منابع و ماخذ پایان نامه مکان بهینه، شهر تهران

گردیده.
14●
13●
12●
2■
11●
10●
9●
8●
7●
1■
6●
5●
4●
3●
2●
1●
شکل(۵-۱) : ناحیه مورد بررسی در آزمایش یک.● مراکز بار. ■ محل پست.
69
آزمایش اول :
در این تست منطقه مورد بررسی در شکل ۵-۱ نشان داده شده است. هدف از این آزمایش
بررسی نحوه توزیع بارها بین پستها میباشد. توزیع بارها بگونهای انجام میشود که کمترین تلفات
و هزینه فیدرکشی حاصل شود. در این حالت محدودیتی برای ظرفیت پستها در نظر گرفته نشده
است. مقدار بار هریک از بارها 1MVA منظور گردیده و چون نحوه توزیع بارها بین پستها مورد
نظر ماست رشد بار نداریم. نتایج حاصل در جدول ۵-۱ بیان شده است.
شماره بار ( درصد تغذیه توسط پست )
پست
L13
L5
L4
L3
L2
L1
Sub1
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
L14
L12
L11
L10
L9
L8
L7
L6
Sub2
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
جدول (۵-۱): نتایج آزمایش اول و نحوه تغذیه بارها.
14●
3■
13●
12●
11●
10●
2■
9●
8●
7●
6●
5●
4●
1■
3●
2●
1●
شکل (۵-۲) : ناحیه مورد بررسی در آزمایش دوم. محل پست . ■ مراکز بار .●
آزمایش دوم :
شکل منطقه مورد آزمایش در این حالت در شکل ۵-۲ نشان داده شده است. این آزمایش
مشابه تست اول میباشد با این تفاوت که تعداد پستها افزایش یافته است. با توجه به این بررسی
70
می توان آن را به تعداد بیشتری پست تعمیم داد. مشخصات بارها همانند آزمایش قبل میباشد و
نتایج در جدول ۵-۲ بیان گردیده است.
شماره بار ( درصد تغذیه توسط پست )
پست
L5
L4
L2
L1
Sub1
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
L12
L9
L7
L6
L3
Sub2
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
L14
L13
L11
L10
L8
Sub3
(100%)
(100%)
(74%)
(100%)
(100%)
جدول (۵-۲): نتایج آزمایش دوم و نحوه تغذیه بارها.
14●
1♦
13●
12●
2♦
11●
10●
2■
9●
8●
7●
6●
5●
4●
1■
3●
3♦
2●
1●
شکل (۵-۳) : ناحیه مورد بررسی در آزمایش سوم. محل پست . ■ مراکز بار . ● نقاط کاندید .♦
آزمایش سوم :
بعد از بررسی نحوه توزیع بارها و صحت عمل کرد نرمافزار در دو آزمایش قبل، در این
آزمایش به ارزیابی کارکرد برنامه در انتخاب محل بهینه پست از بین نقاط کاندید میپردازیم. در
این حالت منطقهای که مورد بررسی قرار گرفته است در شکل ۵-۳ آمده است. برای انجام این
آزمایش، برای برنامهریزی یک دوره ۶ ساله انتخاب شده است که این دوره به دو زیردوره سه ساله
تقسیم گردیده. برای هر دوره رشد بار ۰۲ درصدی در نظر گرفتهایم و مراکز بار دارای دامنه
1MVA بوده و ظرفیت هر دو پست درحال بهرهبرداری 8MVA میباشد. در این بررسی هیچ
71
یک از پستهای موجود قابل توسعه نیستند. برای انجام این آزمایش دو حالت مختلف در نظر گرفته
شده که در حالت اول هزینه اتصال پست به خطوط فوقتوزیع در آزمایش دخالت داده نشده است
و نتایج آن در جدول ۵-۳ بیان شده است. در حالت دوم اثر هزینه اتصال پست به خطوط فوق
توزیع بررسی شده است و نتایج حاصل شده در جدول ۵-۴ آورده شده.
