سایت مقالات فارسی – مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران۹۳- …

هاسمن

معنادار بودن مدل رگرسیون

F

آزمون معنادار بودن ضرایب

آماره T

عدم خودهمبستگی جملات خطا*

دوربین واتسون

آزمون همسانی واریانس خطا*

بارتلت


۴-۳-تجزیه و تحلیل مدل جانبی

۴-۳-۱-آمار توصیفی
جدول(۴-۲) آمار توصیفی مربوط به متغیرهای[۶۲] مدل جانبی را نشان می دهد که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به
صورت مجزا می باشد. این پارامترها عمدتاً شامل اطلاعات مربوط به شاخص های مرکزی، نظیر بیشینه، کمینه، میانگین و میانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص های پراکندگی نظیر واریانس، چولگی و کشیدگی است. در این جدول تعداد مشاهدات برای هر متغیر برابر۶۷۲ مشاهده [۶۳]است.
مهمترین شاخص مرکزی میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده هاست. برای مثال میانگین متغیر جمع اقلام سرمایه در گردش برابر با ۶/۷۳۹۰۶ می باشد، که نشان می دهد بیشتر داده های مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته اند. میانه یکی از شاخص های مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان می دهد. همانگونه که در جدول(۴-۲) مشاهده می شود میانه متغیر جریان وجه نقد عملیاتی برابر با ۵/۵۰۶۹۰ می باشد که نشان می دهد نیمی از داده ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند.
پارامترهای پراکندگی، به طور کلی معیاری برای تعیین میزان پراکندگی داده ها از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است. از جمله مهمترین پارامترهای پراکندگی انحراف معیار است. مقدار این پارامتر برای تغییرات فروش برابر۲۲۹۷۶۲۴ و برای متغیر اقلام سرمایه در گردش برابر ۳/۷۲۲۲۲۸۸ است که نشان می دهد در بین متغیرهای پژوهش، تغییرات فروش و متغیر اقلام سرمایه در گردش به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان پراکندگی می باشند.
میزان عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی می نامند. اگر ضریب چولگی صفر باشد، جامعه کاملاً متقارن است و چنانچه ضریب مثبت باشد، چولگی به راست و اگر منفی باشد، چولگی به چپ وجود خواهد داشت. به عنوان مثال جمع اقلام سرمایه در گردش برابر با ۷۵/۴ می باشد، یعنی این متغیر چولگی به راست دارد و به این اندازه از مرکز تقارن انحراف دارد. متغیر تغییرات فروش بیشترین و متغیر جمع جریان وجه نقد عملیاتی سال قبل کمترین عدم تقارن را نسبت به توزیع نرمال دارد.
میزان کشیدگی منحنی فراونی نسبت به منحنی نرمال استاندارد را برجستگی یا کشیدگی می نامند. اگر کشیدگی حدود صفر باشد، منحنی فراوانی از لحاظ کشیدگی وضعیت متعادل و نرمال خواهد داشت، اگر این مقدار مثبت باشد منحنی برجسته و اگر منفی باشد منحنی پهن می باشد. کشیدگی تمامی متغیر های این مدل مثبت است. متغیرتغییرات فروش بیشترین برجستگی و متغیر جریان وجه نقد عملیاتی سال قبل کمترین برجستگی را نسبت به منحنی نرمال دارد.

جدول (۴-۲): آمار توصیفی مدل جانبی
متغیر
آماره
جمع اقلام سرمایه در گردش
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.