مراکز آموزشی

3- الگوی سیپو CIPPO
4- الگوی استیک
5- الگوی پاسخگویانه
6- الگوی ارزیابی اختلاف
7- الگوی ارزیابی اجرای عمل
8- الگوی ارزیابی کارآگاهانه
9- الگوی ارزیابی هدف- آزاد
10- الگوی ارزیابی به مثابه روشنگری
11- الگوی ارزیابی مبتنی بر خبرگی
12- الگوی ارزیابی بر مدافعه
13- الگوی ارزیابی مشارکتی
14- الگوی ارزیابی اعتباربخشی
2-3-3- مدل سیپو CIPPO و شبکه ایپول (EIPOL)
مدل سیپو اغلب با نام دانیل ال. استافیل بیم ملازمت دارد. این الگو یکی از با معناترین الگوها در ارتباط با مفاهیمی که ریشه در هدفها، آزمون ها و طرح های تجربی دارد مطرح می شود. و لذا در بسیاری از مراکز آموزشی به عنوان عملی ترین و معروف ترین الگوی ارزشیابی به کار گرفته شده است. (پوریان)
الگوی سیپو بر این باور شکل گرفته است که مهمترین هدف ارزشیابی بهبود و اصلاح دوره است نه اثبات برنامه بر طبق مدل سیپو CIPPO هدف ارزشیابی بدست آوردن اطلاعات مفید برای تصمیم گیرندگان است.
این مدل با استفاده از استعاره سیستم ها و پارامتر (زمینه، درونداد، فرایند، نتیجه، محصول) به پنج نوع ارزشیابی اشاره دارد تا اطلاعاتی را برای پنج نوع تصمیم گیری فراهم کند. (خلخالی، 1382)
این الگو درصدد یافتن ابزاری است که بتواند برنامه را بهبود و آن را برای استفاده بهتر آماده کند و در این ارتباط هر گاه برنامه ای قابلیت بهبود اصلاح نداشته باشد به جای مربوط به آن برنامه استفاده کرده و آزادسازی برنامه، از منابع متعلق به آن در سایر برنامه ها استفاده خواهد کرد.
این الگو به مدیران و مسئولان برنامه های کمک می کند تا با دریافت بازخوردی نظام دار از جریان امور، نیازهای مهم را در اولویت قرار داده و منابع موجود را در خدمت بهترین نوع فعالیت قرار دهند.
این الگو از دیدگاه ارزشیابی به قصد گردآوری اطلاعات برای تصمیم گیری هدایت می کند. در قبول دیدگاه ارزشیابی به قصدگردآوری اطلاعات برای حمایت از تصمیم گیری، تعیین نوع اطلاعات مورد نیاز مهم است.
زیرا بر اساس این اطلاعات می توان رهیافتهای مناسب ارزشیابی را مطرح کرد.
تعیین اینکه چه نوع تصمیمی باید گرفته شود کمک می کند تا اطلاعات مورد نیاز تعیین شود.
به طور کلی مفاهیم و اصول سیپو را می توان به شرح ذیل بیان داشت:
1- ارزیابی قسمتی به هم پیوسته از برنامه مرتب یک سازمان است. نه صرفاً فعالیتی ویژه که در یک برنامه به کار گرفته شود. لذا الگوی سیپو (CIPPO) یا هر گونه رویکرد دیگری قسمتی از کل به هم پیوسته ای از ارزیابی رسمی و غیررسمی است که در یک مؤسسه جریان دارد.
2- ارزشیابی نقش حیاتی در تحریک و برنامه ریزی تغییر دارد.