منابع و ماخذ مقاله سوره بقره

new edition, Leiden, 1991, v.6, p474.
2-Chelhod , j, The Arab woman in customary low and practice, the encyclopaedia of Islam, new edition, Leiden, 1991, v.6, p478.
66 – جواد علی، المفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام ، جلد 8، ص225.
67 – همان، جلد10، ص201.
1-Chelhod , j,The Arab woman in customary low and practice, the encyclopaedia of Islam, new edition, Leiden, 1991, v.6, p479.
69 جواد علی، المفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام ، جلد 8، ص225.
70 – جواد علی، المفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام ، جلد 8، ص225.
71 – همان، ص226.
1-Chelhod , j,The Arab woman in customary low and practice, the encyclopaedia of Islam, new edition, Leiden, 1991, v.6, p473.
73 – جواد علی، المفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام ، جلد 8، ص200 وص225. وصدوق، من لایحضره الفقیه،ج3، ص92.
74 – جمعی از خواهران طلبه، زن از دیدگاه ادیان و مکاتب، ص 91.
75 -فروخ، عمر، تاریخ الادب العرب، جلد اول، دارالعلم للملایین، بیروت الطبعه الخامسه 1984م، ص60.
76 -بانوان شیعه، اهمیت زن در اسلام، ص4 وص5. و سالاری سامره، پایان نامه ص16.
77 -أشقر، عمر سلیمان، الشریعه الالهیه لا قوانین الجاهلیه، ص 50.
78 – أشقر عمر سلیمان، الشریعه الالهیه لا قوانین الجاهلیه، ص 50.
79 -جواد علی، المفصل فی تاریخ الاسلام، ج 5، ص 91-92.
80 – اسماعیل المقدم محمد احمد، عودت الحجاب القسم الثانی المرأه بین تکریم الاسلام و إهانه الجاهلیه، ص، ص64.
81- قرآن کریم، سوره نحل، آیه 57.
82 – محمود بن الشریف، القران و دنیا المرأه، صص 8و7.
83 – جمعی از خواهران طلبه، زن از دیدگاه ادیان و مکاتب، ص 91.
3-Chelhod , j,The Arab woman in customary low and practice, the encyclopaedia of Islam, new edition, Leiden, 1991, v.6, p474.
85 – جمعی از خواهران طلبه، زن از دیدگاه ادیان و مکاتب، ص 92-91.
86 – جمعی از خواهران طلبه، زن از دیدگاه ادیان و مکاتب، ص 90.
87 -همان.
88 -زرین کوب، عبدالحسین، ص85.
89 – جواد علی، المفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام ، جلد 8، ص242.
-90 فضایی، یوسف، جامعه شناسی دینی، جاهلیت قبل از اسلام، ترجمه و تحلیلی از کتاب الاصنام ابن کلبی، ص 56.
91 صدیقی، عبدالحمید ، تفسیر تاریخ، ترجمه جواد صالحى، ص 120.
92 – مکارم شیرای، ناصر، با همکاری جمعی از فضلا، تفسیر نمونه، مدرسه الامام امیر الموممنین، قم، 1366ش،ج 11، ص 271.
93 – جواد علی، المفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام ، جلد 8، ص242.
94 قرآن کریم، سوره اسراء، آیه 31.
95 – اسماعیل المقدم محمد احمد، عودت الحجاب القسم الثانی المرأه بین تکریم الاسلام و إهانه الجاهلیه، ص 65.
96 – اسماعیل المقدم محمد احمد، عودت الحجاب القسم الثانی المرأه بین تکریم الاسلام و إهانه الجاهلیه ص ص66.
97 – همان، ص64.
98 – همان، ص66 و بانوان شیعه، ش23،اهمیت زن در اسلام، ص5.
5- Chelhod , j,The Arab woman in customary low and practice, the encyclopaedia of Islam, new edition, Leiden, 1991, v.6, p475.
100 – خلیلی، محمد رضا، جایگاه زن در اسلام و یهودیت، ص 177.
101 – جواد علی، المفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام ، جلد 8، ص207.
3-Chelhod , j, The Arab woman in customary low and practice, the encyclopaedia of Islam, new edition, Leiden, 1991, v.6, p473.
1- Tomiche, n, Al-mar,a, woman, in the Arab world, the encyclopaedia of Islam, new edition, Leiden, 1991, v.6, p468.
104 – جواد علی، المفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام ، جلد 8، ص207.
105 – همان، ص211.
4-Chelhod , j, The Arab woman in customary low and practice, the encyclopaedia of Islam, new edition, Leiden, 1991, v.6, p479.
