مشخص تجاوز ننماید.
تعیین مراکز ثقل بار در منطقه مورد مطالعه به عنوان نقاط بار
مبنای تشکیل نقاط بار در ناحیه مورد مطالعه، تعیین مراکز ثقل بار است. برای مطالعه تعیین
این مراکز، نیاز به یک نقشه جغرافیایی مناسب از منطقه مورد مطالعه بود که یک نقشه با مقیاس
۰۰۰۲:۱ توسط کارفرما تهیه شد. به منظور تعیین مراکز ثقل، موقعیت جغرافیایی پستهای توزیع بر
روی نقشه تعیین شده و سپس براساس روابط زیر مختصات مرکز بار تعیین می گردد:
(۵-۵)
n∑Si X i
ii1
x x
n
∑Si
ii1
86
(۵-۶)
n∑SiYi
ii1
y y
n
∑Si
ii1
که n ، Xi ،Yi و Si نشان دهنده مختصات و توان و تعداد پستهای موجود در هر منطقه است. این
مراکز بار به همراه میزان توان آنها به عنوان نقاط بار تعیین و به عنوان ورودی نرم افزار در نظر
گرفته میشود.
نام ، دامنه و درصد رشد نقاط بار
درصد
دامنه
نام
درصد
دامنه
نام
درصد
دامنه
نام
رشد
MVA
رشد
MVA
رشد
MVA
66
1.50
L43
21
2.50
L22
21
1.00
L01
66
1.50
L44
21
3.00
L23
21
1.00
L02
16
3.00
L45
21
2.00
L24
21
2.50
L03
16
4.50
L46
21
1.50
L25
21
1.50
L04
17
3.50
L47
21
3.00
L26
21
2.50
L05
17
2.00
L48
21
2.50
L27
21
2.00
L06
15
2.50
L49
19
2.50
L28
21
1.50
L07
15
3.00
L50
19
3.00
L29
21
2.00
L08
25
1.00
L51
16
3.00
L30
21
2.00
L09
34
1.50
L52
16
3.50
L31
21
2.50
L10
34
1.50
L53
16
3.00
L32
21
3.00
L11
34
2.00
L54
16
2.50
L33
21
2.50
L12
23
2.50
L55
11
5.00
L34
21
2.00
L13
48
2.50
L56
11
3.50
L35
21
2.50
L14
48
1.50
L57
25
3.50
L36
21
1.50
L15
48
2.00
L58
25
4.00
L37
21
1.50
L16
53
1.50
L59
25
4.00
L38
21
3.50
L17
53
2.00
L60
25
2.50
L39
21
2.50
L18
20
3.00
L61
31
1.50
L40
21
2.00
L19
20
3.50
L62
31
2.00
L41
21
2.50
L20
21
5.00
L63
66
1.50
L42
21
2.50
L21
جدول (۵-۲۱) : مشخصات مراکز بار.
بعد از انجام تمام مراحل نتایج زیر حاصل شده است که در ادامه مطالب ارائه گردیده است.
نتایج مطالعه
نتایج مطالعه جایابی پست شامل برنامه زمان بندی و ظرفیت بهینه پستهای فوق توزیع بعلاوه
میزان بارگیری و حوزه سرویسدهی هریک از آنها تا سال هدف در منطقه مورد بررسی خواهد
87
بود. نتیجه اجرای نرم افزار چند سناریو بود که از لحاظ مقدار تابع هدف خیلی بهم نزدیک بودند،
لذا از نظر هزینهها هم نزدیک بهم بودند و تمامی بار پیشبینی شده را در دوره مورد مطالعه تامین
میکردند و همه پستهای موجود در محدوده مجازشان بارگیری شدهاند. از بین این نتایج یکی
توسط کارفرما انتخاب و اجرا میشود. این نتایج به شرح زیر است:
برنامه زمانبندی و ظرفیت پیشنهادی بهینه پستهای فوقتوزیع در شرق شهر تبریز تا سال ۰۹۳۱
نام پست
ظرفیتموجود
سال