مفاهیم تن انگاره -تصویر بدنی – تن انگاری زنان

 • تعریف مفهومی: تن انگاره یا تصویر بدن بعدی مهم ازخود فکر افراداست. تصوراز بدن پدیده ی پیچیده ایه که در دهه های گذشته مورد توجه اندیشمندان از بخش های جورواجور قرار گرفته اما تعریف واحدی واسه اون ارائه نشده.تن انگاره، بازنمایی داخلی ظاهر خارجی فرده (کش ۲۰۰۴). وتصویری ذهنیه که در بر گیرنده عقاید، احساسات آگاهانه وغیر آگاهانه در موردبدنه (امیدی، غفرانی پوروحسینی ۲۰۰۶)، تصویرذهنی، تصویری روانیه که فرداز ظاهرفیزیکی خود داره (گرومل[۱]وهمکاران ۲۰۰۰)ونیز احساسیه که فردنسبت به تک تک وکل اعضای بدنش داره، تصور ازبدن یه پدیده چند بعدیه وشامل ابعاد شناختی یعنی تفکرفرد درموردبدن خود، ادراکی شامل لمس وبینایی وعاطفی یا احساس فرد درمورد خود، است (گروسی، نعمت الهی ورفسنجانی۱۳۹۲). تن انگاره بیشترً به شکل درجاتی ازرضایت از ظاهر فیزیکی تعریف می شه، در واقع احساسات منفی ومثبتیه که فرددرباره شکل واندازه بدن خود داره، تصویر ذهنی منفی از خودمی تونه به نارضایتی از بدن واحساس جذاب نبودن ودر آخر مشغولیت فکری نسبت به وضعیت ظاهری یه تیکه از بدن، منتهی به مشکل کارکرد شه (کیوان آرا، حقیقیان وکاوه زاده۱۳۹۱). رضایت از تن انگاره می تونه شامل، آزمایش از وضع ظاهری[۲]، بمعنی آزمایش کلی فرددرمورداحساس جذابیت فیزیکی ورضایتمندی فرد از ظاهرش، گرایش به ظاهر[۳]، یعنی فرداز نظرروانشناختی چقدر روی ظاهرش سرمایه گذاری کرده ودر برگیرنده ی زیادی رفتار فرد با هدف حفظ یا بهبود ظاهربیرونی می باشه، رضایت از قسمت های جور واجور بدن[۴]، به معنی رضایتمندی فردازنواحی خاص بدن مانند صورت، موها، تنه، ماهیچه هاو… ، مشغولیت فکری با اضافه وزن[۵]، به معنی نگرانی فرددرمورد چاقی، مراقبت ونگرانی در مورد اضافه وزن، رژیم گرفتن ومحدود کردن غذا می باشه (دهقانی وهمکاران۱۳۹۰).
 • سرمایه گذاری

  ۲-۲-۷-۲- گذشته تن انگاره

  عده ای تشکیل تصویر ذهنی فرداز بدن خود رو ذاتی وغریزی می دانند دراین دیدگاه بر نقش جنسیت تأکید می کنن. تا قبل از نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ بیشتر جامعه شناسا چه در جامعه شناسی پزشکی وچه درکتاب های عمومی بدن رو مورد توجه قرار نمی دادن، بلکه به حولوحوش خارجی بدن توجه داشتن وکنش گران رو با هویت های، فارغ از بدن مورد مطالعه، قرار می دادندوبدن موضوعی واسه شناخت بحساب نمی اومد. مطالعه وبررسی درباره بدن پس از دهه ۱۹۸۰ به دلیل رشد فرهنگ مصرفی، عوامل جمعیت شناختی، حرکت جوامع به سمت مدرنیته و پیدایش تکنولوژی های جدید سیر شتابنده ای پیدا کرده.

  مفاهیم نظریه پردازی شده دور و بر بدن ونگرش به اون در چهارحوزه آدم شناختی، جامعه شناختی، نظریه های فرهنگی ورهیافت فمنیستی قرار داده می شن.

  توجه میشل فوکو[۶]، نظریه پرداز اجتماعی فرانسوی به تاریخ حرفه ی پزشکی وپرداختن ایشون به بدن آدم به عنوان موضوعی که دستمایه اعمال کنترل ومداخله پزشکی قرار می گیردونیز تحلیل های ایشون در مورد نظارتی که به وسیله دولت، کلیساوپزشکی به خصوصی ترین فعالیت های بدنی آدم اعمال می شد به ایجادتخصص جدیدی در میدون جامعه شناسی بنام جامعه شناسی بدن، منجرشد (احمدنیا۱۳۸۴).