شماره بار ( درصد تغذیه توسط پست )
دوره
پست
L14
L13
L12
L11
L10
L9
L8
L5
1
(100%)
(100%)
(33%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(8%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(12%)
2
New2
L5
L4
L3
L2
L1
1
(100%)
(100%)
(60%)
(100%)
(100%)
(88%)
(100%)
(100%)
(100%)
2
Sub1
L12
L7
L6
L3
1
(67%)
(100%)
(100%)
(40%)
(92%)
(100%)
(100%)
(100%)
2
Sub2
جدول (۵-۳): نتایج آزمایش سوم(حالت اول) و نحوه تغذیه بارها.
شماره بار ( درصد تغذیه توسط پست )
دوره
پست
L9
L8
L7
L6
L5
L4
L3
L2
1
(100%)
(36%)
(100%)
(100%)
(100%)
(36%)
(16%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(17%)
(100%)
(100%)
2
New3
L13
L10
L4
L2
L1
1
(100%)
(100%)
(100%)
(64%)
(100%)
(100%)
(100%)
(83%)
(100%)
2
Sub1
L14
L12
L11
L9
L7
1
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(64%)
(100%)
(100%)
(100%)
(84%)
2
Sub2
جدول (۵-۴): نتایج آزمایش سوم(حالت دوم) و نحوه تغذیه بارها.
14●
1♦
13●
12●
11●
10●
2■
9●
8●
7●
2♦
6●
3♦
5●
4●
1■
3●
2●
1●
بار. ● نقاط کاندید .♦
شکل (۵-۴) : ناحیه مورد بررسی در آزمایش چهارم. محل
پست ■
.
مراکز
72
آزمایش چهارم :
در این تست پست شماره یک قابل توسعه در نظر گرفته شده است. با دخالت دادن این شرط در
بررسیها اقدام به انتخاب مکان بهینه از میان نقاط کاندید میکنیم. شکل ناحیه مورد آزمایش در
شکل ۵-۴ نشان داده شده است. این تست دارای شرایط اولیه آزمایش سوم میباشد. نتایج بدست
آمده در جدول ۵-۵ آورده شده است.
شماره بار ( درصد تغذیه توسط پست )
دوره
پست
L13
L11
L10
L9
L8
L7
L5
L3
1
(100%)
(36%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(16%)
(100%)
(100%)
2
New2
L4
L2
L1
1
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
2
Sub1
L14
L12
L11
L7
L6
1
(100%)
(100%)
(64%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(84%)
(100%)
2
Sub2
جدول (۵-۵): نتایج آزمایش چهارم و نحوه تغذیه بارها.
14●
1♦
13●
12●
11●
10●
2■
9●
8●
7●
2♦
6●
3♦
5●
4●
1■
3●
2●
1●
بار. ● نقاط کاندید .♦
شکل (۵-۵) : ناحیه مورد بررسی در آزمایش پنجم. محل پست .■
مراکز
آزمایش پنجم :
در این آزمایش نیز پست شماره یک قابل توسعه در نظر گرفته شده و مانند آزمایش چهارم
عمل میشود با این تفاوت که در این حالت اثر هزینه اتصال پستها به خطوط بالادستی در نظر
73
گرفته شده است. ناحیه مورد بررسی در شکل ۵-۵ نشان داده شده و نتایج حاصل شده هم در
جدول ۵-۶ آمده است.
شماره بار ( درصد تغذیه توسط پست )
دوره
پست
L9
L8
L7
L6
L5
L3
1
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(16%)
(100%)
(100%)
2
New3
L13
L10
L4
L2
L1
1
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
2
Sub1
L14
L12
L11
L6
1
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(84%)
2
Sub2
جدول (۵-۶): نتایج آزمایش پنجم و نحوه تغذیه بارها.
