مزایای سهام جایزه

– ذخیره مطالبات مشکوک الوصول – ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
– ذخیره بازخرید خدمت کارکنان – ذخیره بازخرید خدمت کارکنان
– ذخیره کاهش ارزش موجودی ها – ذخیره کاهش ارزش موجودی ها
– ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها – ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها
– ذخیره تضمین محصولات – ذخیره تضمین محصولات
– ذخیره هزینههای معوق – ذخیره هزینههای معوق
3-5-5) اندازه شرکت
اندازه شرکت همان ارزش بازار شرکت می باشد و از ضرب تعداد سهام در قیمت روز هر سهم بدست می آید. (کیمیاگری، 8:1385).
3-5-6) ارزش بازار سهام
در این پژوهش ارزش بازار سهام به وسیله ضرب کردن آخرین قیمت بازار سهام عادی در تعداد سهام منتشره مشخص می شود.
ارزش بازار سهام در این پژوهش جهت استاندارد سازی متغیر ها استفاده می شود.
3-5-7) متغیر وابسته پژوهش
مهمترین معیار ارزیابی عملکرد شرکتها در حال حاضر نرخ بازدهی سهام آنهاست. این معیار به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سهامداران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که این معیار دستخوش نوسانات منفی قرار می گیرد، هشداری برای شرکت به عنوان عملکرد نامناسب برای آن می باشد و برعکس این مطلب نیز صادق است. همانطور که ذکر شد به دلیل اهمیت فوق العاده ای که بازدهی سهام در جهت افزایش ثروت سهامداران دارد محققان و پژوهشگران همواره به دنبال متغیرهایی بوده اند که از طریق آن بازدهی سهام را پیش بینی کنند بنابراین در این تحقیق برای پیش بینی نرخ بازدهی سهام توسط متغیرهای مستقل پیش گفته، نرخ بازدهی سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می شود.
نرخ بازدهی سهام:
روش مورد استفاده برای محاسبه بازده سهام در این تحقیق به شرح ذیل می باشد:
مزایای سهام جایزه + مزایای حق تقدم + سودنقدی + تفاوت قیمت اول دوره و قیمت انتهای دوره سهام دوره
(3- 16)
قیمت ابتدای دوره سهام
نرخ بازدهی سهام =

در این تحقیق جهت محاسبه بازده سهام از نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است.
3-6) روش گرد آوری اطلاعات
به منظور جمعآوری دادههای مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای تحقیق ، از بانکهای اطلاعاتی «پارس پرتفولیو» و «رهآورد نوین» استفاده شده است. در مواردی که دادههای موجود در این بانکهای اطلاعاتی ناقص بوده است به آرشیوهای دستی موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران و سایت اینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار مراجعه شده است. در این تحقیق آمار و ارقام مورد نیاز مربوط به نرخ اوراق مشارکت دولتی و شاخص عمومی قیمتها از سایت اینترنتی بانک مرکزی استخراج گردیده است.
3-7) ابزار تحقیق