مسئولیت در قبال سازمان

تعیین تعهد سازمانی غالب معلمان مدارس شهر خنج.
تعیین رابطه بین انواع ارتباطات سازمانی و ابعاد تعهد سازمانی.
بررسی قدرت انواع ارتباطات سازمانی در پیش بینی انواع تعهد سازمانی معلمان.
مقایسه نوع ارتباطات سازمانی، در مدارس دخترانه و پسرانه.
مقایسه انواع تعهد سازمانی، بین معلمان زن و مرد.
1-5- پرسشهای پژوهش
نوع ارتباطات سازمانی غالب در مدارس شهر خنج کدام است؟
تعهد سازمانی معلمان مدارس شهر خنج به چه میزان است؟
نوع تعهد سازمانی غالب در مدارس شهر خنج کدام است؟
آیا رابطه معناداری بین انواع ارتباطات سازمانی و ابعاد تعهد سازمانی معلمان وجود دارد؟
آیا انواع ارتباطات سازمانی پیش بینی کننده معنادار انواع تعهد سازمانی معلمان می باشد؟
آیا تفاوت معناداری بین نوع ارتباطات سازمانی در مدارس دخترانه و پسرانه وجود دارد؟
آیا تفاوت معناداری بین انواع تعهد سازمانی معلمان زن و مرد وجود دارد؟
1-6-تعاریف مفهومی متغیرها
1-6-1- ارتباطات سازمانی:
ارتباطات سازمانی عبارتست از فرایندها (هبلس و وور، 2001) و تعاملات (برگر 2008) یا پردازشی (کُری، 1995؛ سِیبُلد و شیا، 2001؛ استُل و چِنی، 2002) که افراد و اعضای سازمان از طریق آن در پیامها و اطلاعات، ایده ها و احساسات یکدیگر سهیم می شوند (هبلس و وور، 2001) و پیامها را رد و بدل می کنند (کُری، 1995؛ سِیبُلد و شیا، 2001؛ استُل و همکاران، 2002). این فرایند نه تنها گفتار و نوشتار، بلکه زبان بدن، سبک و منش فردی (هر چیزی که معنایی را به پیام بیافزاید) را نیز شامل می شود (هبلس و وور، 2001). به طور کلی، ارتباطات سازمانی عبارتست از فرایندها و تعاملاتی که بین افراد در سازمان صورت گرفته و پیامها و اطلاعات از طریق آن رد و بدل می شود و دارای انواعی به شرح زیر است:
1-6-1-1- ارتباطات خطی:
الگوی خطی ارتباطات که اولین بار توسط شانن و وور (1949) ارائه شده است، به معنای انتقال پیام از یک منبع (مانند تلویزیون) به دیگری است (هان و همکاران، 2011، باتلند، 2012، هلمز و هندلی، 1998) و ارتباطات را به عنوان فرایندی یک جانبه ترسیم میکند که در آن فردی، دیگری را تحت تأثیر قرار می دهد (وود، 2010، نارولا، 2006). به طور کلی، الگوی خطی ارتباط، فرایند ارتباطی یک سویه را به تصویر می کشد.
1-6-1-2- ارتباطات تعاملی:
الگوی تعاملی، ارتباطات را به عنوان فرایندی ترسیم میکند، که در آن شنونده از طریق بازخورد به پیام واکنش نشان می دهد(وود، 2010، باتلند، 2012، هلمز و هندلی، 1998). این الگو بر تعامل بین فرستنده و گیرنده (نارولا، 2006) و ارتباط گیرنده و فرستنده با زمینه عمومی شامل مهارتها، نگرشها، عقاید، نظامهای اجتماعی و فرهنگ تأکید دارد(باتلند، 2012). به طورکلی، الگوی تعاملی ارتباطات، فرایند ارتباطی دوسویه را به تصویر می کشد.
1-6-1-3- ارتباطات تبادلی:
الگوی تبادلی ارتباطات، بر پویایی های فرایند ارتباطات و نقش های چندگانه افراد، طی فرایند ارتباطات تأکید میکند (وود،2010، باتلند، 2012، هلمز و هندلی، 1998). در این الگو هر دو طرف به طور همزمان، نقش فرستنده و گیرنده را ایفا می کنند و رمزگذاری و رمزگشایی نیز همزمان روی می دهد (هان و همکاران، 2011، هلمز و هندلی، 1998) و پاسخهای همزمان، بجای بازخورد خطی محور ارتباط قرار می گیرد(نارولا، 2006). همچنین در این مدل آغاز و پایان مشخصی برای ارتباط وجود ندارد و ارتباط غیرکلامی، زمینه اجتماعی، تجارب فرهنگی و نگرشها نقشی عمده در فرایند ارتباطات ایفا می کنند(باتلند، 2012). به طورکلی، الگوی تبادلی ارتباط، فرایند ارتباطی چندسویه و همه جانبه را به تصویر می کشد.
1-6-2- تعهد سازمانی:
تعهد سازمانی به معنای شناسایی و هویت بخشی اعضا، از طریق عضویت در سازمان خاص و سطح مشارکت در آن می باشد (لوک، وانگ، وستوود، کروفورد، 2007) و مفهومی چندبعدی است که وفاداری و هویت بخشی کارمند با سازمان، تمایل به ماندن در سازمان و تمایل به گسترش تلاش در سازمان را در برمی گیرد (چونگ، وانگ و لو، 2011، اپل بام، بِیلی، بِرگ و کلبرگ، 2000، چِن، تسو و فار، 2002). این متغیر نوعی حالت روانی است که بیانگر تمایل، نیاز و یا الزام جهت ادامه فعالیت در سازمان می باشد (می یر و آلن، 2007) و وفاداری کارمند به کارفرمای خود و اهداف سازمان را نیز شامل می شود (دانشگاه پنسیلوانیا، 2011). به طورکلی، تعهد سازمانی به معنای وفاداری فرد به سازمان و تمایل به ماندن در عضویت سازمان برحسب وابستگی عاطفی، نیاز یا احساس مسئولیت در قبال سازمان می باشد.
1-6-2-1- تعهد عاطفی:
عمومی ترین جنبه تعهد سازمانی است و در بردارنده پیوند و دلبستگی عاطفی کارمند به سازمان و اهداف آن می باشد(نور و نور، 2006، می یر و آلن، 2006، دانشگاه پنسیلوانیا، 2011، دردوایس، 2004) به نحوی که فرد هویت خود را با سازمان خود معرفی می کند(لوتانز، 2008) و تمایل دارد که در سازمان باقی بماند(می یر و آلن، 2006، مودی و همکاران، 2006). به طورکلی، تعهد سازمانی به عنوان دلبستگی عاطفی فرد به سازمان و تمایل وی به عضویت در سازمان تعریف شده است.