مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران۹۳- قسمت …

فرضیه ۴-۱- بین کیفیت اقلام تعهدی و حجم معاملات رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه ۴-۲- بین هموارسازی سود و حجم معاملات رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه ۵-۱- بین کیفیت اقلام تعهدی و گردش سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه ۵-۲- بین هموارسازی سود و گردش سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه ۶-۱- بین کیفیت اقلام تعهدی و ارزش معاملات رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه ۶-۲- بین هموارسازی سود و ارزش معاملات رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه ۷-۱- بین کیفیت اقلام تعهدی و گردش سهام آزاد شناور رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه ۷-۲- بین هموارسازی سود و گردش سهام آزاد شناور رابطه معنی داری وجود دارد.
۱-۸-متغیر های پژوهش
۱-۸-۱-متغیر مستقل:
کیفیت سود: کیفیت سود اشاره به معقول بودن کلی سود گزارش شده دارد(کنچل و دیگران،۲۰۰۷)[۱۳] و معیاری برای ارزیابی کیفیت (چگونگی) تکرار ، کنترل، و نزدیکی سود تعهدی به سود نقدی است (بن،۲۰۰۸)[۱۴]
متغیر مستقل در این پژوهش کیفیت سود می باشد، که با دو شاخص کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی (یکنواختی سود) برای هر شرکت به صورت چرخشی سه ساله (t تا t-2) اندازه گیری می شود. در ادامه نحوه اندازه گیری هر یک از این ویژگی های فوق، تشریح می شود(کردستانی و تاتلی،۱۳۹۲)
کیفیت اقلام تعهدی
در این پژوهش از مدل کیفیت سود دیچاو برای برآورد متغیر مستقل کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است.
TCA it = β۰ + β۱ CFO t-1 + β۲ CFO t + β۳ CFOt+1 + β۴∆sales it + β۵ PPE it +εit
که در رابطه فوق:
TCA it= اقلام سرمایه در گردش
CFOi, t-1 = جریان وجه نقد عملیاتی سال قبل
CFOit = جریان وجه نقد عملیاتی سال جاری
CFOi, t+1 = جریان وجه نقد عملیاتی سال بعد
∆Sales it = تغییرات فروش در سال جاری (که از تفاضل فروش سال جاری از سال قبل برآورد می شود.)
PPE i,t = جمع ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات در سال جاری
β۰= عرض از مبدأ
βi = ضرایب متغیرهای مدل (پارامترها)
εit= باقیمانده یا پسماند مدل (جزء خطا)
کیفیت اقلام تعهدی از انحراف معیار خطای برآوردی رابطه بالا به صورت ذیل برآورد می شود:
Accruals Quality it =
هموارسازی سود(یکنواختی سود)
یکنواختی یا هموارسازی سود نیز معیاری دیگر برای ارزیابی کیفیت سود است و معمولا با برخی از معیارهای جریان های نقدی اندازه گیری می شود. این معیار با این فرض که سود هموار نشده و جریان نقدی مدیریت نشده، استفاده می شود. یکنواختی کم سود بدان معنی است که مدیریت یک شرکت در شیوه های هموارسازی سود درگیر نیست.
باون و همکارانش(۲۰۰۳)، یکنواختی سود را از تقسیم انحراف معیار جریان های سود خالص بر انحراف معیار جریان نقد عملیاتی اندازه گیری کردند. این معیار مشابه معیارهای هانت و همکارانش (۱۹۹۷)؛ لویز و همکارانش (۲۰۰۳)، پینکوس و راجگوپال (۲۰۰۲)، فرانسیس و همکارانش (۲۰۰۴) می باشد.
Earnings Smoothness=
که در رابطه فوق:
NIBE it = سود خالص در سال جاری
CFO it = جریان نقد عملیاتی در سال جاری
۱-۸-۲- متغیر کنترلی
در این پژوهش از لگارتیم طبیعی قیمت بازار سهام به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.
۱-۸-۳- متغیر های وابسته:
۱٫ارزش معاملات[۱۵]:این معیار به نوعی معیاری سنتی برای سنجش نقدشوندگی سهام محسوب می شود که نتیجه ی حاصل ضرب تعداد سهام معامله شده در قیمت سهام است . بالا بودن این معیار نشان از نقدشوندگی بالای سهام دارد. برای محاسبه قیمت میانگین از آخرین قیمت هر روز استفاده شده است.(کرمی و همکاران ،۱۳۸۹)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

کامنت‌ها بسته شده‌اند.