منابع و ماخذ پایان نامه قابلیت اطمینان، اطلاعات مربوط

L13,L14,)
(L15,L16,L19,L20,L21,L22,L23,L24,L27,L28 را تغذیه خواهد نمود. در قسمت
بعدی جدول مربوط به این آزمایش، توزیع بارها به روی پستهای در حال بهرهبرداری به همین
منوال نشان داده شده است. مثالا در جدول شماره (۵-۸) در اطلاعات مربوط به پست sub5
دیده میشود که این پست در دوره اول بارهای (L16,L17,L21,L22,L23,L27,L28) تغذیه
خواهد نمود و در دوره دوم بارهای ( L28,L29,L30,L36) را تامین خواهد کرد و در دوره
آخر بارهای ( L29,L30,L36) تامین میکند. این تقسیمات بهگونهای انجام شده که کمترین
76
تلفات، و ظرفیت نصب شده در پست (در این أزمایش پست مربوطه غیر قابل توسعه در نظر
گرفته شده) و شرط قابلیت اطمینان منظور شده در الگوریتم در آن مد نظر قرار گرفته است.
آزمایش هشتم :
این تست تکرار آزمایش شماره (۷) است با این تفاوت که در آن محل عبور خط بالا دستی و
هزینه احداث خط و برق رسانی به محل پست جدید در نظر گرفته شده و با توجه به این قید
مکان احداث پست جدید انتخاب شده است که نتایج بدست آمده در جدول (۵-۹) بیان شده
است. در این آزمایش که محل New4 انتخاب شده است ظرفیت تعیین شده برای سال هدف
77MVA میباشد که ظرفیت نصب شده نهایی در دوره طراحی خواد بود و بر اساس زمانبندی
در دوره میانی اول باید 13MVA ظرفیت و در دوره دوم 69MVA ظرفیت در محل نصب
شود.
آزمایش نهم :
این آزمایش دارای همان شرایط اولیه تست شماره هفت میباشد. در این تست حالتی در نظر
گرفته شده است که از بین نقاط کاندید یک زوج پست انتخاب شود (دو نقطه به صورت همزمان
برای احداث انتخاب شود). در این آزمایش هزینههای مربوط به احداث خط بالادستی منظور نشده
است. نتایج این بررسی در جدول (۵-۰۱) بیان گردیده است. در تست (۹) کاندیدهای
New1,New2 برای احداث انتخاب شدهاند که ظرفیت نهایی هرکدام به ترتیب
44MVA,51MVA تعیین گردیده که در زمانبندی احداث برای دوره اول به ترتیب باید
77
شماره بار ( درصد تغذیه توسط پست )
دوره
پست
L36
L30
L27
L24
L23
L22
L21
L20
L17
L16
L15
L10
L4
1
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
New4
(60%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(10%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
2
(87%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(55%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(46%)
3
L14
L13
L8
L7
L1
1
(100%)
(100%)
(86%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(73%)
(100%)
(100%)
2
Sub1
(100%)
(100%)
(60%)
(100%)
(100%)
3
L9
L8
L4
L3
L2
1
(100%)
(14%)
(100%)
(100%)
(100%)
(27%)
(37%)
(100%)
(100%)
2
Sub2
(100%)
(40%)
(22%)
(100%)
(100%)
3
L18
L12
L11
L6
L5
L4
1
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
( 100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(63%)
2
Sub3
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(32%)
3
L26
L25
L20
L19
1
(90%)
(90%)
( 100%)
(100%)
(81%)
(79%)
(90%)
(100%)
2
Sub4
(74%)
(36%)
(45%)
(100%)
3
L36
L35
L29
L27
L23
L22
L21
1
(77%)
(100%)
(100%)
(100%)
Sub5
(40%)
(100%)
(100%)
2
(13%)
(100%)
(100%)
3
L32
L31
L26
L25
1
(100%)
(100%)
(10%)
(10%)
(100%)
(100%)
(19%)
(21%)
2
Sub6
(100%)
(100%)
(16%)
(64%)
3
L34
L33
L27
1
(100%)
(100%)
(23%)
(100%)
(100%)
2
Sub7
(100%)
(100%)
3
جدول (۵-۸): نتایج آزمایش هفتم و نحوه تغذیه بارها.
78
نام بار(مقدار تغذیه به درصد مشخص شده است)
دوره
پست
L28
L27
L24
L23
L22
L21
L20
L19
L16
L15
L14
L13
1
(100%)
(100%)
(100%)
(55%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
2
New1
(100%)
(60%)
(86%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
3
L8
L7
L2
L1
1
(100%)
(100%)
(100%)
Sub1
(100%)
(100%)
(41%)
(100%)
2
(100%)
(100%)
(48%)
(100%)
3
L17
L10
L9
L4
L3
L2
1
(100%)
(15%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(59%)
2
Sub2
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(51%)
3
L24
L18
L12
L11
L10
L6
L5
L4
1
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(85%)
(45%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
2
Sub3
(14%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
3
L33
L27
L26
L25
L20
L19
1
(90%)
(90%)
(100%)
(100%)
Sub4
(61%)
(100%)
(100%)
(100%)
2
(65%)
(40%)
(100%)
(100%)
3
L36
L30
L29
L28
L27
L23
L22
L21
L17
L16
1
(100%)
(77%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(39%)
(100%)
(100%)
(100%)
2
Sub5
(55%)
(100%)
(100%)
3
L33
L32
L31
L26
L25
1
(100%)
(100%)
(10%)
(10%)
Sub6
(25%)
(100%)
(100%)
2
(20%)
(100%)
(100%)
3
L36
L35
L34
L33
L27
1
(100%)
(100%)
(23%)
(61%)
(100%)
(100%)
(14%)
2
Sub7
(45%)
(100%)
(100%)
(15%)
3
جدول (۵-۹): نتایج آزمایش هشتم و نحوه تغذیه بارها.
79
شماره بار ( درصد تغذیه توسط پست )
دوره
پست
L21
L20
L19
L14
L13
1
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
2
New1
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
3
L30
L24
L23
L22
L17
L16
L15
L10
L9
L8
1
(100%)
(100%)
(100%)
(23%)
(11%)
(62%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(25%)
2
New2
(70%)
(76%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(21%)
3
L8
L7
L1
1
(77%)
(100%)
(100%)
(75%)
(100%)
(100%)
2
Sub1
(79%)
(100%)
(100%)
3
L4
L3
L2
1
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
2
Sub2
(100%)
(100%)
(100%)
3
L24
L18
L12
L11
L6
L5
L4
1
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(39%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
2
Sub3
(24%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
3
L33
L27
L26
L25
L20
L19
1
(90%)
(90%)
(100%)
(100%)
(59%)
(100%)
(100%)
(100%)
2
Sub4
(45%)
(100%)
(100%)
(100%)
3
L36
L30
L29
L28
L27
L23
L22
L21
L17
L16
1
(100%)
(77%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(35%)
(89%)
(100%)
(100%)
2
Sub5
(89%)
(30%)
(100%)
(100%)
3
L33
L32
L31
L26
L25
1
(100%)
(100%)
(10%)
(10%)
(24%)
(100%)
(100%)
2
Sub6
(20%)
(100%)
(100%)
3
L36
L35
L34
L33
L27
1
(100%)
(100%)
(23%)
(65%)
(100%)
(100%)
(17%)
2
Sub7
(11%)
(100%)
(100%)
(34%)
3
جدول (۵-۰۱): نتایج آزمایش نهم و نحوه تغذیه بارها.
80
شماره بار ( درصد تغذیه توسط پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *