مقایسه میانگین ها

در جدول 4 ـ 4 میانگین و شاخص های پراکندگی وزن بدن گروه های کراتین همراه با بارگیری و کراتین بدون بارگیری و دارو نما را در دو مرحله پیش و پس آزمون نشان میدهد.
داده های این جدول گویای این است که میانگین وزن بدن گروه کراتین همراه با بارگیری در پس آزمون افزایش زیادتری نسبت به پیش آزمون پیدا کرده است. در حالی که این افزایش در گروه کراتین بدون بارگیری خیلی کمتر به چشم میخورد به علاوه در گروه دارونما اندکی کاهش مشاهده میشود.

جدول 4 ـ 4 . شاخصهای آماری مربوط به وزن بر حسب کیلوگرم
درگروهای کراتین همراه با بارگیری وگروه کراتین بدون بارگیری و دارو نما در پیش و پس آزمون
شاخص آماری
گروه و مرحله میانگین شاخص های پراکندگی
انحراف استاندارد اختلاف
Pre – post دامنه تغییرات حداقل حداکثر
گروه تجربی (1)
پیش آزمون 8/79 1/8 2.7 22 68 90
پس آزمون 5/82 83/7
گروه تجربی (2) پیش آزمون 83/82 44/7 0.78 22 73 95
پس آزمون 61/83 5/7
گروه کنترل پیش آزمون 88/78 32/7 0.5 – 20 70 90
پس آزمون 38/78 11/7
4 ـ 3 . آزمون فرضیه های پژوهش
در روند پژوهش محقق در پی آن است که با استفاده از اطلاعات و داده های جمع آوری شده و انجام آزمون های لازم به درست یا غلط بودن فرضیه ها آگاهی پیدا کند. به همین منظور کلیه فرضیه هایی که در فصل اول در مورد آن صحبت شده بود را مورد آزمایش و تجزیه و تحلیل آماری قرار خواهد داد. ضمن این که با استفاده از آزمون کلموگورف اسمیرنوف نشان داده شد که داده ها دارای توزیع طبیعی میباشند، لذا برای آزمایش فرضیه ها از آزمون پارامتریک استفاده شد و با استفاده از t وابسته به بررسی تفاوت بین پیش آزمون و پس آزمون در هر یک از شاخص های اندازه گیری شده در هر گروه، و با استفاده ازANOVA به بررسی تفاوت موجود بین میانگین های سه گروه در هر شاخص، پرداخته شد، با توجه به اینکه در بررسی میانگین های سه گروه آزمون لون نشان داد که در همه موارد، واریانس های سه گروه با هم همگن اند.
4 ـ 3 ـ 1 . فرضیه اول
فرض صفر: بین تأثیر 6 هفته تمرینات مقاومتی بدنسازان بر قدرت در «حرکت پرس سینه » با بارگیری و بدون بارگیری کراتین قبل و پس از مصرف اختلاف معنیداری وجود دارد.
داده های جدول 4 ـ 5 گویای آن است که در مقایسه اختلاف میانگین های بین گروهی ، پس از یک دوره 6 هفته ای تمرین مقاومتی با وزنه رکورد پس آزمون نسبت با پیش آزمون در هر سه گروه افزایش داشته است.که این افزایش درگروه کراتین همراه با بارگیری ( 25.24 کیلوگرم) و در گروه کراتین بدون بارگیری ( 14.44 کیلوگرم) و در گروه دارونما (11.66 کیلوگرم) میباشد. داده های جدول مذکور نشان میدهد که بین میانگین گروه ها تفاوت معنی داری وجود دارد (0.016 = p ) در نتیجه فرض اختلاف در مورد قدرت حرکت پرس سینه در گروه کراتین همراه با بارگیری قابل پذیرش میباشد و فرض صفر تأیید میشود. به عبارت دیگر بارگیری کراتین تأثیر بیشتری در افزایش قدرت پرس سینه دارد.
جدول 4 ـ 5 . مقایسه میانگین های پرس سینه گروه ها در پیش و پس آزمون