مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران۹۳- قسمت ۳۷

مهمترین شاخص مرکزی میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده هاست. برای مثال میانگین متغیر کیفیت اقلام تعهدی برابر با ۶۰/۰ می باشد، که نشان می دهد بیشتر داده های مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته اند. میانه یکی از شاخص های مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان می دهد. همانگونه که در جدول(۴-۸) مشاهده می شود میانه متغیر هموارسازی سود برابر با ۵۱/۰ می باشد که نشان می دهد نیمی از داده ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند.
پارامترهای پراکندگی، به طور کلی معیاری برای تعیین میزان پراکندگی داده ها از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است. از جمله مهمترین پارامترهای پراکندگی انحراف معیار است. مقدار این پارامتر برای متغیر درصد سهام آزاد شناور برابر۷۴/۱۵ و برای متغیر گردش سهام برابر ۲۲/۰ است که نشان می دهد در بین متغیرهای پژوهش، درصد سهام آزاد شناور و گردش سهام به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان پراکندگی می باشند.
میزان عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی می نامند. اگر ضریب چولگی صفر باشد، جامعه کاملاً متقارن است و چنانچه ضریب مثبت باشد، چولگی به راست و اگر منفی باشد، چولگی به چپ وجود خواهد داشت. به عنوان مثال ضریب چولگی متغیر لگاریتم طبیعی تعدادروزهای معاملاتی با ۷۰/۱- می باشد، یعنی این متغیر چولگی به چپ دارد و به این اندازه از مرکز تقارن انحراف دارد. متغیر زمان انتظار معامله بیشترین و متغیر حجم معاملات کمترین عدم تقارن را نسبت به توزیع نرمال دارد.
میزان کشیدگی منحنی فراونی نسبت به منحنی نرمال استاندارد را برجستگی یا کشیدگی می نامند. اگر کشیدگی حدود صفر باشد، منحنی فراوانی از لحاظ کشیدگی وضعیت متعادل و نرمال خواهد داشت، اگر این مقدار مثبت باشد منحنی برجسته و اگر منفی باشد منحنی پهن می باشد. کشیدگی تمامی متغیر های این مدل مثبت است. متغیر زمان انتظار معامله بیشترین برجستگی و متغیر لگاریتم طبیعی قیمت سهام کمترین برجستگی را نسبت به منحنی نرمال دارد.

جدول (۴-۸). آمار توصیفی مدل نهایی
متغیر
آماره
کیفیت اقلام تعهدی هموارسازی سود درصد سهام آزاد شناور لگارتیم طبیعی تعداد روزهای معاملاتی زمان انتظار معامله ارزش معاملات حجم معاملات گردش سهام گردش سهام شناور آزاد لگارتیم طبیعی قیمت سهام
Accrual Quality Earning Smoothness Free Float Trading Days Wait Value Trade Turnover Roll Stock Roll Free Float Price
میانگین ۶۰/۰
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.