آزمایش ششم :
در این آزمایش تاثیر افزایش چکالی بار مورد بررسی قرار گرفته است. در آزمایش سوم، در
تستی که در ابتدا انجام شد نقطه کاندید New2 انتخاب شد. اگر در این بررسی درصد رشد که
در تمام نقاط منطقه ۰۲ درصد محاسبه شده بود، در مراکز بار ۱ و ۲ و ۴ و ۵ افزایش یابد (در این
بررسی این افزایش رشد بار فقط برای زیر دوره دوم اعمال شده است و برای دو مرکز اول از ۰۲
در صد به ۰۵ درصد و برای دو مرکز بعدی از ۰۲ درصد به ۰۶ درصد افزایش یافته است). با توجه
به این افزایش چگالی بار در این منطقه نسبت به آزمایش اولیه بیشتر خواهد بود. بعد از انجام
تست توسط نرمافزار مشاهده میشود در همان منطقه مورد آزمایش با همان آرایش بار نقطه کاندید
New3 بعنوان کاندید بهینه انتخاب میشود که نشان دهنده حساسیت الگوریتم و نرمافزار نسبت
به مقدار چگالی بار و تغییرات آن است.
در بخش دوم آزمایشات که از تست شماره هفت شروع میشود مواردی که از شبکه واقعی
در شهر تهران انتخاب شده است، مورد بررسی قرار گرفتهاند.
74
شکل (۵-۶) : منطقه مورد آزمایش(برای آزمایشهای هفتم تا دهم). ■ نقاط کاندید و ● پستهای موجود.
نام ، دامنه و درصد رشد نقاط بار
درصد
دامنه
نام
درصد
دامنه
نام
درصد
دامنه
نام
رشد
MVA
رشد
MVA
رشد
MVA
10
10
L25
2
10
L13
2
10
L1
10
10
L26
2
6
L14
2
10
L2
5
5
L27
2
L15
2
10
L3
5
5
L28
2
6
L16
6
5
L4
10
10
L29
2
2
L17
6
5
L5
10
10
L30
5
5
L18
6
5
L6
6
5
L31
10
10
L19
2
10
L7
2
20
L32
10
10
L20
2
6
L8
2
20
L33
1
1
L21
2
6
L9
2
20
L34
6
6
L22
1
L10
10
10
L35
5
5
L23
6
5
L11
10
10
L36
10
10
L24
6
5
L12
جدول (۵-۷) : مشخصات مراکز بار(برای آزمایشهای هفتم تا دهم).
75
آزمایش هفتم :
در آزمایش هفتم تا دهم یک نمونه از شبکه واقعی که مربوط به شمال تهران میباشد انتخاب
گردیده و نتایج حاصل در ادامه مطلب ارائه شده است. منطقه مورد نظر در شکل شماره (۵-۶)
نشان داده شده است و در آن تمام مراکز بار، محل پستهای موجود و محل پستهای کاندید مشخص
شدهاند. مشخصات مراکز بار نیز در جدول شماره (۵-٧) بیان شده است. برای بررسی چهار
آزمایش انجام شده است که در ادامه بیان میشوند.
این آزمایش بگونهای ترتیب داده شده که در منطقه مورد بررسی فقط یک محل برای احداث
پست از میان نقاط کاندید انتخاب شود. البته در این آزمایش محل عبور خط فوقتوزیع و فاصله
آن از نقاط کاندید منظور نشده است. نتایج حاصل از این بررسی و نحوه توزیع بارها بین پستها
پس از انتخاب محل پست جدید در جدول شماره (۵-٨) نشان داده شدهاند.
با توجه به پست انتخاب شده ظرفیت نهایی آن(برای سال افق) 87MVA و در دوره میانی
اول 18MVA و دوره میانی دوم باید 75MVA ظرفیت برای پست نصب شود. بهعنوان مثال
این پست در دوره اول بارهای (L13,L14,L15) و در دوره دوم
(L13,L14,L15,L16,L19,L20,L21,L22,L23) و در دوره سوم