مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران۹۳- قسمت …

H0: β۱۰(بین هموارسازی سود و تعداد روزهای معاملاتی ارتباط معنی داری وجود ندارد)
H1: β۱۰(بین هموارسازی سود و تعداد روزهای معاملاتی ارتباط معنی داری وجود دارد)
Trading Days it = β۰ + β۱ Earning Smoothness it + β۲ Price it
۳-۱۰-۲-۶- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی۳-۱
فرضیه ی فرعی ۳-۱ این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:
H0: β۱۰(بین کیفیت اقلام تعهدی و زمان انتظار معامله ارتباط معنی داری وجود ندارد)
H1: β۱۰(بین کیفیت اقلام تعهدی و زمان انتظار معامله ارتباط معنی داری وجود دارد)
Wait it = β۰ + β۱ Accruals Quality it + β۲ Price it
۳-۱۰-۲-۷- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی۳-۲
فرضیه ی فرعی ۳-۲ این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:
H0: β۱۰(بین هموارسازی سود و زمان انتظار معامله ارتباط معنی داری وجود ندارد)
H1: β۱۰(بین هموارسازی سود و زمان انتظار معامله ارتباط معنی داری وجود دارد)
Wait it = β۰ + β۱ Earning Smoothness it + β۲ Price it
۳-۱۰-۲-۸- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی۴-۱
فرضیه ی فرعی ۴-۱ این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:
H0: β۱۰(بین کیفیت اقلام تعهدی و حجم معاملات ارتباط معنی داری وجود ندارد)
H1: β۱۰(بین کیفیت اقلام تعهدی و حجم معاملات ارتباط معنی داری وجود دارد)
Turnover it = β۰ + β۱ Accruals Quality it + β۲ Price it
۳-۱۰-۲-۹- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی ۴-۲
فرضیه ی فرعی ۴-۲ این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:
H0: β۱۰(بین هموارسازی سود و حجم معاملات ارتباط معنی داری وجود ندارد)
H1: β۱۰(بین هموارسازی سود و حجم معاملات ارتباط معنی داری وجود دارد)
Turnover it = β۰ + β۱ Earning Smoothness it + β۲ Price it
۳-۱۰-۲-۱۰- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی۵-۱
فرضیه ی فرعی ۵-۱ این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:
H0: β۱۰(بین کیفیت اقلام تعهدی و گردش سهام ارتباط معنی داری وجود ندارد)
H1: β۱۰(بین کیفیت اقلام تعهدی و گردش سهام ارتباط معنی داری وجود دارد)
Roll Stock it = β۰ + β۱ Accruals Quality it + β۲ Price it
۳-۱۰-۲-۱۱- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی ۵-۲
فرضیه ی فرعی ۵-۲ این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:
H0: β۱۰(بین هموارسازی سود و گردش سهام رتباط معنی داری وجود ندارد)
H1: β۱۰(بین هموارسازی سود و گردش سهام ارتباط معنی داری وجود دارد)
Roll Stock it = β۰ + β۱ Accruals Quality it + β۲ Price it
۳-۱۰-۲-۱۲- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی۶-۱
فرضیه ی فرعی ۶-۱ این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:
H0: β۱۰(بین کیفیت اقلام تعهدی و ارزش معاملات ارتباط معنی داری وجود ندارد)
H1: β۱۰(بین کیفیت اقلام تعهدی و ارزش معاملات ارتباط معنی داری وجود دارد)
Value Trade it = β۰ + β۱ Accruals Quality it + β۲ Price it

کامنت‌ها بسته شده‌اند.