معیار ارزش افزوده اقتصادی

بررسی تحلیلی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات
ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی ، سود حسابداری ،جریان وجه نقد عملیاتی و بازده سهام
نتایج این پژوهش نشان میدهد سود حسابداری به عنوان مهمترین متغیر حسابداری در تصمیمات مالی و سرمایه گذاری، مورد توجه تصمیم گیرندگان در بازار اوراق بهادار می باشد ،ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی نیز، علی رقم عدم آشنایی عمومی بازار با آنها، توانسته اند به طور بالقوه وارد مدل های تصمیم گیری در این بازار شوند، ولی وجوه نقد حاصل از عملیات مطابق نتایج این تحقیق، نتوانسته ارتباط معناداری با بازده سهام نشان دهد.
انواری رستمی و همکاران
1383
بررسی مقایسه ای ارتباط میان سه معیار ارزش افزوده اقتصادی، سود قبل از بهره و مالیات و جریان های نقدی عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزش افزوده اقتصادی ، سود قبل از بهره و مالیات ، جریان وجه نقد عملیاتی و ارزش بازار سهام
نتایج این پژوهش نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد سود قبل از بهره و مالیات نسبت به ارزش افزوده اقتصادی همبستگی بیشتری با ارزش بازار سهام شرکتها داشته و معیار کاراتری است، ولی ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با جریانهای نقدی عملیاتی در ارتباط با ارزش بازار سهام همبستگی بیشتری دارد.
دریابیگی
1382
بررسی مقایسهای ارزش افزوده اقتصادی و سود حسابداری جهت تعیین ارزش بازار شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
ارزش افزوده اقتصادی، سود حسابداری و ارزش بازار شرکتها
نتایج پژوهش او نشان داد که ضریب همبستگی سود با ارزش بازار شرکت بیش از ضریب همبستگی ارزش افزوده اقتصادی با ارزش بازار شرکت است.
شریعت
1381
بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم در صنعت خودرو سازی
ارزش افزوده اقتصادی ، سود هر سهم و قیمت سهام
نتایج پژوهش نشان می دهد بین این دو متغیر ارتباطی معنیدار وجود ندارد. همچنین نتایج پژوهش او نشان داد که ارتباط ارزش افزوده اقتصادی با قیمت سهام معنی دارتر از ارتباط درآمد هر سهم با قیمت سهام است.
جلیلی
1380
کاربرد اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی ‏‎در ارزیابی عملکرد مالی
ارزش افزوده اقتصادی، سود عملیاتی و بازده سهام
نتایج پژوهش نشان می دهدکه از دو معیار فوق الذکر فقط سود عملیاتی ‎‏دارای بار اطلاعاتی در زمینه توضیح تغییرات بازده سهام است و ‏‎ارزش افزوده اقتصادی در این زمینه بار اطلاعاتی ندارد.
2-12)خلاصه فصل