مشخصات جمعیت شناختی

سبک فکری کارکنان
723/0
5
انگیزه کارکنان
756/0
4
عوامل شخصیتی کارکنان
749/0
4
عوامل محیطی
765/0
4
کل سوالات
784/0
26
3-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در این تحقیق برای توصیف مشخصات جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان از آمار توصیفی شامل تشکیل جداول فراوانی و درصد فراوانی، رسم نمودارهای فراوانی استفاده می‌شود. برای بررسی درستی فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های آماری مانند: آزمون کلموگروف – اسمیرنف یک نمونه‌ای، آزمون دوجمله‌ای، آزمون فریدمن استفاده می‌شود. تمامی تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم افزار آماری IBM SPSS Statistic 22 انجام می‌شود. برای رتبه‌بندی عوامل خلاقیت کارکنان از نظر میزان تاثیرشان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان از روش شباهت به گزینه ایده‌آل یا تاپسیس استفاده می‌شود. تمامی محاسبات مربوط به روش شباهت به گزینه ایده‌آل با استفاده از نرم افزار Excel2010 انجام می‌شود.
3-10-1- آزمون‌های آماری
آزمون کولموگروف- اسیرونوف یک نمونه‌ای: این آزمون توسط دو آماردان روسی به نامهای کولموگروف و اسیرونوف در سال 1933 پیشنهاد شده است و به عنوان یک آزمون تطابق توزیع برای داده‌های کمی می‌باشد. آزمون کلموگروف- اسمیرونوف یک نمونه‌ای برای ارزیابی همقوارگی متغیرهای رتبه‌ای در دو نمونه (مستقل و یا غیر مستقل) و یا همقوارگی توزیع یک نمونه با توزیعی که برای جامعه فرض شده‌ است، بکار می‌رود. این آزمون در مواردی به کار می‌رود که متغیرها رتبه‌ای می‌باشند و توزیع متغیر رتبه‌ای را در جامعه بتوان مشخص نمود. این آزمون از طریق مقایسه توزیع فراوانی‌های نسبی مشاهده شده در نمونه با توزیع فراوانی‌های نسبی جامعه انجام می‌گیرد. فرض صفر در آزمون کولموگروف- اسیرونوف یک نمونه‌ای این است که بین فراوانی‌های مشاهده شده و فراوانی‌های مورد انتظار تفاوتی وجود ندارد، به عبارت دیگر توزیع جامعه نرمال است. فرض مقابل در این آزمون این است که بین فراوانی‌های مشاهده شده و فراوانی‌های مورد انتظار تفاوتی وجود دارد، به عبارت دیگر توزیع جامعه نرمال نیست.
آزمون فریدمن : یک آزمون نا پارامتری، معادل آنالیز واریانس با اندازه‌های تکراری (درون گروهی) است که از آن برای مقایسه میانگین رتبه‌ها در بین k متغیر استفاده می‌شود. این آزمون زمانی کاربرد پیدا می‌کند که شما بخواهید نظرات یک گروه را در چند زمینه مورد بررسی قرار دهید و براساس نظرات افراد این گروه الویت هر کدام از موارد را براساس رتبه‌بندی معنی‌دار مشخص نمایند.
3-10-2- روش شباهت به گزینه ایده‌آل یا تاپسیس (TOPSIS)