مشکلات اجتماعی

پسآزمون 71/59 7 13/6
کل پیشآزمون 64/64 7 19/8 56/5 6 **001/0
پسآزمون 35/59 7 39/6
01/0>p ** ،05/0>p *
نتایج ارائه شده در جدول شمارۀ 4-11 نشان میدهد تفاوت معناداری از نظر آماری بین میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون مشکلات اجتماعی آزمودنیها بر اساس ارزیابی والدین 007/0 =p-value (01/0>p) و معلم 006/0 p-value=(01/0>p)، 001/0=p-value کل (01/0>p) وجود دارد و فرض صفر در این زمینه رد میشود. بررسی میانگینهای ارائه شده در جدول 4-11 نشان میدهد که بعد از دورهی کتابدرمانی، میانگین نمرات مشکلات اجتماعی آزمودنیها به طور معناداری از نظر آماری کاهش یافته است.
4-3-5. فرضیهی پنجم پژوهش
فرضیهی پنجم پژوهش عبارت بود از: « کتابدرمانی، بر مشکلات تفکر کودکان ناشنوای مقطع ابتدایی مدرسهی استثنایی وصال بیرجند، تأثیر دارد». برای بررسی این فرضیه میانگین پیشآزمون و پسآزمون آزمودنیها با استفاده از آزمون t وابسته مقایسه شدند. نتایج این آزمون در جدول 4-12 ارائه شد.
نتایج حاصل از اجرای آزمون و برخی آمارههای توصیفی حاصل از اجرای آزمون در جدول 4-12 نشان داده شده است.
جدول4-12: نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون مشکلات تفکر آزمودنی ها براساس ارزیابی والدین، معلم و کل
منبع ارزیابی
میانگین تعداد انحراف معیار t درجه آزادی سطح معناداری
والدین پیشآزمون 57/59 7 20/8 35/2- 6 05/0
پسآزمون 29/57 7 22/7
معلم پیشآزمون 29/53 7 74/7 3/1- 6 23/0
پسآزمون 71/52 7 18/7
کل پیشآزمون 42/56 7 94/5 11/3 6 *02/0
پسآزمون 85/54 7 45/5
01/0>p ** ،05/0>p *
نتایج ارائه شده در جدول شمارۀ 4-12 نشان میدهد تفاوت معناداری از نظر آماری بین میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون مشکلات تفکر آزمودنیها بر اساس ارزیابی والدین05/0 =p-value و معلم 23/0 p-value=، وجود ندارد و فرض صفر در این زمینه تأیید میشود.
بررسی میانگینهای ارائه شده در جدول 4-12 نشان میدهد که بعد از دورهی کتابدرمانی، میانگین نمرات مشکلات تفکر آزمودنیها به طور معناداری از نظر آماری کاهش نیافته است. ولی نمرات پیشآزمون و پسآزمون مشکلات تفکر آزمودنیها براساس نتیجهی ارزیابی کلی02/0 =p-value (05/0>p) تفاوت معناداری از نظر آماری وجود دارد و فرض صفر در این زمینه رد میشود و این نشاندهندهی این است که در نتیجهی ارزیابی کلی میانگین نمرات آزمودنیها به طور معناداری از نظر آماری کاهش یافته است.
4-3-6. فرضیهی ششم پژوهش
فرضیهی ششم پژوهش عبارت بود از: « کتابدرمانی، بر مشکلات توجه کودکان ناشنوای مقطع ابتدایی مدرسه ی استثنایی وصال بیرجند تأثیر دارد». برای بررسی این فرضیه میانگین پیشآزمون و پسآزمون آزمودنیها با استفاده از آزمون t وابسته مقایسه شدند. نتایج این آزمون در جدول 4-13 ارائه شد.
نتایج حاصل از اجرای آزمون و برخی آمارههای توصیفی حاصل از اجرای آزمون در جدول 4-13 نشان داده شده است.
جدول4-13: نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون مشکلات توجه آزمودنی ها براساس ارزیابی والدین، معلم و کل