107 جواد علی، المفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام ، جلد 8، ص227.
108 – الأشقر عمر سلیمان، الشریعه الالهیه لا قوانین الجاهلیه، ص 50.
109 – بانوان شیعه، ش23، نگاهی دوباره به ویژگیهای زن در عصر جاهلیت، صص25-24.
110 – بانوان شیعه، ش23، نگاهی دوباره به ویژگیهای زن در عصر جاهلیت، صص25-24.
111 – زرین کوب، عبدالحسین، بامداد اسلام (داستان آغاز اسلام و انتشار آن تا پایان دولت اموی) چ 6، انتشارات امیر کبیر، تهران، 1369ش، ص21. و
Tomiche, n, Al-mar,a, woman, in the Arab world, the encyclopaedia of Islam, new edition, Leiden, 1991, v.6, p466.
112 – جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب، ج 10، ص237.
113 – همان، جلد10، ص202.
114 – محمد غزالی و محمد سید الطنطاوی و احمد عمر هاشم، المرأه فی الاسلام، ص 64.
2-Tomiche, n, Al-mar’a, woman, in the Arab world, the encyclopaedia of Islam, new edition, Leiden, 1991, v.6, p468.
116 – جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب، ج 10، ص237.
117 – امیر علی، تاریخ سیاسی اسلام، مترجم رزاقی و محمد مهدی حیدر پور، ص 235.
118- – جواد علی، المفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام ، جلد 8، ص207.
119 – جواد علی، المفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام ، جلد 8، ص207.
120 – جواد علی، المفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام ، جلد 8، ص211.
121 – جمعی از خواهران طلبه، زن از دیدگاه ادیان و مکاتب، ص25.
122 – جلیلی، محمد رضا، جایگاه زن دراسلام و یهودیت، ص 74.
123 – قرآن کریم، سوره نساء(4) آیه 19.
124 – طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 262.
125 – سید قطب، فی ظلال القرآن ج 2 ص 286.
126 – عبد الواحد الوافی، علی، المرأه فی الاسلام، ص 30.
127- الحسن الطوسی، أبی جعفر محمد، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق وتصحیح قصیر العاملی، أحمد حبیب، ج8،ص52.
128 -القرآن الکریم، سوره اعراف:189
129 – طباطبایی، محمد حسین ، ترجمه تفسیر المیزان، ج8، ص556.
130 – قرآن کریم، سوره نساء:1
131 طباطبایی، محمد حسین ، ترجمه تفسیر المیزان، ج4، ص229.
132 – رشید رضا محمد، ندا للجنس اللطیف( حقوق النساء فی الاسلام) تعلیق: الالبانی، محمد ناصر الدین، المکتب الاسلامی، ص 7. والغزالی،محمد، و طنطاوی، محمد، عمرهاشم، احمد، المرأهُ فی الاسلام، ص45. شیخ طوسی، النهایه فی الغریب الحدیث، ج2، ص492.
133 -صدوق، أبی جعفر محمد بن علی ابن الحسین بن موسى بن بابویه القمی، علل الشرایع، ج1، باب 17.
134 – القرآن الکریم، سوره الاحزاب:35.
135- طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، مترجم: موسوی همدانی، محمد باقر، ج 16، ص 480.
136 -الغزالی،محمد، و طنطاوی، محمد، عمرهاشم، احمد، المرأهُ فی الاسلام، ص48. و مکارم الشیرازی، ناصر، الامثل فی تفسیر کتابِ اللهِ المُنزَل ، الموقع الرسمی للمؤلف المجلد الثالث، صص56-55.
137 – قرآن کریم، سوره النساء:124.
138 – طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، مترجم: موسوی همدانی، محمد باقر، 1363ش، تهران، ج5، ص 113.
139 -قرآن کریم، سوره آل عمران:195.
140 – طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، مترجم: موسوی همدانی، محمد باقر، 1363ش، ج4، ص 147.
141 -رشید رضا، محمد، ندا للجنس اللطیف( حقوق النساء فی الاسلام) تعلیق: الالبانی، محمد ناصر الدین، ص10.
142 -سوره الفتح:5.
143 – طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، مترجم: موسوی همدانی، محمد باقر، ج18، ص 400.
144 – قرآن کریم، سوره نحل آیه97.
145 – طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، مترجم: موسوی همدانی، محمد باقر، ج12، ص 502.
146 – غزالی،محمد، و طنطاوی، محمد، عمرهاشم، احمد، المرأه فی الاسلام، ص50.
147 – رشید رضا محمد، ندا للجنس اللطیف( حقوق النساء فی الاسلام) تعلیق: الالبانی، محمد ناصر الدین، ص 14.
