مقیاس های اندازه گیری

این مطالعه برخی تفاوت ها را در طبقه بندی بر اساس مقیاس های حسابداری سنتی و کارامدی نشان داد.
بانک های بزرگی مانند BCB, RHB بانکهای کارامدی نبودند این یافته ها در راستای مطالعات انجام شده توسط پالیک در “اتریش” می باشد. ترکیب فعالیت ها در سال 2001 ، که به منظور بهبود کارایی و اثر بخشی بانک ها ، افزایش ساختاری زیادی در بخش بانکداری مالزی موجب شده است.
تنها بانکهای Hong Leongو Eon ، May Bank بهبود کارایی داشتند.در حالی که سایر بانکها هنوز در کشاکش با منابع تکراری هستند این بانکها لازم است تا در جهت تجدید ساختار تلاش کنند به طوری که زوائد را حذف کرده و کارایی و توانایی خلق ارزش خود را بهبود بخشند.
3-2-6-2) آپوهامی (2007)
هدف این مقاله تحقیق اثر خلق ارزش در افزایش قیمت سهام سرمایه گذاری است. نویسنده از اطلاعات جمع آوری شده از دو منبع زیر استفاده کرده است : 1 – شرکتهای لیست شده در بورس تایلند 2- ضریب ارزش افزوده فکری توسعه داده شده جهت تحقیق اثر کاترایی و خلق ارزش شرکت بر افزایش قیمت سهام سرمایه گذاران ، بعنوان مقیاس سرمایه فکری و مدل رگرسیون چندگانه .
تحقیق از گزارشات سالانه حسابرسی شده قیمت بازار سهام بورس تایلند استفاده می کند. جامعه آماری تحقیق شامل 33 شرکت بیمه ، مالی و بانکداری بورس تایلند در سال 2005 می باشد.
تحقیق تجربی نشان داد که سرمایه فکری شرکت یک رابطه معنی داری با افزایش قیمت سهام سرمایه گذاران دارد. یافته ها دانش پایه سرمایه فکری را افزایش می دهدا و مفهوم سرمایه فکری را در بدست آوردن ضریب رقابتی در اقتصاد پایدار مانند تایلند توسعه می دهد. بدینگونه یک شرکت باتوجه به نتایج این تحقیق می تواند استراتژی های تجاری اش را جهت افزایش کارایی منابعش و دست یافتن به مزایای رقابتی پایدار فرم بندی کند(آپوهامی ،2007،ص 105) .
4-2-6-2) ویلیامز (2000)
این تحقیق با ادبیات قبلی بر روشهای آشکار سازی سرمایه فکریدر دو روش عمده تفکیک شده است . نخست این تحقیق یک آزمون طولی از روشهاسی آشکار سازی سرمایه فکری در گزارشات سالانه از FTSE 100، شرکتهای لیست شده از سال 1996 تا 2000 آماده می کند دوم ، این مقاله رابطه میان عملکرد سرمایه فکری و میان آشکار سازی سرمایه فکری را تحقیق می کند.
با توجه به اینکه اولین هدف اصلی این مقاله به نتیجه رسیده است ، بر اساس یافته های گزارش شده که در مقایسه نتایج سالانه دوره بررسی بدست آمده این تحقیق یک افزایش عمده در میزان افشاء سازی سرمایه فکری در گزارشات سالانه شرکتهای سهامی عام در بریتانیای کبیر از FTSE 100 بود .
در ارتباط با دومین هدف اصلی این تحقیق ، یافته های تجربی یک رابطه منظمی بین عملکرد سرمایه فکری و میزان افشاء در طی دوره بررسی نشان نداد. نتایح بهر حال اظهار می کند اگر عملکرد سرمایه فکری مقدار بالایی باشد افشاء سازی کاهنده است.
در آخر بطور خلاصه این مقاله، بینشی با ارزش جهت راهنمایی ادبیات تحقیق سرمایه فکری تهیه می کند. راهنمایی ها عبارتند از :
یک نشان از تغییرات روشهای افشاء سرمایه فکری شرکتهای سهامی عام از بریتانیای کبیردرطول دهه 1990.
عامل های تاثیر گذار بر روشهای افشاء سرمایه فکری در طی دوره مزبور.
