مشکلات اجتماعی کودکان

تعیین تأثیر کتابدرمانی بر کاهش اضطراب/افسردگی کودکان ناشنوای گروه سنی «ب» مقطع ابتدایی مدرسهی استثنایی وصال بیرجند
تعیین تأثیر کتابدرمانی بر کاهش گوشهگیری/افسردگی کودکان ناشنوای گروه سنی «ب» مقطع ابتدایی مدرسهی استثنایی وصال بیرجند
تعیین تأثیر کتابدرمانی بر کاهش شکایات جسمانی کودکان ناشنوای گروه سنی «ب» مقطع ابتدایی مدرسهی استثنایی وصال بیرجند
تعیین تأثیر کتابدرمانی بر کاهش مشکلات اجتماعی کودکان ناشنوای گروه سنی «ب» مقطع ابتدایی مدرسهی استثنایی وصال بیرجند
تعیین تأثیر کتابدرمانی بر کاهش مشکلات تفکر کودکان ناشنوای گروه سنی «ب» مقطع ابتدایی مدرسهی استثنایی وصال بیرجند
تعیین تأثیر کتابدرمانی بر کاهش مشکلات توجه کودکان ناشنوای گروه سنی «ب» مقطع ابتدایی مدرسهی استثنایی وصال بیرجند
تعیین تأثیر کتابدرمانی بر کاهش رفتارهای قانونشکنانهی کودکان ناشنوای گروه سنی «ب» مقطع ابتدایی مدرسهی استثنایی وصال بیرجند
تعیین تأثیر کتابدرمانی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانهی کودکان ناشنوای گروه سنی «ب» مقطع ابتدایی مدرسهی استثنایی وصال بیرجند
تعیین تأثیر کتابدرمانی بر تغییر کلی طرز رفتار کودکان ناشنوای گروه سنی «ب» مقطع ابتدایی مدرسهی استثنایی وصال بیرجند
1-5. فرضیههای پژوهش
کتابدرمانی، بر اضطراب/افسردگی کودکان ناشنوای گروه سنی «ب» مقطع ابتدایی مدرسهی استثنایی وصال بیرجند تأثیر دارد.
کتابدرمانی، بر گوشهگیری/افسردگی کودکان ناشنوای گروه سنی «ب» مقطع ابتدایی مدرسهی استثنایی وصال بیرجند تأثیر دارد.
کتابدرمانی، بر شکایات جسمانی کودکان ناشنوای گروه سنی «ب» مقطع ابتدایی مدرسهی استثنایی وصال بیرجند تأثیر دارد.
کتابدرمانی، بر مشکلات اجتماعی کودکان ناشنوای گروه سنی «ب» مقطع ابتدایی مدرسهی استثنایی وصال بیرجند تأثیر دارد.
کتابدرمانی، بر مشکلات تفکر کودکان ناشنوای گروه سنی «ب» مقطع ابتدایی مدرسهی استثنایی وصال بیرجند تأثیر دارد.
کتابدرمانی، بر مشکلات توجه کودکان ناشنوای گروه سنی «ب» مقطع ابتدایی مدرسهی استثنایی وصال بیرجند تأثیر دارد.
کتابدرمانی، بر رفتارهای قانونشکنانهی کودکان ناشنوای گروه سنی «ب» مقطع ابتدایی مدرسهی استثنایی وصال بیرجند تأثیر دارد.
کتابدرمانی، بر رفتارهای پرخاشگرانهی کودکان ناشنوای گروه سنی «ب» مقطع ابتدایی مدرسهی استثنایی وصال بیرجند تأثیر دارد.
کتابدرمانی، بر رفتارهای درونیسازی کودکان ناشنوای گروه سنی «ب» مقطع ابتدایی مدرسهی استثنایی وصال بیرجند تأثیر دارد.
کتابدرمانی، بر رفتارهای برونیسازی کودکان ناشنوای گروه سنی «ب» مقطع ابتدایی مدرسهی استثنایی وصال بیرجند تأثیر دارد.
کتابدرمانی بر تغییر کلی طرز رفتار کودکان ناشنوای گروه سنی «ب» مقطع ابتدایی مدرسهی استثنایی وصال بیرجند تأثیر دارد.
1-6. تعریفهای عملیاتی
کتابدرمانی: در پژوهش حاضر، منظور از کتابدرمانی استفاده از کتابهای داستانی مناسب برای کودکان ناشنوای گروه سنی ب «سالهای ابتدایی » دبستان وصال بیرجند است. درمان با کتاب، شامل جلسات کتابدرمانی انفرادی، همراه با لوحهای فشرده زبان اشارهی کتابها است، که در درمان نشانگانهای درونسازی شده و برونسازی شدهی کودکان مؤثر است.
تست آشنباخ: تست آشنباخ، تستی است که بر اساس نظامِ سنجشِ مبتنی بر تجربهی آشنباخ میباشد. این نظام، مدلی چندمحوری است که چارچوبی را برای سازماندهی و یکپارچهسازی دادههای تجربیِ حاصل از منابع اطلاعاتی مختلف، فراهم میکند. در این پژوهش دادهها تنها از دو منبع این تست بهدست میآیند که این منابع عبارتند از: گزارش والدین و گزارش معلم. گزارش والدین شامل: سیاههی رفتاری کودک(سی بی سی ال ) و فرم گزارش معلم ( تی آر اف ) استفاده میشود که توسط معلم، بر اساس وضعیت کودک در شش ماه گذشته، تکمیل شده است.