  گیدنز[۷]، می گوید بدن که واسطه بین فردودنیای خارجه، بیشتر از قبل به پدیده ای اجتماعی وفرهنگی تبدیل شده، که مملواز نمادهاو معنا هاست، اون بدن رو فقطً یه موجودیت فیزیولوژی نمی دونه چون عمیقاً تحت تأثیربازتابندگی عصر تجددقرار گرفته. گیدنزمعتقداست زنان بیشتراز مردان واسه جذابیت فیزیکی خود اهمیت قا ئلند وعامل اونو سکولار شدن جوامع می دونه (گیدنز۱۳۸۵).

  گیدنز (۱۹۹۱) می گوید بدن به محلی واسه ایجادوخلق آرزوها وآرمان های آدم مبدل می شه. ومری داگلاس[۸] (۱۹۹۶) به دو بدن فیزیکی وبدن اجتماعی اشاره می کنه. اون بدن فیزیکی رو جهان کوچیکی می دونه که با فشار های اجتماعی پیوند داره (گیدنز ۱۹۹۱، مری داگلاس۱۹۹۶؛ به نقل از توسلی ومدیری۱۳۹۱). در تشکیل تصوراز بدن بعضی اون رو ذاتی وغریزی می دانند. بعضی دیگرنوع رفتار جامعه وعناصراجتماعی رو مؤثرمی دانند. یعنی افراد در روند جامعه پذیری با انتظارات متفاوتی از خود روبه رو می شن (آزادارمکی وچاوشیان۱۳۸۱). عده ای از محققان، بدن و نگرانی در مورد اون رو یکی از مهم ترین نگرانی های زندگی امروزه می دانند که می تونه سلامت فرد وجامعه رو به خطر اندازد. بحث در مورد تصوراز بدن بیشتر به سمت بررسی نارضایتی از بدن پیشرفته س، این نارضایتی ها ونگرانیها سر گرفته ازتصور از بدن، مشکلات زیادی واسه آدما مخصوصا زنان ودختران که حساسیت بیشتری نسبت به موضوع تصوراز بدن خود دارن ایجاد کرده مانند رو آوردن به جراحی های زیبایی، رژیم های غذایی سخت گیرانه، بی نظمی تغذیه و… (خواجه نوری، روحانی وهاشمی ۱۳۹۰). تحقیقات انجام شده در ایران در بخش تصوراز بدن کلا معطوف به بخش پزشکی وپرستاری بوده ودرحوزه های دیگرمطالعات زیادی انجام نشده، بعضی تحقیقات به بررسی بعضی عوامل اجتماعی مؤثربرانجام جراحی های زیبایی تمرکزکرده ان، در سطح دنیا بیشتر تحقیقات در مورد پیش بینی کننده های انجام جراحی زیبایی بوده (خزیر، دهداری ومحمودی۱۳۹۲).

  مشکلات

  ۲-۲-۷-۳- شکل های جور واجور مشکلات تن انگاره

  1. مشکل تصویر بدنی منفی به معنی یه تصویر بدنی منفی در آدمایی که از ظاهرخود ناخشنودند و می خواهند کاری در مورد اون بکنن این تصویر منفی با اقدامات خود کمک دهی قابل پیشگیری ویا درمانه.
  2. تصویر بدنی منفی ناشی ازمشکلات پیچیده روانی، که نیازمند چیزی بیش ازاقدامات خود کمک دهی تصویر بدنیه مانند مشکل بد شکلی بدنی، یا بی اشتهایی وپراشتهایی روانی وافسردگی مرضی کلی.
  3. افسردگی

  کش ودایگل[۹] ۱۹۹۷، کش واسمولاک[۱۰] ۲۰۱۱، بیان می کنن که مشکل درتصویر بدن می تونه به شکل مشکل بین ادراکات، شناخت ها، احساسات، یا به عنوان رفتارهایی که بر کارکرد زندگی روزانه و کیفیت زندگی اثر داره خودنمایی کنه (کش و دایگل۱۹۹۷؛ کش واسمولاک ۲۰۱۱؛ به نقل از ری دولفی وکروزر[۱۱] ۲۰۱۳).

  در این تحقیق بررسی تصویر بدنی منفی غیر مرضی مورد نظره ً اگه تصویر بدنی منفی غیر مرضی به موقع درمان نشه ممکنه به مشکل تصویر بدنی منفی روانی شدید تبدیل شه.

  [۱]Gromel

  [۲]Appearance Evaluation

  [۳]Appearance Orientaion

  [۴]Bodyareas Satisfaction

  [۵]Overweight preoccu pation

   

  [۶]Michel Foucault

  [۷]Giddens

  [۸]Mary Douglas

  [۹]Cash & Deagle

  [۱۰]Cash & Smolak

  [۱۱]Ridolfi&Crowther