توجیه متدولوژی ضریب ارزش افزوده فکری بعنوان یک تکنیک مناسب برای اندازه گیری عملکرد سرمایه فکری شرکتها.
5-2-6-2)چین چن و دیگران
هدف این مقاله بررسی به صورت عملی رابطه بین سرمایه فکری شرکت و ارزش بازاری و عملکرد مالی شرکت است. سرمایه فکری معمولا از عوامل مهم رشد ملی تشخیص داده شده است.”کاپلان” و “نورتن” در سال 2004 در مورد سرمایه فکری اینطور بیان می کند:بسیاری از کشورها مانند ونزوئلا و عربستان سعودی منابع طبیعی فراوانی دارند اما این کشورها سرمایه گذاری ضعیف تری روی کارکنان و سیستم ها دارند در نتیجه با توجه به منابعشان درآمد سرانه کم و نرخ رشد کمتری دارند، در عوض در کشورهایی مانند سنگاپور و تایوان که منابع طبیعی کمتری دارند سرمایه گذاری آنها در زمینه نیروی انسانی و سرمایه اطلاعاتی بیشتر می باشد و لذا درآمد سرانه آنها بالاتر است.در این کار تحقیقی اطلاعات شرکت های بورس تایوان و مدل ارزش افزوده سرمایه فکری پالیک ، بعنوان معیار اندازه گیری سرمایه فکری (IC) و مدل های رگرسیون جهت امتحان رابطه بین سرمایه فکری شرکت و ارزش بازاری و عملکرد مالی شرکت ها استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق ، شرکت هایی هستند که در بورس تایوان در طول سال های 1992 تا 2002 فعالیت داشتند و در کل 4254 شرکت برای این مطالعه در نظر گرفته شده است.
سرمایه فکر به طور گسترده بعنوان معیار ارزیابی استراتژیک مهم برای مزیت های رقابتی تشخیص داده شده است. مطالعات تجربی نشان می دهد که سرمایه فکری بالاتر شرکت ها موجب ارزش بازاری بالاتر و عملکرد مالی بهتر در سال جاری و آتی می شود. نتایج تحقیق اهمیت سرمایه فکری را در ارزیابی سودآوری شرکت و پیشرفت درآمد آن را بیان می کند.
نتایج نشان می دهد که حدود 50 درصد ارزش بازاری شرکت ها در صورت حساب های مالی منعکس نشده اند و همچنین نشان می دهد که عملکرد مالی رابطه مثبتی با ضریب ارزش افزوده فکری ,VACA,VAHU دارد ولی رابطه معنی داری با STVA ندارد و با R&D ارتباط مثبتی دارد.
6-2-6-2) پوتان و دیگران(2007)
هدف از این مقاله بررسی رابطه بین سرمایه فکری شرکت ها و عملکرد مالی آنهاست . ذر این چارچوب از مدل پالیک استفاده شده است که یک تمرکز آسیایی و مروری بر داده های 150 شرکت بیان شده در بورس سنگاپور است د
ر این پژوهش سرمایه فکری با سه متغییر عملکرد مالی تست و بررسی می شود.
داده های مورد بررسی در این پژوهش از صورت های مالی حسابرسی شده پایان سال مالی شرکت های فعال در بورس سنگاپور جمع آوری شده است و به سال های 2000 تا 2002 محدود شده است(پوتان و همکاران ،2007،ص 82).
دراین مقاله تعدادی از انواع تقسیم بندی ها و مقیاس های اندازه گیری سرمایه فکری بیان شده است و در مورد این تحقیق از ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری پالیک استفاده شده است که ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری خلاصه ای از سه ضریب دیگر شامل الف ) ضریب کارایی سرمایه فیزیکی ، ب) ضریب کارایی سرمایه انسانی ،ج)ضریب کارایی سرمایه ساختاری است.
یافته های این پروژه نشان می دهد که سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت ها ارتباط مثبتی با یکدیگر دارند. سرمایه فکری شرکت ها با عملکرد مالی آتی شرکت ها ارتباط مثبتی دارد .نرخ رشد سرمایه فکری شرکت ها ارتباط مثبتی نسبت به عملکرد شرکت دارد و توزیع سرمایه فکری نسبت به عملکرد شرکت در صنایع متفاوت است.