مدیریت منابع انسانی

Dvlan and S. Schuler, Shimon and Randal-2
پیشگفتار
بهره وری
افزایش عملکرد
کاهش غیبت
کاهش ترک خدمت
کاهش شکایتها
کیفیت زندگی کاری
افزایش مشارکت در کار
افزایش خشنودی از کار
کاهش فشار عصبی
کاهش سوانح و بیماریها
رعایت قانون
کاهش یا از میان رفتن جریمه های قانونی
کاهش یا از بین رفتن هزینه های پیمانهای از دست رفته
افزایش خوش بینی اجتماعی واوازه عمومی سازمانها(دولان و شولر ،1381،ص46)
در اکثر موارد فوق انضباط و رعایت مقررات اهمیت فوق العاده ای دارد.
امروزه یکی از وظایف مهم در حوزه مدیریت منابع انسانی طراحی سیستم انضباط است.(سعادت 1390،ص4)
در سازمانها کارکنانی هستند که به رغم تلاش مدیران و مسولان برای اداره مطلوب سازمان تمایل به بی انضباطی ،تمرد و در هم ریختگی امور دارند و برای مدیران دردسر افرین هستند.این نوع کارکنان با رفتارهایی مانند تاخیر در کار،افزایش غیبت درگیری با ذیگر همکاران مصرف مواد دارویی و محرک زل در هنگام کار سر پیچی از دستورات مافوق نا دیده گرفتن قوانین ایمنی و یا سایر موارد وضعیت موجود و مطلوب سازمان را دچار اشفتگی میسازند(سید جوادین، 1387، ص377)
با توجه به موارد مطروحه اهمیت داشتن یک مکانیسم انضباطی موفق و کارامد در سازمانها از ضروریات میباشد.این مکانیسم انضباطی به منظور تببیه پیشگیری اموزش و حتی نگهداری کارکنان نقش حساس و ظریفی می تواند داشته باشد.
پیشگفتار
از این واژه ها،انواع آنها و سایر مباحث مربوط به این کلمات می باشد.بخش دوم در باره در این پژوهش به منظور بررسی کارایی مکانیسم تنبیهات شرکت لبنیات پاک به بررسی تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر کاهش تخلفات کارکنان سازمان مذکور پرداختیم.
پژوهش حاضر در 5 فصل به شرح زیر تهیه گردیده است:
فصل اول کلیات پژوهش است که شامل بیان مساله ،اهمیت موضوع،اهداف تحقیق،فرضیات،مدل تحقیق،قلمرو پژوهش،روش تحقیق و واژگان کلیدی میباشد.
تعریف مساله و بیان سوال اصلی تحقیق،فرضیه،اهداف،روش انجام تحقیق، روش تجزیه و تحلیل، قلمرو،
فصل دوم مروریست بر ادبیات تحقیق یا پیشینه پژوهش بدین صورت که به سه بخش زیر تقسیم شده است.بخش اول مباحث نظری است که شامل مفهوم تخلف،تنبیه،انظباط،انواع تنبیه،تعاریف مختلفی پیشینه پژوهش است که به بررسی پژوهش های صورت گرفته با این موضوع پرداخته شده است.بخش سوم در باره محیط مورد بررسی که همانا شرکت لبنیات پاک است پرداخته است.
فصل سوم روش شناسی تحقیق است.در این فصل به بررسی مفهوم پژوهش،انواع آن،مفهوم و تعریف جامعه آماری،نمونه گیری و انواع آن،حجم نمونه،بررسی پایایی و روایی پرداخته شده است.