مشخصات جمعیت شناختی

در این آزمون، فرضیه مطرح شده در مورد میانگین جامعه در سطح خطای مورد بررسی قرار میگیرد. این آزمون برای متغیرهای کمی به کار میرود و در مواردی برای تشخیص تأثیر یا عدم تأثیر یک متغیر یا متغیرها در وضعیت مورد بررسی استفاده میشود(مومنی و قیومی،1389،68). در این تحقیق جهت بررسی سطح مطلوبیت مولفهها از آزمون میانگین یک جامعه آماری استفاده میشود.
3-9-6) آزمون T دو جامعه مستقل
با استفاده از آزمون T دو جامعه مستقل میتوان میانگین دو گروه از پاسخگویان را با یکدیگر مقایسه کرد. از این آزمون برای محاسبه فاصله اطمینان و یا آزمون فرضیه تفاوت میانگین دو جمعیت استفاده می‏شود. به عبارتی، در این آزمون، میانگین به دست آمده از نمونه‌های تصادفی مورد قضاوت قرار می‏گیرند. بدین معنی که از دو جامعه مختلف، نمونه‌هایی اعم از این که تعداد نمونه مساوی یا غیر مساوی باشند، به طور تصادفی انتخاب کرده و میانگین‌های آن دو جامعه را با هم مقایسه می‌کنیم (حبیب پور و صفری، 1388، 546). در این تحقیق جهت بررسی اختلاف میانگین بین مردان و زنان از این آزمون استفاده میشود.
3-9-7) آزمون Fیا آنوا(ANOVA)
آزمون F یا تحلیل واریانس یک طرفه برای آزمون تفاوت میانگین یک متغیر در بین بیش از دو گروه به کار می‌رود. در این آزمون که تعمیم‌یافته آزمون T با دو نمونه مستقل است، مقایسه میانگین‌های چند جامعه، راحت تر از آزمون T می‌باشد. در آزمون F واریانس کل جامعه به عوامل اولیه آن تجزیه می‌شود، که به همین دلیل به آن آزمون آنالیز واریانس (ANOVA) نیز گفته می‌شود. همچنین به کمک این آزمون می‌توانیم مقایسه‌های چندگانه را میان گروه‌ها انجام دهیم(حبیب پور و صفری، 1388، 558). در این تحقیق برای تأثیر سنوات خدمت ،سطح تحصیلات ،سن و جنسیت از این آزمون استفاده میشود.
3-10) جمع‌بندی
روش انجام پژوهش از قسمتهای مهم یک کار تحقیقاتی میباشد. در فصل سوم به تفصیل روش تحقیق و نحوه جمعآوری اطلاعات بیان گردید. دادههای مورد نیاز پژوهش از طریق روش پرسشنامهای جمعآوری شده است و ساختار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. همان گونه که قید شد جامعه آماری این تحقیق را کارکنان و مدیران بخش ستادی آموزش و پرورش استان قم تشکیل میدهند و نمونه آماری از بین این افراد انتخاب خواهد شد و در پایان به تشریح آزمونهای مورد استفاده در این تحقیق پرداخته شد. در فصل آتی به تجزیه و تحلیل نتایج پرسشنامهها خواهیم پرداخت.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه
پس از آنکه داده‌های تحقیق گردآوری، استخراج و طبقه بندی گردیدند، جداول و نمودارهای لازم تهیه شدند و آزمون‌های آماری نیز انجام شد؛ نوبت به مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف است، می‌رسد. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد.
در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه که مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سؤالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه‌های خود، هدایت کند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه‌های اساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه و تحلیل روشی است که از طریق آن، داده‌هایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای تحقیق فراهم آمده‌اند؛ خلاصه، کد بندی، دسته بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید.
در این فصل، ابتدا مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان بررسی می‌شود. جداول فراوانی مربوط به مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان تشکیل یافته و نمودارهای فراوانی مربوطه رسم می‌شود. سپس داده‌های بدست آمده از پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه، از نظر فراوانی و درصد تجزیه و تحلیل می‌شود و با استفاده از آنها و آزمون‌های آماری، درستی فرضیه‌های تحقیق بررسی می‌شود.
4-2 بررسی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات جمعیت شناختی
جنسیت : جدول و نمودار فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان بصورت زیر می‌باشد. در بین 124 نفر، 123 نفر به سوال جنسیت پاسخ داده‌اند. پس 6/88 درصد پاسخ دهندگان مرد و 4/11 درصد آنها زن بودند.

جدول 4-1 : جدول فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی نسبی معتبر
مرد
زن
109
14
6/88