148 – ابن هشام المعارفی أبی محمد عبدالملک، السیره النبویه لإبن هشام، اللّحام، سعید محمد، دارالفکر، بیروت، 1421ق، ص431.وغزالی،محمد، و طنطاوی، محمد، عمرهاشم، احمد، المرأه فی الاسلام، ص55-54.
149 – رشید رضا محمد، ندا للجنس اللطیف( حقوق النساء فی الاسلام) تعلیق: الالبانی، محمد ناصر الدین، ص 14.
150- قرآن کریم، سوره ممتحه: 12.
151 – طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، مترجم: موسوی همدانی، محمد باقر، ج 19، ص 243.
152 – مکارم شیرای، ناصر، با همکاری جمعی از فضلا، تفسیر نمونه، ج 24، صص50-44.
153 – همان،
154 -همان.
155 – الغزالی،محمد، و طنطاوی، محمد، عمرهاشم، احمد، المرأه فی الاسلام، ص14.
156 – همان،، ص15.
157 – قرآن کریم، سوره نحل، آیه 72.
158 – طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، مترجم: موسوی همدانی، محمد باقر، ج12، ص295. و قرائتى، محسن، تفسیر نور، چاپ 11، مرکز فرهنگی درسهای از قرآن، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1383ش، ج6، ص 426-425
159 – طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، مترجم: موسوی همدانی، ج12، ص297.
160 – قرآن کریم، سوره الروم:21.
161 – طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، مترجم: موسوی همدانی، محمد باقر، ج4، ص 261 .
162 – مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، چ9، شرکت افست” سهامی عام” ، 1359ش، صص 120-119.
163 – قرآن کریم، سوره احقاف، آیه 15.
164 -کلینی، کافی، ج6، ص54.
165 – قرآن کریم، سوره روم، آیه: 21.
166 – طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، ص 136.
167 قرآن کریم، سوره شوری، آیه 38.
168 -قرآن کریم، سوره بقره: 233.
169 – طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن، ج2، ص322.
170 – طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن، ج2، ص478.
171 -قرآن کریم، سوره بقره: 234.
172 – طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان،ج2، ص322.
173 – الغزالی،محمد، و طنطاوی، محمد، عمرهاشم، احمد، المرأه فی الاسلام، ص 46.
174 – قرآن کریم، مترجم: الهی قمشه ای، مهدی، چ1،دانش، قم، 1384ش، سوره نحل:59-58، ص273.
175 – قرآن کریم، مترجم: الهی قمشه ای، مهدی، چ1،دانش، قم، 1384ش، ص273.
176 – سوره انعام:140.
177- مکارم، ناصر، با همکاری جمعی از فضلا، تفسیر نمونه، ج5، ص 457.
6-Chelhod , j, The Arab woman in customary low and practice, the encyclopaedia of Islam, new edition, Leiden, 1991, v.6, p475.
179 ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج4، ص 572.
180 – اسماعیل المقدم محمد احمد، عودت الحجاب القسم الثانی المرأه بین تکریم الاسلام و إهانه الجاهلیه، ص71.
181- قرآن کریم، سوره نساء :34
182- ابن منظور، لسان العرب، ج 11، ص 355 و 359.
183 – مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، ج9، ص 344.
184 – حصین، احمد، لماذا هجوم علی تعدد الزوجات،ط1، دارالضیاء، الریاض، 1410ق، ص10.
185 – همان، ص10.
186 – حصین، احمد، لماذا هجوم علی تعدد الزوجات،ط1،ص10.
187 – سوره النساء: 3.
188 – طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج4، ص254.
189 – قرآن کریم، سوره نساء:24.
190 – موسوی همدانی، محمد باقر، ترجمه تفسیر المیزان ، ج4، ص 401.
191 – قرآن کریم، سوره نساء: 23.
-192 ، موسوی همدانی، محمد باقر، ترجمه تفسیر المیزان، ج4، ص 401.
193 – اسماعیل المقدم محمد احمد، عودت الحجاب القسم الثانی المرأه بین تکریم الاسلام و إهانه الجاهلیه، ص 58.
194 – قرآن کریم، سوره نساء: 22.
195 – موسوی همدانی، محمد باقر، ترجمه تفسیر المیزان، ج4، ص 401.
196 — قرآن کریم سوره نساء:19.
197 – طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، مترجم: موسوی همدانی، محمد باقر، ج4، ص 401.
198 – قرآن کریم، سوره بنی اسرائیل، آیه 31.
199 – قرآن کریم، سوره الاحزاب: